Postanowienie SA we Wrocławiu z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Teza Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia.
Data orzeczenia 31 sierpnia 2012
Data publikacji 28 listopada 2012
Data uprawomocnienia 31 sierpnia 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Jan Gibiec
Tagi Prawomocność
Podstawa Prawna 363kpc

Sygn. akt I ACz 1491/12


POSTANOWIENIE


Dnia 31 sierpnia 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Jan Gibiec


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Iwona Biedroń (spr.)


Małgorzata Bohun


po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z powództwa: M. K.


przeciwko: (...) sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą W.


o nakazanie złożenia oświadczenia woli


na skutek zażalenia strony pozwanej


na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu


z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt I C 471/08


p o s t a n a w i a: uchylić zaskarżone postanowienie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy stwierdził prawomocność wyroku z dnia 24 maja 2010 r. (k. 686, k. 719, t. IV).


Zażalenie na postanowienie wniosła strona pozwana, podnosząc zarzut naruszenia art. 363 § 1 k.p.c. (k. 712, 765, t. IV).


Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia. (k. 213, k. 227).


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie podlegało uwzględnieniu.


Jak wynika z analizy akt sprawy wyrokiem z dnia 24.05.2010 r. (k. 91) Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił powództwo M. K. przeciwko pozwanej spółce o nakazanie złożenia oświadczenia woli dotyczącej przeniesienia własności działek opisanych w wyroku. Wyrok zapadł po uznaniu powództwa przez stronę pozwaną, reprezentowaną przez likwidatora (k. 90). Likwidator w terminie tygodniowym od wydania wyroku nie żądał sporządzenia uzasadnienia wyroku i nie wniósł od niego apelacji.


W dniu 23.03.2011 r. (data nadania) zarządca przymusowy strony pozwanej wniósł o doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 24.05.2010 r. (k. 375). Postanowieniem z dnia 07.04.2011 r. (k. 387) Sąd Okręgowy we Wrocławiu odrzucił jako spóźniony wniosek zarządcy przymusowego strony pozwanej o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 24.05.2010 r. Zażalenie na to postanowienie zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 r., sygn. akt ICa 1440/11. (k. 570).


Również złożona w dniu 14 czerwca 2010 r. w imieniu strony pozwanej przez G. S. apelacja od wyroku z dnia 24 maja 2010 r. została prawomocnie odrzucona (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ACa 1479/12).


Pozwana spółka wyczerpała już drogę odwoławczą. Zarówno sprawa wywołana wnioskiem o uzasadnienie wyroku jak i sprawa apelacji wniesionych w imieniu spółki zostały prawomocnie rozstrzygnięte, zgodnie z art. 363 § 1 k.p.c.


Jednakże czynności podjęte przez interwenienta ubocznego G. S. nie zostały dotychczas prawomocnie zakończone. Wprawdzie Sąd Okręgowy zwrócił interwencję uboczną wniesioną przez G. S. (k. 775), lecz do chwili obecnej nie odrzucił wniesionej przez nią apelacji (k. 104).


Z tego względu zaskarżone postanowienie wydane w przedmiocie prawomocności wyroku z dnia 24 maja 2010 r. należało uznać za przedwczesne i jako takie uchylić na podstawie art. 396 § 1 k.p.c.


Obecnie przedmiotem rozstrzygnięcia, wywołanym zażaleniem, jest kwestia prawomocności wyroku. Z tego względu Sąd Apelacyjny nie zajmował się sprawą wniosku o udzielenie zabezpieczenia o co w zażaleniu wniosła strona pozwana. W tej kwestii w pierwszej kolejności winien wypowiedzieć się Sąd Okręgowy jako Sąd I instancji.


Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.


bp

Wyszukiwarka