Sąd Rejonowy w Kole

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Kole urzęduje :
a) w poniedziałek godziny urzędowania : 8:00- 18:00
b) wtorek - piątek godziny urzędowania : 7:30-15:30
Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Kole urzęduje:
a) w poniedziałek godziny urzędowania : 8:00 - 18:00
b) wtorek - piątek godziny urzędowania : 7:30 -15:15
Sekretariaty wydziałów:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
V Wydział Ksiąg Wieczystych.
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Sądu Rejonowego:
Czynna w poniedziałki w godz. 8:15 - 17:45 (Przerwa 15:00 - 15:30)
Od wtorku do piątku w godz. 7:45 - 15:00 (Przerwa 10:30 - 10:45)
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13:00


KONTA BANKOWE
Wpisy, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
Dochody budżetowe przelew z zagranicy NBPLPLPW 20 1010 1469 0041 6722 3100 0000
I Wydział Cywilny 67 1010 0055 3803 0041 8800 0001
II Wydział Karny 40 1010 0055 3803 0041 8800 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 13 1010 0055 3803 0041 8800 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 56 1010 0055 3803 0041 8800 0005
II Wydział Karny - grzywne i koszty 75 1010 0055 3803 0141 8800 0002
Samodzielna Sekcja Finansowa 39 1010 0055 3803 0041 8800 0020
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu 33 1130 1017 0021 1000 1490 000
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O w Poznaniu 57 1010 1469 0041 6713 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Poznań 03 1130 1088 0001 3105 0420 0003
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Kole
Wydatki budżetowe
NBP O/O Poznań 70 1010 1469 0041 6722 3000 0000

Wydziały

I Wydział Cywilny
Zakres działania Wydziału Cywilnego: Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:
a) procesowego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym:
o zapłatę
o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
o roszczenia z art. 231 kc
o wydanie nieruchomości
o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych tytułów
roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
spory na tle waloryzacji
o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
o unieważnienie aktu notarialnego
o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
roszczenia z umowy darowizny
roszczenia o zachowek
o naprawienie szkód górniczych
b) nieprocesowego, w tym między innymi:
o stwierdzenie nabycia spadku
o dział spadku
o podział majątku wspólnego
o zasiedzenie
o ustanowienie służebności drogi koniecznej
o zniesienie współwłasności
o rozgraniczenie
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Szczesiak.
pok. 48
tel. 63 22 82 910
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Małgorzata Tokarska.
pok. 47
tel. 63 22 82 801
fax 63 22 82 810
e-mail: cywilny@kolo.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Zakres działania Wydziału Karnego - rozpoznaje:
sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego
sprawy o wykroczenia
sprawy określone w prawie karnym skarbowym o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
sprawy o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
wnioski prokuratura w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania
windykacja należności sądowych
Przewodniczący Wydziału Karnego
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Bogdan Radecki.
pok. 50
tel. 63 22 82 900
Kierownik sekretariatu Wydziału Karnego
Funkcję tę sprawuje Pani Wioletta Zieleśkiewicz.
pok. 41
tel. 63 22 82 802
fax 63 22 82 820
e-mail: karny@kolo.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Zakres działania:
Zakres działania Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.
Przykładowo rozpoznaje sprawy:
o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
o zaprzeczenie ojcostwa
o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
o ustanowienie opieki
o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
o umieszczenie w domu pomocy społecznej
o przysposobienie
o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
o wydanie dziecka
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
o ustalenie kontaktów z małoletnim
Przewodnicząca Wydziału
Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Pietruszka.
pok. 6
tel. 63 22 82 833
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Dorota Ratajczyk.
pok. 7
tel. 63 22 82 803
fax 63 22 82 830
e-mail: rodzinny@kolo.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Zakres działania Wydziału Ksiąg Wieczystych:
prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
rozpoznawanie wniosków o wpis oraz o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi
Przewodniczący Wydziału
Funkcję tę sprawuje Starszy Referendarz Sądowy Beata Wróblewska.
pok. 14
tel. 63 22 82 845
Kierownik Sekretariatu
Funkcję tę sprawuje Pani Henryka Andrzejczak.
pok. 12
tel. 63 22 82 805
fax 63 22 82 850
e-mail: kw@kolo.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz