Wejscie w życie: 9 czerwca 1995

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2017

Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

Art. 1. 1. Ustanawia się fundację pod nazwą „Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich” (Ossolineum), zwaną dalej „Zakładem”.
2. Zakład działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Zakład nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru
fundacji.

Art. 3. Historycznym znakiem Zakładu jest znak, którego wzór stanowi
załącznik do ustawy.

Art. 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław.

Art. 5. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami
założyciela są:
1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażanie jej zbiorów,
zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej, oraz ich
opracowywanie i upowszechnianie,
2) utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów
w zakresie sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie
i upowszechnianie,
3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
4) działalność wydawnicza.

Art. 6. 1. Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie
Zakład w majątek obejmujący w dniu wejścia w życie ustawy Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich – Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w przypadku dokonania
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich – Wydawnictwo przekaże nieodpłatnie Zakładowi wszystkie akcje lub
udziały jakie Skarb Państwa obejmie w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
tego przedsiębiorstwa państwowego.
3. W spółce, o której mowa w ust. 2, uprawnieni pracownicy w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1055) oraz ich spadkobiercy
zachowują prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów. Przepisy działu IV
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników, stosuje się odpowiednio, przy czym kompetencje w zakresie zbywania
akcji należą do Dyrektora Zakładu.

Art. 7. 1. Zakład staje się z chwilą wpisania do rejestru fundacji, z mocy prawa,
użytkownikiem wieczystym gruntów, będących we władaniu Biblioteki Zakładu
Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
w zakresie, w jakim stanowią one własność Skarbu Państwa lub gminy, oraz
nieodpłatnie właścicielem znajdujących się na tych gruntach budynków i innych
urządzeń.
2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza się decyzją wojewody
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzją
zarządu gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.
3. Zakład jest zwolniony od pierwszej i rocznych opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, o których mowa w ust. 1,
jeżeli grunty te nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Art. 8. Zakład jest następcą prawnym fundacji ustanowionej przez Józefa
Maksymiliana Ossolińskiego.

Art. 9. 1. Organami Zakładu są:
1) Rada Kuratorów,
2) Dyrektor.
2. Statut Zakładu określi w szczególności:
1) zasady powoływania i zakres kompetencji organów,
2) zakres działalności gospodarczej.

Art. 10. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego
celów, w sposób przewidziany w statucie.

Art. 11. 1. Źródłami finansowania Zakładu są:
1) dochody z majątku Zakładu,
2) dochody z działalności gospodarczej Zakładu,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) dywidendy z akcji lub udziałów spółki, o której mowa w art. 6 ust. 2.
2. Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotacje na realizację zadań
państwowych:
1) utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, ich pomnażanie,
opracowywanie i upowszechnianie,
2) utrzymywanie i pomnażanie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich,
3) utrzymywanie wydawnictw niekomercyjnych.
3. Dywidendy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą być przeznaczane na
wykonywanie przez Zakład działalności gospodarczej.

Art. 12. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Do uprawnień nadzorczych ministra należy okresowa kontrola
wykorzystywania środków publicznych i realizacji celów statutowych Zakładu.
3. Statut Zakładu może być zmieniony przez Radę Kuratorów w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 13. Zakład składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie ze swojej działalności.
Sprawozdanie jest udostępniane przez Zakład do publicznej wiadomości.

Art. 14. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może uchylić decyzję Dyrektora Zakładu, pozostającą w rażącej
sprzeczności z przepisami prawa lub postanowieniami statutu albo z jego celami.
2. Od decyzji ministra, o której mowa w ust. 1, służy Zakładowi skarga do sądu
administracyjnego.

Art. 15. 1. Jeżeli działanie Dyrektora Zakładu w istotny sposób narusza przepisy
prawa lub postanowienia statutu albo jest niezgodne z jego celem, minister właściwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyznaczyć odpowiedni
termin do usunięcia tych uchybień.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zawiesić
Dyrektora Zakładu, wyznaczyć zarządcę tymczasowego i zażądać od Rady Kuratorów
przedstawienia w wyznaczonym terminie kandydatury nowego Dyrektora Zakładu.
3. Zarządca tymczasowy reprezentuje Zakład w sprawach wynikających
z zarządu, w tym również w postępowaniu sądowym; jest on obowiązany wykonywać
czynności potrzebne do prawidłowego działania Zakładu.
4. Od decyzji ministra, o których mowa w ust. 2, służy Zakładowi skarga do sądu
administracyjnego.

Art. 16. 1. Prawo używania znaku historycznego, o którym mowa w art. 3, jako
znaku instytucji służy Zakładowi oraz jako znaku historycznego i towarowego spółce,
o której mowa w art. 6 ust. 2.
2. Prawo to nie może być zbyte lub udostępnione osobom trzecim bez zgody
Rady Kuratorów Zakładu.
3. W razie zajęcia znaku, o którym mowa w ust. 1, w trybie postępowania
egzekucyjnego, Zakładowi przysługuje prawo pierwokupu, chyba że Rada Kuratorów
Zakładu postanowi inaczej.

Art. 17. 1. Minister Edukacji Narodowej:
1) nada Zakładowi statut,
2) w porozumieniu z Prezesem Polskiej Akademii Nauk powoła komisję
inwentaryzacyjną celem ustalenia majątku przekazywanego Zakładowi,
3) zgłosi Zakład do rejestru,
4) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładu, do podmiotów określonych w statucie
o wskazanie członków Rady Kuratorów.
2. Do czasu powołania Dyrektora Zakładu obowiązki Dyrektora pełni
dotychczasowy Dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich
Polskiej Akademii Nauk.

Art. 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Zakładu stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka