Postanowienie SA we Wrocławiu z 12 października 2016 r. w sprawie o skargę na przewlekłość.

Teza Przyczyną stwierdzenia przewlekłości nie jest każda zwłoka, ale tylko zwłoka nieuzasadniona. Aby rozstrzygnąć czy zwłoka w dokonaniu tej czynności jest nieuzasadniona rozważyć należy nie tylko czasokres zaniechania jej dokonania, ale także konkretne realia sprawy i jej kontekst sytuacyjny.
Data orzeczenia 12 października 2016
Data publikacji 27 października 2016
Data uprawomocnienia 12 października 2016
Sąd Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział II Wydział Karny
Przewodniczący Andrzej Kot
Tagi Skarga na przewlekłość
Podstawa Prawna 2skarga-na-naruszanie-prawa-strony-do-rozpoznania-sprawy-w-postepowaniu-przygotowawczym

Sygn. akt II S 29/16


POSTANOWIENIE


Dnia 12 października 2016.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w II Wydział Karny w składzie:


Przewodniczący: SSA Andrzej Kot (spr.)


Sędziowie: SSA Edward Stelmasik


SSA Witold Franckiewicz


po rozpoznaniu w sprawie A. D.


skargi wniesionej przez skazanego


na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – postępowanie przed Sądem Okręgowym w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. akt VI K 312/05


na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.)


p o s t a n a w i a


I. oddalić skargę A. D. jako niezasadną;


II. zwolnić skarżącego A. D. od obowiązku uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł od przedmiotowej skargi.


UZASADNIENIE


W dniu 4 października 2016r. do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wpłynęła wniesiona przez skazanego A. D. skarga oparta na przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).


Sąd Apelacyjny ustalił co następuje:


W dniu 7 kwietnia 2016r. skazany A. D. wniósł do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich pismo o „ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia nadzwyczajnego środka odwoławczego”. Z treści pisma wynikało, że jest to wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. akt VI K 312/05.


W dniu 14 kwietnia 2016r. Upoważniony Sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich przedstawił pismo Sądowi Okręgowemu w Opolu, jako właściwemu do rozpoznania wniosku.


W dniu 21 kwietnia 2016r. Przewodniczący VI Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Opolu wydał zarządzenie o wyznaczeniu A. D. obrońcy z urzędu w osobie adw. M. A.. Skazany poinformował w rozmowie telefonicznej, że nie wyraża zgody na reprezentowanie go przez adw. M. A., ponadto w dniu 4 maja 2016r. złożył do akt sprawy pismo z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego obrońcy i wyznaczenie mu innego obrońcy z urzędu.


W dniu 24 maja 2016r. Sąd Okręgowy w Opolu zwolnił adw. M. A. z obowiązków obrońcy z urzędu skazanego A. D. w postępowaniu o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. akt VI K 312/05 i wyznaczył skazanemu nowego obrońcę z urzędu w osobie adw. K. B..


W dniu 18 czerwca 2016r. do Sądu Okręgowego w Opolu wpłynęła opinia obrońcy z urzędu skazanego A. D. o braku podstaw do sporządzenia wniosku o wznowienie postępowania. Sąd Okręgowy w Opolu pismem z dnia 30 czerwca 2016r. poinformował skazanego o możliwości ustanowienia obrońcy z wyboru, który w terminie 30 dni od daty doręczenia pisma, sporządzi wniosek o wznowienie postępowania.


W dniu 20 czerwca 2016r. skazany A. D. wniósł do Sądu Okręgowego w Opolu wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Opolu i przekazanie jego sprawy innemu sądowi równorzędnemu.


W dniu 5 sierpnia 2016r. Przewodniczący VI Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Opolu wydał zarządzenie o wyznaczeniu A. D. obrońcy z urzędu w osobie adw. W. F. do dokonania określonej czynności procesowej, w związku z jego pismem dotyczącym wniosku o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Opolu od rozpoznania sprawy o sygn. VII Ko 41/16.


W dniu 19 września 2016r. Przewodniczący VI Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Opolu przedłużył obrońcy z urzędu skazanego adw. W. F., termin do dokonania określonej czynności procesowej wskazanej w zarządzeniu z dnia 5 sierpnia 2016r. do dnia 30 września 2016r.


Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:


Przedmiotowa skarga zarzucająca przewlekłość w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Opolu w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania jest niezasadna. Wskazać bowiem należy, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. nr 179, poz. 1843 z późn. zm.) – należy mieć w szczególności na uwadze terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez Sąd orzekający w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty, uwzględniając charakter owej sprawy, stopień jej faktycznej i prawnej zawiłości, znaczenie dla strony (która wniosła skargę) rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. Przyczyną stwierdzenia przewlekłości nie jest każda zwłoka, ale tylko zwłoka nieuzasadniona. Ocena czy postępowanie trwa dłużej niż to konieczne, dokonywana musi być na podstawie analizy charakteru przeprowadzanych czynności jak i stanu faktycznego sprawy. Aby rozstrzygnąć czy zwłoka w dokonaniu tej czynności jest nieuzasadniona rozważyć należy nie tylko czasokres zaniechania jej dokonania, ale także konkretne realia sprawy i jej kontekst sytuacyjny.


Analizując postępowanie przez Sądem Okręgowym w Opolu wskazać należy, iż Sąd ten procedował bez zbędnej zwłoki. Terminowość i sprawność postępowania na przedmiotowym etapie mieściła się w powszechnie przyjętych wymogach w tym zakresie. Fakt, że postępowanie niniejsze toczy się już stosunkowo długotrwale, wynika wyłącznie z wielości wniosków skazanego składanych w toku trwania sprawy. Skarga A. D. na przewlekłość postępowania nie mogła zatem znaleźć akceptacji Sądu Apelacyjnego.


Wniosek skazanego A. D. o ustanowienie w niniejszej sprawie pełnomocnika z urzędu nie zasługiwał natomiast na uwzględnienie, z uwagi na oczywistą bezzasadność skargi oraz faktu, iż w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania skazanemu wyznaczono już obrońcę z urzędu.


Sąd Apelacyjny zwolnił skazanego od opłaty przewidzianej w art. 17 przedmiotowej Ustawy, mając na uwadze sytuację majątkową skarżącego.


Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny postanowił, jak na wstępie.


SSA Edward Stelmasik SSA Andrzej Kot SSA Witold Franckiewicz

Wyszukiwarka