Postanowienie SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2018 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.
Data orzeczenia 27 sierpnia 2018
Data publikacji 10 października 2018
Data uprawomocnienia 27 sierpnia 2018
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział II Wydział Karny
Przewodniczący Witold Franckiewicz
Tagi Skarga na przewlekłość
Podstawa Prawna 4skarga-na-naruszanie-prawa-strony-do-rozpoznania-sprawy-w-postepowaniu-przygotowawczym

Sygn.akt II S 40/18


Dnia 27 sierpnia 2018 r.


POSTANOWIENIE


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:


Przewodniczący: SSA Witold Franckiewicz


po rozpoznaniu w sprawie


skargi wniesionej przez B. B. z dnia 5 lipca 2018r. na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki – postępowanie przygotowawcze nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Stare Miasto, sygn. PR 1 DS. 598.2018.


na podstawie art.4 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 179, poz.1843; z późn. zm.) i art. 35 § 1 k.p.k.


p o s t a n a w i a


stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać według właściwości do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.


UZASADNIENIE


W dniu 20 sierpnia 2018 r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga wniesiona przez B. B.. Skarga oparta została na przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 179, poz.1843; z późn. zm.) (dalej ustawa o skardze). Skarga dotyczy postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia Stare Miasto, sygn. PR 1 DS. 598.2018. Skarżąca wniosła o stwierdzenie przewlekłości wyżej wskazanego postępowania i zasądzenie na jej rzecz 15.000,00 zł.


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zgodnie z art. 4. ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2018.75 t.j.) jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.


Z uwagi na fakt, że sprawa zainicjowana doniesieniami B. B. dotyczy przestępstw, co do których osądzenia właściwy byłby sąd rejonowy, sądem właściwym do rozpoznania skargi będzie sąd okręgowy, nie zaś apelacyjny.


Na podstawie art. 35 § 1 kpk Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził zatem swą niewłaściwość i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu jako właściwemu do rozpoznania skargi B. B..


Mając powyższe na uwadze, Sąd Apelacyjny postanowił jak na wstępie.

Wyszukiwarka