Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu da-
rowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub
spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.

Konstytucja art. 102

Poprzedni

Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. § 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku ...

Nastepny

Art. 103. Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadn...

Powiązania

Powiązane orzeczenia (0)

brak powiązań

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  • Wejscie w życie 17 października 1997
  • Ost. zmiana ustawy 21 października 2009
  • Ost. modyfikacja na dlajurysty 17 08 2020
Komentarze

Wyszukiwarka