Postanowienie SA we Wrocławiu z 30 stycznia 2013 r. w sprawie o zabezpieczenie roszczenia.

Teza Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.
Data orzeczenia 30 stycznia 2013
Data publikacji 25 września 2013
Data uprawomocnienia 30 stycznia 2013
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział I Wydział Cywilny
Przewodniczący Tadeusz Nowakowski
Tagi Zabezpieczenie roszczenia
Podstawa Prawna 730kpc

Sygn. akt I ACz 39/13


POSTANOWIENIE


Dnia 30 stycznia 2013 r.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:


Przewodniczący Sędzia SA:


Tadeusz Nowakowski (spr.)


Sędzia SA:


Sędzia SA:


Aleksandra Marszałek


Małgorzata Bohun


po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu


sprawy z powództwa: J. K.


przeciwko: A. M.


o zapłatę


na skutek zażalenia powoda


na postanowienie Sądu Okręgowego w Legnicy


z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt I C 193/11


p o s t a n a w i a: oddalić zażalenie.


UZASADNIENIE


Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o udzielenie zabezpieczenia dochodzonego w niniejszej sprawie roszczenia, przez ustanowienie na rzecz powoda hipoteki przymusowej w wysokości 218.109 zł na nieruchomości położonej w M. gmina C., dla której Sąd Rejonowy w L.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), której właścicielem jest pozwany, wskazując, że powód nie wykazał w istocie interesu prawnego w udzieleniu mu dalszego zabezpieczenia. Sąd ten podkreślił bowiem, iż roszczenie powoda zostało już zabezpieczone przez zajęcie rachunków bankowych pozwanego na kwotę 188.709 zł oraz zajęcie stada danieli w liczbie 500 sztuk (postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz Sądu Apelacyjnego z dnia 26 stycznia 2012 r.).


Powód w zażaleniu na powyższe orzeczenie zakwestionował dokonaną przez Sąd I instancji ocenę odnośnie nie uprawdopodobnienia przez niego interesu prawnego w udzieleniu mu zabezpieczenia.


Wskazując na powyższe, powód wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie.


W odpowiedzi na zażalenie, pozwany wniósł o jego oddalenie i zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów postępowania odwoławczego.


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Zażalenie, jako nieuzasadnione, podlegało oddaleniu.


Skarżący, polemizując w zażaleniu z zaprezentowanym przez Sąd I instancji stanowiskiem, w istocie nie przedstawia żadnych dowodów, czy twierdzeń mogących podważyć poprawność argumentacji przedstawionej przez Sąd Okręgowy, tj. nie odnosi się on do tego, iż dochodzone przez niego w niniejszej sprawie roszczenie zostało już w należyty i skuteczny sposób zabezpieczone, przez zajęcie rachunków bankowych pozwanego do kwoty 188.709 zł oraz zajęcie stada danieli w liczbie 500 sztuk.


W świetle powyższego, bez znaczenia dla poprawności zaskarżonego rozstrzygnięcia pozostają twierdzenia skarżącego zawarte w zażaleniu, iż dotychczas pozwany nie zaspokoił w żadnej części roszczenia, które aktualnie jest przedmiotem sporu. Fakt ten w żaden bowiem sposób nie uprawdopodabnia interesu prawnego powoda w udzieleniu mu dalszego zabezpieczenia dochodzonego w niniejszej sprawie roszczenia. W sytuacji bowiem, gdy powód uzyskał wcześniej zabezpieczenie przez zajęcie rachunków bankowych pozwanego do kwoty 188.709 zł oraz zajęcie stada danieli w liczbie 500 sztuk i nie wykazał, z jakich względów nie zostało ono zrealizowane, trudno przyjąć, iż brak udzielenia mu dalszego zabezpieczenia przez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości pozwanego, uniemożliwi mu lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.


Z tych też względów, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., orzeczono jak w sentencji. Odnosząc się zaś do wniosku pozwanego, zawartego w odpowiedzi na zażalenie, o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego, wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, stosownie do treści art. 108 § 1 zd. 1 k.p.c., Sąd wyda w orzeczeniu kończącym niniejsze postępowanie, stosownie do jego ostatecznego wyniku.


MR

Wyszukiwarka