Postanowienie SA we Wrocławiu z 18 grudnia 2012 r. w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Teza Przepis wskazuje wskazuje na wyłączną właściwość sądów rejonowych w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, bez względu na wartość przedmiotu sporu i miejsce siedziby wierzyciela.
Data orzeczenia 18 grudnia 2012
Data publikacji 1 lutego 2013
Data uprawomocnienia 18 grudnia 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Jan Gibiec
Tagi Właściwość miejscowa
Podstawa Prawna 781kpc

Sygn. akt I A Cz 2371/12


POSTANOWIENIE


Dnia 18 grudnia 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Jan Gibiec


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Adam Jewgraf


Sławomir Jurkowicz (spr.)


po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym


sprawy z wniosku: Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we W.


przy udziale: A. A.


o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu


na skutek zażalenia uczestniczki postępowania


od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu


z dnia 18 maja 2012 r., sygn. akt I Co 154/12


p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu stwierdzając uznając swoją niewłaściwość rzeczową i miejscową do rozpoznania niniejszej sprawy, w oparciu o przepis art. 200 § 1 k.p.c. w zw. z art. 781 § 2 k.p.c. w zw. z art. 27 k.p.c. i art.13 § 2 k.p.c., przekazał ją do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w W., jako właściwemu z uwagi na przedmiot wniosku oraz miejsce zamieszkania dłużnika - uczestniczki postępowania.


Powyższe postanowienie zaskarżyła uczestniczka postępowania, która wnosząc o jego uchylenie podniosła, iż z uwagi na wartość przedmiotu sporu oraz siedzibę wierzyciela właściwym miejscowo i rzeczowo do rozpoznania przedmiotowego wniosku jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.


Sąd Apelacyjny zważył:


Zażalenie jest oczywiście bezzasadne.


W przedmiotowej sprawie, mając na względzie przedmiot żądania objętego spornym wnioskiem, którym jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci aktu notarialnego, trafnie Sąd Okręgowy stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę wyłącznie właściwemu rzeczowo do jej rozpoznania sądowi rejonowemu, którym z uwagi na właściwość ogólną, tj. miejsce zamieszkania dłużnika - uczestniczki niniejszego postępowania (art. 27 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) jest Sąd Rejonowy w W. Wbrew błędnemu przekonaniu skarżącej Sąd I instancji w tym zakresie prawidłowo zastosował przepis art. 781 § 2 k.p.c. Niewątpliwie bowiem, literalna i nie budząca żadnych wątpliwości treść cytowanego przepisu, wskazuje na wyłączną właściwość sądów rejonowych w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., bez względu na wartość przedmiotu sporu i miejsce siedziby wierzyciela.


Z tych wszystkich względów zażalenie skarżącej jako całkowicie bezzasadne, po myśli art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., podlegać musiało oddaleniu, o czym orzeczono w sentencji postanowienia.


J.Ł.

Wyszukiwarka