Art. 89. 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i
jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa
dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji
umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w
ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów
międzynarodowych określa ustawa.

Konstytucja art. 89

Poprzedni

Art. 88.  1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. 3. Umowy międzynarodowe r...

Nastepny

Art. 90.  1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych spraw...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 21 02 2021
Komentarze

Wyszukiwarka