Postanowienie SA we Wrocławiu z 24 maja 2012 r. w sprawie o zażalenie.

Teza Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego.
Data orzeczenia 24 maja 2012
Data publikacji 28 listopada 2012
Data uprawomocnienia 24 maja 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Agnieszka Piotrowska
Tagi Zażalenie
Podstawa Prawna 795kpc

Sygn. akt I ACz 941/12


POSTANOWIENIE


Dnia 24 maja 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Agnieszka Piotrowska (spr.)


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Aleksandra Marszałek


Walter Komorek


po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z o.o. w O.


przeciwko (...) spółce z o.o. w W. i innym


o zapłatę


na skutek zażalenia (...) spółki z o.o. w W.


na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu


z dnia 23.04.2012 r., sygn. akt VI Gc 42/09


p o s t a n a w i a : uchylić zaskarżone postanowienie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem z dnia 23.04.2012 roku (k. 208 akt) Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie (...) spółki z o.o. w W. z dnia 20 marca 2012 r. (data stempla pocztowego – k. 197 akt) na postanowienie Sądu Okręgowego w O.nadające klauzulę wykonalności ugodzie sądowej z dnia 12.09.2009 r zawartej w niniejszej sprawie.


W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący nie uzupełnił w zakreślonym terminie braków formalnych zażalenia, albowiem nie wykazał w zakreślonym przez Sąd terminie, w jakiej dacie otrzymał zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji.


W zażaleniu na powyższe postanowienie (k. 230-233) (...)spółka z o.o. w W. wniosła o jego uchylenie, wskazując, że usiłowała w wyznaczonym przez Sąd terminie uzyskać od komornika zaświadczenie co do daty doręczenia jej odpisu zawiadomienia komornika, ale okazało się to niemożliwe uwagi na przekazania akt komorniczych do Sądu Rejonowego dla W.. Niemniej jednak strona skarżąca podtrzymała swoje twierdzenie, że doręczono jej odpis zawiadomienia komornika o wszczęciu egzekucji w dniu 14 marca 2012 roku. Do zażalenia strona skarżąca dołączyła kserokopię koperty oraz zaświadczenie UP W. nr (...), iż przesyłka polecona o wskazanym numerze (zawierająca według skarżącego) odpis zawiadomienia komornika o wszczęciu egzekucji) doręczona została skarżącemu w dniu 14 marca 2012 r. (k. 236-237 akt).


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie pozwanego podlega uwzględnieniu, a zaskarżone postanowienie z dnia 23.04.2012 roku uchyleniu, celem nadania dalszego biegu zażaleniu pozwanego z dnia 20 marca 2012 r. (data stempla pocztowego – k. 197 akt) na postanowienie Sądu Okręgowego w O.o nadaniu klauzuli wykonalności ugodzie sądowej z dnia 12.09.2009 roku.


Skarżący wykazał bowiem za pomocą dokumentów dołączonych do zażalenia, że odpis zawiadomienia o wszczęciu egzekucji nadany na poczcie przez Komornika R. R. w dniu 23.02.2012 roku (k. 236) doręczono stronie skarżącej w dniu 14.03.2012 roku (k. 236 i 237 akt).


W tym stanie rzeczy zażalenie nadane na poczcie w dniu 20 marca 2012 roku zostało złożone przez dłużnika w terminie tygodnia od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a więc zgodnie z art. 795 § 2 kpc. Brak było więc podstaw do odrzucenia tego zażalenia, co skutkowało uchyleniem zaskarżonego postanowienia.


mw

Wyszukiwarka