Sąd Rejonowy w Chełmie

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy:
Poniedziałek:
730 - 1800
Wtorek-Piątek:
730 - 1530
Kasa Sądu Rejonowego w Chełmie zlokalizowana w: budynku w Chełmie
przy Al. Żołnierzy I AWP 16
Poniedziałek:
900 - 1700
Wtorek - Piątek:
800 -1500
Przerwa: 1300 - 1400
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Chełmie
zlokalizowane w: budynku w Chełmie
przy Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, pok.11
Poniedziałek:
900 - 1800
Wtorek - Piątek:
800 -1500
Przerwa: 1300 - 1400
Biuro Obsługi Interesantów
w sprawach cywilnych, rodzinnych i pracy
Poniedziałek:
900 - 1800
Wtorek - Piątek:
800 - 1500
Przerwa: 1300 - 1400
Al. Żołnierzy I AWP 16, parter
--
Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Rejonowym w Chełmie:
Poniedziałek
900 - 1800
Wtorek -Środa
800 - 1500
Czwartek -Piatek
730 - 1430
Przerwa: 1330 - 1400
Al. Żołnierzy I AWP 16
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Chełmie oraz Punktu Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Poniedziałek
900 - 1800
Wtorek - Środa
800 - 1500
Czwartek -Piątek
730 - 1430
Przerwa: 1330 - 1400
Al. Żołnierzy I AWP 16


Konta Bankowe
Wpłat za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublin
77 1010 1339 0024 2422 3100 0000
Wpłat wadium, poręczeń majątkowych, kaucji, sum spornych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
Obowiązujące numery rachunków bankowych sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
40 1130 1017 0021 1002 6890 0004 - waluta PLN
13 1130 1017 0021 1002 6890 0005 - waluta USD
94 1130 1017 0021 1002 6890 0002 - waluta E
24 1130 1017 0021 1002 6890 0001 - waluta CHF
67 1130 1017 0021 1002 6890 0003 - waluta GBP
Wpłat sum na zlecenie (zaliczki dotyczące wpłat na kontakty z dziećmi, na biegłego, ogłoszenia, wizje lokalne, kuratora, badania w RODK, badania DNA) prosimy dokonywać na podane niżej konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
81 1130 1206 0028 9141 0720 0001
Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzone w:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
16 1130 1206 0028 9141 0720 0007

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
imię i nazwisko/nazwa firmy;
wydział, którego wpłata dotyczy;
sygnatura akt;
numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sekcji.

Wydziały

I Wydział Cywilny

Kierownik sekretariatu: Anna sekretariatu: Aneta Szafrańska Hodała


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, p. 23
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-04-84

email: cywilny@chelm.sr.gov.pl
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Wtorek: 1000 - 1300Czwartek: 1000 - 1300Lista sędziów:

SSR Bojarska Marta

SSR Choma Anna
SSR Flis Magdalena - Przewodniczący Wydziału

SSR Sobczyk Katarzyna

Lista asesorów sądowych:

ASR Wosiak Edyta

ASR Pijanowska- Mikołajczak KatarzynaDo zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru:miasta: Chełm

gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź

o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych,
w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania, zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
o prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
o podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.

II Wydział Karny


Przewodniczący SSR Marek Wiśniewski

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Haponiuk

Zastępcas kierownika sekretariatu: Edyta Skwaroń


Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 29
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-37-46

email: karny@chelm.sr.gov.plGodziny przyjęć interesantów:
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 800-1500


Poniedziałek: 1000 - 1300

Środa: 900 - 1500

Piątek: 1000 - 1300Lista sędziów:

SSR Oziemczuk Grzegorz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Starosławski Patryk

SSR Cwiklinska Anna

SSR Wiśniewski Marek - Przewodniczący Wydziału

SSR Woliński MarekLista asesorów:

ASR Baran AnnaUprzejmie informujemy, iż na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. M. S. z dn. 25.09.2014r., poz. 157) z dniem 1 października 2014 roku zmienia się dotychczasowa właściwość wydziałów karnych. Po zmianach właściwość Wydziału kształtuje się w sposób następujący:

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru miasta Chełm i gmin Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od A do Ł:o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy,
w przedmiocie wydania wyroku łącznego;
rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego w postępowaniu zwyczajnym;
rozpoznawanie wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz wniosków straży granicznej o zastosowanie aresztu w celu wydalenia cudzoziemca;
rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi;
inne sprawy w tym wnioski:


- udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego sądu ,


III Wydział Rodzinny i Nieletnich


Przewodniczący SSR Leszek Breś

Kierownik sekretariatu: Grażyna Łygas

Zatępca kierownika sekretariatu: Agnieszka Nafalska


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, p. 20
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 563-14-28

email: rodzinny@chelm.sr.gov.pl
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 1000 - 1200

Czwartek: 1000 - 1200


Lista sędziów:

SSR Breś Leszek - Przewodniczący Wydziału

SSR Piłat - Świś Anna

SSR Wiśniewska Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego WydziałuDo zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i NIeletnich należy rozpatrywanie spraw z obszaru:miasta: Chełm

gmin: Chełm, Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź1. W postępowaniu procesowym:

alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku);
ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu);
zaprzeczenie ojcostwa;
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami;


2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

przysposobienia;
pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety;
zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania;
przywrócenie władzy rodzicielskiej;
ustanowienie opieki nad małoletnim;
ustanowienie kuratora dla małoletniego;
wydanie dziecka;
zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami;
umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej;
ustalenie miejsca pobytu małoletniego;
ustalenie kontaktów z małoletnim,
sprawy z ustawy ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm):
3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa;
ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą;
rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny;
zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku);
nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka;
ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej;
sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody;
sprawy zabezpieczenia alimentów;
nadanie klauzuli wykonalności;
sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej;


4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),


IV Wydział Pracy
Przewodniczący SSR Anna Górna

Kierownik sekretariatu: Marta Koziołek


Al. Żołnierzy I AWP 16, I piętro, p. 45
22-100 Chełm
tel: +48 82 565-20-28

email: pracy@chelm.sr.gov.pl
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:Poniedziałek: 1000 - 1300

Wtorek: 1000 - 1300

Czwartek: 1000 - 1300Lista sędziów:SSR Górna Anna - Przewodniczący Wydziału

SSR Bojarska Marta

Do zakresu działania IV Wydziału Pracy należy rozpatrywanie spraw z obszaru:miasta: Chełm i Włodaw

gmin: Chełm, Białopole, Cyców, Dorohusk, Dubienka, Hańsk, Kamień, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Stary Brus, Urszulin, Wierzbica, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Żmudź.1. z zakresu prawa pracy:

związane z wypowiedzeniem umowy o pracę;
związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
z wiązanie z innym sposobem uznania stosunku pracy;
związanie z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy;
o wydanie świadectwa pracy;
odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
nawiązania stosunku pracy;
o wynagrodzenie za pracę;
o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
związane ze szczególną ochroną pracy kobiet;
związane ze szczególną ochroną pracy młodocianych;
o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
dotyczące dochodzenia świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 15.07.2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
o nagrody jubileuszowe;
dotyczące powództwa związków zawodowych o zwrot Funduszowi Świadczeń Socjalnych środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz – ustawa z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
o uchylenie uchwały organu spółdzielni w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy;
o roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę;
o ustalenie istnienia stosunku pracy wnoszone przez inspektorów pracy;
o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy;
pozbawione tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpe);
spory pracowników i byłych pracowników o wydanie bezpłatnych akcji;
o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn;
o odszkodowanie w związku z molestowaniem seksualnym jako jedną z form dyskryminacji w miejscu pracy;
o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
dyskryminacja w zatrudnieniu


2. o odszkodowanie:

za mienie nie powierzone;
za mienie powierzone łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej;
przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia;
z tytułu naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji,


3. inne:

w przedmiocie egzekucji sądowej;
o nadanie klauzuli wykonalności;
ze skargi na czynności komornika;
o odtworzenie akt;
dotyczące pomocy sądowej;
odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji układu zbiorowego pracy.V Wydział Wykonawczy
Przewodniczący SSR Mirosław Janiuk

Kierownik sekretariatu: Ewelina Wójcik

Zastępca kierownika sekretariatu: Katarzyna Matuszyńska


Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 18
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 563-14-19, +48 565-68-84

email: wykonawczy@chelm.sr.gov.plGodziny przyjęć interesantów:
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 800 - 1500


Poniedziałek: 1000 - 1200

Wtorek: 1000 - 1200Lista sędziów:

SSR Mirosław Janiuk - Przewodniczący Wydziału

SSR Beata Mielniczuk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Aurzecka-Abramowicz Agnieszka

Do zakresu działania V Wydziału Wykonawczego należy wykonywanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych z obszaru właściwości tego Sądu.VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Agnieszka Dubowiecka

Kierownik sekretariatu: Renata Lekan


Zastępca kierownika sekretariatu: Lucyna Zdybel


Al. Żołnierzy I AWP 16, parter, pok. 28
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 563-22-50

email: ksiegi@chelm.sr.gov.plGodziny przyjęć interesantów w

Sekretariacie i Biurze Podawczym
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:Poniedziałek: 900 - 1800

