Uchwalenie: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
Wejscie w życie: 10 listopada 2002
Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020
Ustawa o ochronie baz danych
Art. 5. Z ochrony korzystają bazy danych, których:
1) (utracił moc)
2) producent jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub ma
miejsce stałego pobytu na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, posiadającą siedzibę i zakład główny wykonywania
działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym; jeżeli producent posiada tylko
siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego działalność musi być istotnie
i trwale związana z gospodarką państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) ochrona wynika z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich
określonych;
5) producent jest podmiotem niewymienionym w pkt 14 i jest przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.).
Art. 11. 1. Producent, którego prawa do bazy danych zostały naruszone, może
żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej
dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione –
trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z bazy danych;
4) wydania uzyskanych korzyści.
2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, producent może się
domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej
wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej
sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła prawa do bazy danych, na jej
wniosek i za zgodą producenta, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione,
zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz producenta, jeżeli zaniechanie
naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej
niewspółmiernie dotkliwe.
4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek producenta,
którego prawa zostały naruszone, o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz
środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec
o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu producentowi na poczet należnego
odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz
interesy osób trzecich.
5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są
własnością osoby, która naruszyła prawa do bazy danych.

Art. 11a. 1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu
ochrony baz danych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd
rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu
w sprawach własności intelektualnej.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)