Sąd Rejonowy w Staszowie

Godziny pracy:
Godziny urzędowania (pracy) Sądu Rejonowego w Staszowie
- poniedziałek od godz. 7:30 – 18:00
(przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne stanowiska pracują od godz. 7:30 – 15:30)
-wtorek - piątek od godz. 7:30 do godz.15:30
Godziny urzędowania Punktu Obsługi Interesanta
-poniedziałek –od godz. 7:30 – 18:00
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 17:45
-wtorek - piątek od godz. 7:30 – 15:30
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15
przerwa w godz. 11:00 – 11:15
Godziny urzędowania Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Staszowie oraz
Biura Podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek –piątek - od godz. 7:30 – 15:30
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15
- ostatni dzień roboczy miesiąca od godz. 7:30 – 14:30
- przerwa od godz. 11:00 – 11:15
Godziny przyjęć interesantów w ekspozyturze Centralnej Informacji Wydział Ksiąg Wieczystych
- poniedziałek - piątek od godz. 7:30 – 15:30
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 – 15:15
- przerwa od godz. 11:00 – 11:15
Kasa od dnia 01 października 2018r.
- poniedziałek - piątek od godz. 800 – 1100
   
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta:
- infolinia: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych),
lub nr (12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesanta udzielają informacji:
w poniedziałek: 730 – 1800
wtorek - piątek: 730 – 1600
   
Rachunki bankoweINFORMACJA

dla Interesantów SąduUprzejmie informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2018r. zlikwidowana została Kasa Sądu Rejonowego w Staszowie.

Wpłaty można dokonywać w dowolnej placówce Poczty Polskiej s.a. na terenie całego kraju, na odpowiednie rachunku bankowe Sądu Rejonowego w Staszowie.

Wpłaty dokonywane będą na blankietach wpłat, zgodnie z Polską Normą /PN-F-01101/ zawierających następujące dane:

1. nazwę odbiorcy wpłaty,

2. numer rachunku bankowego odbiorcy wpłaty,

3. kwotę zapisaną cyframi i słownie,

4. nazwę i adres wpłacającego,

5. tytuł wpłaty.

Wpłacający nie ponosi kosztów z tytułu wpłaty.Możliwe jest także korzystanie z systemu e-Płatności, zarówno w zakresie bezpośrednich wpłat z wykorzystaniem przelewó w internetowych (pay-by-link) i kart kredytowych, jak również samodzielnego zakupu e-znaków (https://oplaty.ms.gov.pl).

Rachunki bankowe Sądu rejonowego w StaszowieWpisy, opłaty, koszty, grzywny:
I Wydział cywilny:

NBP O/Kielce 10 1010 0055 1313 0050 1100 0001

II Wydział Karny:

NBP O/Kielce 80 1010 0055 1313 0050 1100 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

NBP O/Kielce 53 1010 0055 1313 0050 1100 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

NBP O/Kielce 26 1010 0055 1313 0050 1100 0004Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005Nawiązki dotyczące Funduszu PP:
BGK O/Kielce 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Krzysztof Fik
Kierownik Sekretariatu: mgr Joanna Rogala pok.207
j.rogala@staszow.sr.gov.pl tel/fax. (0-15) 864 82 12
Wydział nie udziela informacji w sprawach.
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe , prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne.
Zakres terytorialny:
gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów.
   

II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Laura Różycka
Kierownik Sekretariatu: mgr Małgorzata Kuzon pok. 108
m.kuzon@staszow.sr.gov.pl tel. 15 864 82 60 fax: 15 864 82 22, 15 864 27 84
Wydział nie udziela informacji w sprawach.
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Właściwość Wydziału:
Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
Zakres terytorialny:
gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów.
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: PSR Rafał Skrzypiec
Kierownik Sekretariatu:mgr Wanda Pakos pok. nr 206
w.pakos@staszow.sr.gov.pl tel: (0-15) 864 82 30 fax:15 864 82 32
Wydział nie udziela informacji w sprawach.
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Właściwość Wydziału:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego.
1. Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty,
2. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
3. Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
4. Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Zakres terytorialny:gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, Szydłów
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Starszy Referendarz Wioletta Kwiatkowska-Skrzypiec
Kierownik Sekretariatu:mgr Dorota Wąsik pok. nr 15
d.wasik@staszow.sr.gov.pl tel.:(0-15) 864 82 50 fax:15 864 82 51
Właściwość Wydziału:
Prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Zakres terytorialny:
gminy Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów.

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek - piątek - od 800 do 1400
Godziny przyjęć interesantów przez ekspozyturę CIKW:
poniedziałek - piątek - od 800 do 1530
Elektroniczna Księga Wieczysta

■ ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 30 zł ,

■ ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 60 zł ,

■ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 10 zł ,

Opłatę można dokonać w przypadku osobistego odbioru odpisu w kasie sądu.
UWAGA
Poniższa informacja dotyczy tylko wniosków przesyłanych pocztą.
Wnioski przesyłane pocztą, dotyczące odpisów zwykłych i zupełnych z księgi wieczystej, zaświadczeń że księga jest zamknięta należy kierować na adres:
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel. 022 39 76 515
tel. 022 39 76 517
(Do wniosku dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości)
Wnioski przesłane dotychczas do Sądu Rejonowego są przekazywane do Centralnej Informacji KW w Warszawie.
Opłatę za w/w wnioski należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Dodatkowe informacje i formularze urzędowe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz