Postanowienie SA we Wrocławiu z 16 stycznia 2012 r. w sprawie o nadane klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom.

Teza Sąd nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.
Data orzeczenia 16 stycznia 2012
Data publikacji 28 listopada 2012
Data uprawomocnienia 16 stycznia 2012
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Agnieszka Piotrowska
Tagi Tytuł egzekucyjny Klauzula wykonalności
Podstawa Prawna 778kpc

Sygn. akt I ACz 44/12


POSTANOWIENIE


Dnia 16 stycznia 2012 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Agnieszka Piotrowska


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Jacek Gołaczyński


Dariusz Kłodnicki (spr.)


po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z wniosku (...) Spółki z o.o. w O.,


przy udziale uczestników postępowania: A. H. i W. D.


o nadane klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom (...) Spółki jawnej A. H. i W. D. w K.,


na skutek zażalenia uczestnika postępowania W. D.,


na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu


z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt VI GCo 64/11


p o s t a n a w i a:


zmienić zaskarżone postanowienie, w zakresie odnoszącym się do W. D., w ten sposób, że wniosek o nadanie przeciwko niemu klauzuli wykonalności oddalić.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Opolu nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu wyrokowi zaocznemu Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 8.03.2011 r. ( sygn. akt VI GC 22/11) przeciwko wspólnikom dłużnej spółki tj. przeciwko A. H. i W. D. ( pkt 1) i zasądził od nich solidarnie na rzecz wierzyciela (...) Spółki z o.o. w O., kwotę 110 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania ( pkt 2).


We wniesionym na nie zażaleniu W. D. wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania zarzucając, że przy jego wydaniu doszło do naruszenia art. 778 1 k.p.c., bowiem majątek dłużnika pierwotnego jest pięciokrotnie wyższy niż ciążące na nim zobowiązania.


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie.


Przesłanki nadania tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki określa art. 778 1 k.p.c. Skarżący nie podważał ustaleń dokonanych przez Sąd Okręgowy, co do tego, że jest on wspólnikiem (...) Spółki jawnej A. H. i W. D. w K., przeciwko której w dniu 8.03.2011 r. wydany został przez Sąd Okręgowy w Opolu prawomocny wyrok zaoczny w sprawie o sygn. akt VI GC 22/11. Zakwestionował jednakże trafność dokonanej przez ten Sąd oceny, co do wykazania przez wnioskodawcę, że spełniona została kolejna z przesłanek warunkujących uwzględnienie przedmiotowego wniosku jaką jest bezskuteczność egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko spółce jawnej, której jest wspólnikiem.


Uznając ten zarzut za w pełni trafny należy wskazać, że wbrew stanowisku wyrażonemu w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, przedłożone przez wnioskodawcę pismo Komornika Sądowego przy SR w D. z dnia 22.10.2011 r., bynajmniej nie dowodzi tego, że egzekucja prowadzona przeciwko spółce, w oparciu o wyżej wskazany tytuł egzekucyjny wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności, okazała się bezskuteczna. W jego treści wnioskodawca został poinformowany o zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych, prowadzonych przeciwko niej na łączną kwotę około 900.000 zł, skierowanych zarówno do jej rachunków, jak również do nieruchomości wchodzących w skład jej majątku. O ile w odniesieniu do egzekucji z rachunków bankowych komornik wskazał na ich bezskuteczność, to co do zajętych nieruchomości poinformował wnioskodawcę, że do dnia dzisiejszego żaden z wierzycieli prowadzących egzekucję nie złożył wniosku.


W tych okolicznościach należało uznać, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż egzekucja przeciwko dłużnej spółce okazała się bezskuteczne, skoro nadal jest ona prowadzona. Brak jak również przesłanek, które pozwoliłyby na dokonanie na obecnym jej etapie oceny, że oczywistym jest, iż będzie ona bezskuteczna, skoro nie ma jakichkolwiek danych odnośnie rynkowej wartości zajętych w jej toku nieruchomości dłużnika.


Mając powyższe na uwadze uznając, że wnioskodawca nie wykazał przesłanek uzasadniających przedmiotowy wniosek, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 §1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., postanowił jak na wstępie.


Z/ (...)


(...)


(...)


(...)


(...)


bp

Wyszukiwarka