Wtorek - Piątek: 730 - 1430


Poniedziałek: 1000 - 1530

Wtorek: 1000 - 1200

Czwartek: 1000 - 1200Godziny urzędowania Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystychparter, pokój 30

poniedziałek

900 - 1800

wtorek-piątek

730 - 1430Lista referendarzy:

Dubowiecka Agnieszka

Paszkiewicz Joanna

Zawiślak ArkadiuszZ dniem 1 września 2010r. w Sądzie Rejonowym w Chełmie w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych zostaje wprowadzony system informatyczny Nowa Księga Wieczysta. Z tym dniem następują zmiany w sposobie składania do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosków o wpisy w księgach wieczystych oraz wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, odpisów dokumentów, zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych. Po dniu 1 września 2010r. nie będą już dokonywane wpisy w księgach dotychczasowych. Wnioski będą rozpatrywane dopiero po przeprowadzeniu migracji księgi wieczystej, w której ma nastąpić wpis – przez Ośrodek Migracyjny w Krośnie. Czas rozpoznania wniosku wydłuży się więc o okres niezbędny do przeprowadzenia migracji.

Biuro podawcze przyjmuje wyłącznie korespondencję adresowaną do tego Wydziału. Wnioski należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach. Druki są dostępne w biurze podawczym, zaś wzory wypełnionych druków na poczekalni dla interesantów. Wnioski mogą być składane na formularzach wydrukowanych ze strony internetowej. Wydruki mogą być czarno-białe. Po złożeniu wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej, zostanie on sporządzony niezwłocznie, ale po wcześniejszym wysłaniu księgi do ośrodka migracyjnego i jej zwrocie. Opłatę za wydanie odpisu należy uiścić w Kasie Sądu (Al. I AWP 16) lub na konto Sądu. Opłata za odpis nie może być uiszczona w znakach sądowych.

Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy rozpatrywanie wniosków:1. założenie księgi wieczystej dla:

nieruchomości gruntowej;
nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste;
nieruchomości budynkowej, lokalowej;
ograniczonego prawa rzeczowego (np. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego i wpis uprawnionego z powyższego tytułu);


2. o wpis w księdze wieczystej:sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej;
wpisu prawa własności, użytkowania wieczystego;
ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki);
prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia;
roszczenia o przeniesienie własności z nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych;
określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników;
roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności, orzeczeń o udzielonym zabezpieczeniu;
hipotek zabezpieczających wierzytelności banku hipotecznego (nadto informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych;
prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie (ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece);
zmiany wpisu w dziale III I IV księgi VII Wydział Przewodniczący SSR Ewelina Lewczuk-Kierownik sekretariatu: Renata Zastępca kierownika sekretariatu: Joanna Pl. Kościuszki 3, I piętro, pok. 35
22-100 Chełm
tel/fax: +48 82 565-64-email: grodzki@chelm.sr.Godziny przyjęć interesantów:
Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:
Poniedziałek: 900 - 1800
Wtorek - Piątek: 800 - 1500
Poniedziałek: 1000 - 1200
Wtorek: 1000 - 120
Lista sędziów:
SSR Bogusz-Wójcik Eliza
SSR Lewczuk-Zembrzycka Ewelina - Przewodniczący Wydziału
SSR Grabowska - Szymanek Olga
SSR Komsta Monika
SSR Sobczuk Anna
Lista asesorów:
ASR Ferenszkiewicz - Snopek Katarzyna
ASR Zbiciak Adrian Uprzejmie informujemy, iż na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. M. S. z dn. 25.09.2014r., poz. 157) z dniem 1 października 2014 roku zmienia się dotychczasowa właściwość wydziałów karnych. Po zmianach właściwość Wydziału kształtuje się w sposób następujący:
Do zakresu działania VII Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z obszaru miasta Chełm i gmin Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Żmudź w których nazwiska oskarżonych lub uczestników postępowania albo nazwisko pierwszego z oskarżonych lub uczestnika postępowania rozpoczynają się na litery od M do o przestępstwa, wykroczenia, wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa skarbowe, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy;
rozpoznawanie wniosków o uchylenie mandatu karnego;
rozpoznawanie wniosków prokuratora o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
rozpoznawanie zażaleń na postanowienia wydawane w toku postępowania przygotowawczego;
wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym;
wydawanie widzeń z osobami tymczasowo aresztowanymi, których sprawa wpłynęła do tego wydziału;
inne sprawy w tym wnioski:
- prośby o ułaskawienie,
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- zatarcie skazania,
- uznanie środka karnego za wykonany,
- warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,
- umorzenie grzywny i kosztów sądowych,
- rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty,
- zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Źródło

Ostatnia aktualizacja