Postanowienie SA we Wrocławiu z 26 września 2017 r. w sprawie o zabezpieczenie.

Teza Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
Data orzeczenia 26 września 2017
Data publikacji 9 lipca 2018
Data uprawomocnienia 26 września 2017
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Jacek Gołaczyński
Tagi Zabezpieczenie
Podstawa Prawna 730kpc

Sygn. akt I ACz 2238/17


POSTANOWIENIE


Dnia 26 września 2017 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:


Przewodniczący Wiceprezes SA:


Jacek Gołaczyński (spr.)


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Jan Gibiec


Dariusz Kłodnicki


po rozpoznaniu w dniu 26 września 2017 r. we Wrocławiu


na posiedzeniu niejawnym


sprawy z powództwa: (...) spółki z.o.o. w Ł.


przeciwko: (...) s.j. (...) w K.


o zapłatę


na skutek zażalenia powoda


na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy


z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt VI GC 257/17


w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia


p o s t a n a w i a :


zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że udzielić powodowi (...) spółce z o.o. w Ł. zabezpieczenia jego roszczenia o zapłatę od pozwanego (...) spółki jawnej (...) w K. kwoty 142.658,01 zł dochodzonego w pozwie poprzez zajęcie wierzytelności przysługujących pozwanej spółce wobec (...) S.A. w L. do kwoty 142.568,01 zł.


J. G. J. D. K.


UZASADNIENIE


Postanowieniem z dnia 21 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia jego roszczenia o zapłatę kwoty 142.658,01 zł dochodzonego pozwem. Powyższe uzasadnił tym, że powód ponownie dochodzi zabezpieczenia roszczenia, które już zostało zabezpieczone postanowieniem Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie VI GCo 16/17 w dniu 10 marca 2017 r. Wówczas Sąd ten zabezpieczył roszczenie powoda poprzez zajecie wierzytelności pozwanej spółki wobec (...) spółka z o.o. w L. do kwoty dochodzonej pozwem. Według twierdzeń powoda, kwota ta została przelana jednak na rzecz Banku (...) w P. stąd też nie doszło do wykonania zabezpieczenia. Sąd Okręgowy uznał jednak, że okoliczność, że powyższa, zabezpieczona uprzednio wierzytelność została przelana na rzecz Banku nie została wykazana przez powoda


Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się powód, który zaskarżył je w całości i zarzucił Sądowi Okręgowemu obrazę art. 730 k.p.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, a to wobec nieuwzględnienia okoliczności umorzenia postępowania zabezpieczającego, którego przedmiotem była wierzytelność pozwanej wobec (...) Spółki z.o.o., co nastąpiło na wniosek powódki wobec informacji o wcześniejszym przelewie tej wierzytelności na rzecz Banku (...) w P..


Podnosząc powyższy zarzut wniósł o:


1.  zmianę zaskarżonego postanowienia przez uwzględnienie wniosku - tj. zabezpieczenie roszczenia (...) Spółki z.o.o. w Ł. o zapłatę kwoty 142.658,01 zł. służącego jej wobec (...) Spółki jawnej (...) w P. z tytułu umowy nr. (...) zawartej w dniu 6 września 2016 r. poprzez zajęcie wierzytelności służących (...) Spółce jawnej (...) w P. wobec (...) S.A. w L. (KRS nr. (...)) do kwoty 142.568,01 zł. (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i jeden grosz);


2.  zasądzenie od pozwanej (...) Spółki jawnej (...) (...) w P. na rzecz powódki (...) Spółki z o.o. zwrotu kosztów procesu wywołanych niniejszym zażaleniem, w tym kosztów zastępstwa procesowego;


3.  przeprowadzenie dowodu z załączonego do niniejszego zażalenia postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego (postanowienie to zostało skierowane do Sądu Okręgowego w Legnicy za pismem z dnia 25 lipca 2017r. - niezwłocznie po jego otrzymaniu przez pełnomocnika powódki).


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.


