Sąd Rejonowy w Koninie

GODZINY PRZYJĘĆ
Prezes Sądu Rejonowego w Koninie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.30-13.00; w sprawach II Wydziału Karnego oraz w sprawach V Wydziału Gospodarczego.
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie
Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie przyjmuje interesantów w środy w godzinach 9.30-13.00; w sprawach I Wydziału Cywilnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w sprawach VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.
W pierwszej kolejności przyjmowani są interesanci, którzy wcześniej ustalili godzinę telefonicznie lub osobiście.
Prezes i Wiceprezes nie udziela informacji telefonicznie.
e-mail: sekretariat@konin.sr.gov.pl otwiera się w nowym oknie
Kasa
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45 - przerwa od 10.30 - 11.00
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.00
- przerwa od 10.30 - 10.45
W każdy ostatni dzień roboczy w miesiąca kasa czynna do godziny 13.00
Biuro Obsługi Interesantów
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45
- przerwa od 10.30 - 10.45
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.15
- przerwa od 10.30 - 10.45
Biuro podawcze
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45- przerwa od 10.30 - 10.45
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.15
- przerwa od 10.30 - 10.45
Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45- przerwa od 10.30 - 10.45
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.15
- przerwa od 10.30 - 10.45
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek w godzinach 8.15-17.45- przerwa od 10.30 - 10.45
Wtorek - Piątek w godzinach 7.45-15.15
- przerwa od 10.30 - 10.45


KONTA BANKOWE
Wpisy, koszty sądowe, grzywny, opłaty sądowe - dochody budżetowe:
NBP O/O Poznań 81 1010 1469 0028 4422 3100 0000
Opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym:
NBP O/O Poznań 36 1010 1469 0028 4413 9120 1000
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Koninie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 34 1010 1469 0028 4422 3000 0000
Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
NBP O/O Poznań 36 1010 1469 0028 4413 9120 1000
Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"
Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze - sumy depozytowe:
BGK O/Poznań: 80 1130 1017 0021 1000 1590 0004 PLN
BGK O/Poznań: 53 1130 1017 0021 1000 1590 0005 USD
BGK O/Poznań: 37 1130 1017 0021 1000 1590 0002 EUR
BGK O/Poznań: 64 1130 1017 0021 1000 1590 0001 CHF
BGK O/Poznań: 10 1130 1017 0021 1000 1590 0003 GBP
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu:
BGK O/Poznań 02 1130 1088 0001 3106 3420 0003
Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Czas pracy wydziału:
Pn. 8.00-18.00, Wt-Pt. 7.30-15.30
Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:
a) procesowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych; tj. o prawa majątkowe wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 000 zł oraz pozostałe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:
o zapłatę
o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
o roszczenia z art. 231 kc
o wydanie nieruchomości
o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
o spory na tle waloryzacji
o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
o unieważnienie aktu notarialnego
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
roszczenia z umowy darowizny
roszczenia o zachowek
o naprawienie szkód górniczych
b) nieprocesowego, w tym między innymi:
o stwierdzenie nabycia spadku
o dział spadku
o podział majątku wspólnego
o zasiedzenie
o ustanowienie drogi koniecznej
o zniesienie współwłasności
o rozgraniczenie
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.


II WYDZIAŁ KARNY
Czas pracy wydziału:
Pn. 8.00-18.00, Wt-Pt. 7.30-15.30
Zakres działania:
Rozpoznaje:
sprawy z zakresu prawa karnego
sprawy określone w prawie karnym skarbowym
środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
wnioski prokuratura w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu uproszczonym
o przestępstwa podlegające rozpoznawaniu w postępowaniu przyspieszonym
o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
sprawy o wykroczenia
o wykroczenia skarbowe i o przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu w postepowaniu zwyczajnym


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
Przykładowe rozpoznaje sprawy:
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
o zaprzeczenie ojcostwa
o alimenty; w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
o rozdzielność majątkową między małżonkami
o ustanowienie opieki
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
o umieszczenie w domu pomocy społecznej
o przysposobienie
o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
o wydanie dziecka
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
o ustalenie kontaktów z małoletnim


IV PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Czas pracy wydziału:
Pn. 8.00-18.00, Wt-Pt. 7.30-15.30
Zakres działania: Rozpoznaje z zakresu prawa pracy:
sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe nie przekracza 75 000 zł
ustalenie istnienia stosunku pracy; jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tylko cywilne) art.444 i następne KC.
Rozpoznaje z zakresu ubezpieczeń społecznych:
sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
sprawy o świadczenia rehabilitacyjne
sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
sprawy o ustalenie stopnia niepełnosprawności


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Czas pracy wydziału:
Pn. 8.00-18.00, Wt-Pt. 7.30-15.30
Zakres działania:
Rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zwane sprawami gospodarczymi, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 zł., w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
Są to między innymi:
roszczenia z umów sprzedaży
roszczenia związane z rękojmią i gwarancją, dotyczące wszystkich rodzajów umów
roszczenia związane z umowami o usługi (dzieło, zlecenie nie nazwane)
roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi
roszczenia dotyczące prac projektowych
roszczenia o roboty budowlane i inwestycje
roszczenia z umowy o przewóz i spedycję
dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłce
na tle nienależytego wykorzystania środków transportu
roszczenia z umowy rachunku bankowego, umowy agencyjnej i podobnych
spory na tle ubezpieczeń majątkowych
podział majątku spółki
opróżnienie lokalu użytkowego
W wydziale funkcjonuje punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Można też uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów figurujących w tym rejestrze.


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Czas pracy wydziału:
Pn. 8.00-18.00, Wt-Pt. 7.30-15.30
Czas przyjmowania interesantów Pn 8.00-18.00, Wt-Pt. 8.00-14.00
Zakres działania:
prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi


Źródło

Ostatnia aktualizacja