Art. 208. 
1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Konstytucja art. 208

Poprzedni

Art. 207.  Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.

Nastepny

Art. 209.  1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. 2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora sz...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 29 11 2017
Komentarze

Wyszukiwarka