1. Prawo
  2. Kodeks Karny
  3. art 110 kk
Uchwalenie Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Wejscie w życie 1 września 1998
Ost. Zmiana ustawy 24 czerwca 2020

Art. 110. Kodeks Karny

Art. 110. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za
granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej
niemającej osobowości prawnej oraz do cudzoziemca, który popełnił za granicą
przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
§ 2. Ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za
granicą czynu zabronionego innego niż wymieniony w § 1, jeżeli czyn zabroniony jest
w ustawie karnej polskiej zagrożony karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności,
a sprawca przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie postanowiono go
wydać.

Art. 110 kk

ost. zmiana 23-04-2020

Komentarze