Zgodnie z art. 730 1 § 1 k.p.c. podstawą udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Obie wskazane przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie. Postępowanie zabezpieczające ma charakter incydentalny i uproszczony, pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Uprawdopodobnienie jest środkiem łagodniejszym od udowodnienia – zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest w tym przypadku konieczne, zgodnie z art. 243 k.p.c. Jednocześnie zważyć należy, że badając spełnienie przesłanek udzielenia zabezpieczenia, sąd nie może opierać się na samych tylko oświadczeniach uprawnionego w kwestii prawdopodobieństwa roszczenia i interesu prawnego. Dodatkowym wymogiem jest przedstawienie przez uprawnionego odpowiedniego materiału dowodowego na poparcie zgłaszanych twierdzeń. Wskazuje na to treść art. 738 k.p.c., zgodnie z którym sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie.


Uprawdopodobnienie roszczenia na potrzeby udzielenia zabezpieczenia należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną.


Interes prawny – w myśl art. 730 1 § 2 k.p.c. – istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (w przypadku zabezpieczenia roszczeń nadających się do wykonania w drodze egzekucji) lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (w sprawach, w których wydane orzeczenie nie podlega wykonaniu w trybie egzekucyjnym). Okoliczności uzasadniające istnienie interesu prawnego powinny znajdować potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Nie jest natomiast wystarczające samo przekonanie uprawnionego o istnieniu hipotetycznego zagrożenia realizacji przysługujących mu roszczeń. Na gruncie art. 730 1 k.p.c. interes prawny ujmowany jest dość szeroko, co w praktyce oznacza możliwość powoływania się przez uprawnionego na wiele okoliczności, które mogą uzasadniać udzielenie zabezpieczenia. Zalicza się do nich: zagrożenie wyzbycia się majątku przez obowiązanego, nieregulowanie zobowiązań, nieracjonalne obchodzenie się z majątkiem, grożącą obowiązanemu upadłość.


W rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowy wadliwie uznał, że nie zachodzi potrzeba wydania kolejnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, skoro Sąd ten już postanowieniem z 10 marca 2017 r. w sprawie VI GCo 16/17 uwzględnił wniosek o zabezpieczenie poprzez zajęcie wierzytelności pozwanej spółki wobec jej dłużnika (...) spółka z o.o. w L.. Otóż, z twierdzeń powoda oraz dołączonego do zażalenia postanowienia komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w T. z dnia 19 lipca 2017 r. wynika, że postępowanie zabezpieczające wszczęte na podstawie uprzednio wydanego postanowienia Sądu zostało umorzone. Umorzenie postępowania zabezpieczającego nastąpiło na wniosek samego powoda w związku z tym, że wierzytelność będąca przedmiotem zabezpieczenia została wcześniej przelana na rzecz Banku (...) w P.. Obecnie zatem nie można uznać, jak twierdzi Sąd Okręgowy, że powód jako uprawniony nadal dysponuje zabezpieczeniem, mimo że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia z marca 2017 r. nie zostało uchylone, czy nie orzeczono upadku zabezpieczenia. Przedmiotem zabezpieczenia była bowiem wierzytelność, która nie może być już obecnie przedmiotem zaspokojenia się powoda, ponieważ przed udzieleniem zabezpieczenia przez zajęcie tej wierzytelności została ona przelana na rzecz innego podmiotu (Banku (...) w P.). Wobec istnienia nadal przesłanek zabezpieczenia, czyli uprawdopodobnienia roszczenia oraz uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, stwierdzonych już w postanowieniu Sądu Okręgowego w Legnicy postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. należało zmienić zaskarżone postanowienie i udzielić powodowi tymczasowej ochrony jego roszczenia poprzez zajęcie wierzytelności jaka przysługuje pozwanej spółce wobec jej dłużnika (...) S.A. w L. do wysokości kwoty dochodzonej pozwem, czyli 142.568,01 zł.


O kosztach postępowania zabezpieczającego Sąd orzeka w postanowieniu kończącym postępowanie w sprawie (art. 745 § 1 k.p.c.) i to dotyczy także postępowania zażaleniowego w sprawie z wniosku o udzielenie zabezpieczenia.


W świetle przytoczonych powyżej okoliczności orzeczono jak na wstępie (art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i z art. 13 § 2 k.p.c.).


(...)

Wyszukiwarka