Art. 94. § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodziciel-
ska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzi-
cielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla
dziecka opiekę.

Konstytucja art. 94

Poprzedni

Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawie...

Nastepny

Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i p...

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 17 08 2020
Komentarze

Wyszukiwarka