Sąd Rejonowy w Słupcy

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu
w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30 a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 16.00-18.00
Kasa
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45 - przerwa od 10.30 - 11.00
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.00
- przerwa od 10.30 - 10.45
Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.


KONTA BANKOWE
wpisy, koszty sądowe, grzywny- wpłaty od 01.07.2016r. prosimy przekazywać wg właściwości na następujące konta:
SĄD OKRĘGOWY W KONINIE
I Wydział Cywilny 54 1010 0055 1293 0030 3200 0001
II Wydział Karny 27 1010 0055 1293 0030 3200 0002
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 97 1010 0055 1293 0030 3200 0003
Księga Należności 70 1010 0055 1293 0030 3200 0004
Oddział Finansowy 26 1010 0055 1293 0030 3200 0020
SĄD REJONOWY W SŁUPCY
I Wydział Cywilny 23 1010 0055 1293 0050 2500 0001
II Wydział Karny 93 1010 0055 1293 0050 2500 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 66 1010 0055 1293 0050 2500 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 39 1010 0055 1293 0050 2500 0004
Księga Należności 12 1010 0055 1293 0050 2500 0005
Oddział Finansowy 50 1010 0055 1293 0050 2500 0000
dochody budżetowe przelew z zagranicy NBPLPLPW PL 91 1010 1469 0081 1022 3100 0000
zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy:
sumy na zlecenie NBP O/O Poznań 31 1010 1469 0081 1013 9800 0000
zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Okręgowy w Koninie i Sąd Rejonowy w Słupcy:
wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 44 1010 1469 0081 1022 3000 0000
poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004
USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005
EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002
CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001
GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:
a) procesowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych tj. o prawa majątkowe wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł oraz , w tym przykładowo:
o zapłatę
o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
o roszczenia z art. 231 kc
o wydanie nieruchomości
o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
spory na tle waloryzacji
o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
o unieważnienie aktu notarialnego
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
roszczenia z umowy darowizny
roszczenia o zachowek
o naprawienie szkód górniczych
b) nieprocesowego, w tym między innymi:
o stwierdzenie nabycia spadku
o dział spadku
o podział majątku wspólnego
o zasiedzenie
o ustanowienie drogi koniecznej
o zniesienie współwłasności
o rozgraniczenie
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
Rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.
Nadto rozpoznaje sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym:
o roszczenia wnikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty
o zapłatę czynszu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu
dotyczące depozytów sądowych
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Kuś.
pok. 102
tel. (063) 228 27 72
Godziny przyjęć interesantów : Poniedziałek godz. 900 - 1200
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Mirosława Sobczak.
pok. 115
tel. (063) 228 27 10
e-mail: cywilny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Zakres działania:
Rozpoznaje:
sprawy z zakresu prawa karnego
sprawy o przestępstwa, w tym przestepstwa skarbowe
sprawy o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe
środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
wnioski prokuratora w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Elżbieta Ożóg - Kazimierczak.
pok. 212
tel. (063) 228 27 75
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Anna Bartczak.
pok. 203
tel. (063) 228 27 20
e-mail: karny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30[III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
Przykładowo rozpoznaje sprawy:
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
o zaprzeczenie ojcostwa
o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
o ustanowienie opieki
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
o umieszczenie w domu pomocy społecznej
o przysposobienie
o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
o wydanie dziecka
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
o ustalenie kontaktów z małoletnim
Przewodnicząca Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Ciszewska.
pok. 209
tel. (063) 228 27 71
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Irena Szurgot.
pok. 103
tel. (063) 228 27 30
e-mail: rodzinny@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


[IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Zakres działania:
prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Referendarz Sądu Rejonowego Joanna Budzińska.
pok. 202 budynek B
tel. (063) 228 27 41
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Katarzyna Sikorska.
pok. 109 budynek B
tel. (063) 228 27 40
e-mail: ksiegiwieczyste@slupca.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz