Wejscie w życie: 10 listopada 2002

Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

Art. 1. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie niezależnie od
ochrony przyznanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) bazom danych
spełniającym cechy utworu.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:
1) baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów
i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody,
indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami
elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu
inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego
zawartości;
2) pobieranie danych oznacza stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie
całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na
inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub
przeniesienia, z zastrzeżeniem art. 3;
3) wtórne wykorzystanie oznacza publiczne udostępnienie bazy danych
w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie,
bezpośrednie przekazywanie lub najem, z zastrzeżeniem art. 3;
4) producentem bazy danych jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ponosi ryzyko
nakładu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o producencie, należy przez to rozumieć także
jego następcę prawnego.

Art. 3. Wypożyczenie baz danych nie stanowi pobierania danych lub
wtórnego ich wykorzystania.

Art. 4. Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje programów
komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.

Art. 5. Z ochrony korzystają bazy danych, których:
1) (utracił moc)
2) producent jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub ma
miejsce stałego pobytu na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) producent jest osobą prawną założoną zgodnie z prawem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, posiadającą siedzibę i zakład główny wykonywania
działalności na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym; jeżeli producent posiada tylko
siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego działalność musi być istotnie
i trwale związana z gospodarką państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) ochrona wynika z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich
określonych;
5) producent jest podmiotem niewymienionym w pkt 1–4 i jest przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.).

Art. 6. 1. Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo
pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co
do jakości lub ilości.
2. Domniemywa się, że producentem jest osoba, której nazwisko lub firmę
(nazwę) w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach bazy danych lub której
nazwisko lub firmę (nazwę) podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny
sposób w związku z rozpowszechnieniem bazy danych.

Art. 7. 1. Producent bazy danych udostępnionej publicznie w jakikolwiek
sposób nie może zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem
z takiej bazy danych, pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu
nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości.
2. Jeżeli użytkownik korzystający zgodnie z prawem z bazy danych jest
uprawniony do pobierania lub wtórnego wykorzystania jedynie części bazy danych,
przepis ust. 1 dotyczy tylko tej części.
3. Korzystanie z baz danych, o którym mowa w ust. 1, nie może naruszać
normalnego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne interesy producenta baz danych.
4. Postanowienia umowne sprzeczne z ust. 1 i 2 są nieważne.

Art. 8. 1. Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części
rozpowszechnionej bazy danych:
1) do własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych;
2) w charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych, ze
wskazaniem źródła, jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym
celem, dla którego wykorzystano bazę;
3) do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub
administracyjnego;
4) dla dobra osób niepełnosprawnych będących beneficjentami w rozumieniu
art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, odpowiednio na zasadach określonych w rozdziale 3
w oddziale 3a tej ustawy.
2. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne
wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące
nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta.

Art. 9. 1. (utracił moc)
2. Pierwsza sprzedaż kopii bazy danych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym przez uprawnionego lub za jego zgodą, wyczerpuje prawo do
kontrolowania odsprzedaży tej kopii na ich terytorium.

Art. 10. 1. Czas trwania ochrony bazy danych liczy się od jej sporządzenia
przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została
sporządzona.
2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, baza danych została
w jakikolwiek sposób udostępniona publicznie, okres jej ochrony wygasa
z upływem piętnastu lat następujących po roku, w którym doszło do jej
udostępnienia po raz pierwszy.
3. W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany treści bazy danych, co do
jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej części, mających
znamiona nowego istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu, okres jej ochrony
liczy się odrębnie.

Art. 11. 1. Producent, którego prawa do bazy danych zostały naruszone, może
żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej
dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione –
trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z bazy danych;
4) wydania uzyskanych korzyści.
2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, producent może się
domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej
wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej
sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła prawa do bazy danych, na jej
wniosek i za zgodą producenta, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione,
zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz producenta, jeżeli zaniechanie
naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej
niewspółmiernie dotkliwe.
4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek producenta,
którego prawa zostały naruszone, o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz
środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec
o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu producentowi na poczet należnego
odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz
interesy osób trzecich.
5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są
własnością osoby, która naruszyła prawa do bazy danych.

Art. 11a. 1. W sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych z zakresu
ochrony baz danych, nienależących do kompetencji innych organów, sąd
rozpoznaje wniosek o:
1) zabezpieczenie środka dowodowego;
2) wyjawienie lub wydanie środka dowodowego;
3) wezwanie do udzielenia informacji.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są rozstrzygane w postępowaniu
w sprawach własności intelektualnej.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)

Art. 12. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia
lub wbrew jego warunkom, pobiera dane lub wtórnie wykorzystuje w całości lub
w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie następuje na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
3. Sąd może orzec przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, bezprawnie
wykonanych egzemplarzy bazy danych.

Art. 13. Prawo do bazy danych nie narusza ochrony treści bazy danych
udzielanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, lub ochrony jakichkolwiek składających się na bazę danych
elementów, udzielanej na podstawie przepisów o wynalazkach, znakach
towarowych, wzorach przemysłowych, oznaczeniach pochodzenia, zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tajemnicy prawnie chronionej, ochronie informacji
niejawnych, ochronie danych osobowych, a także prawa cywilnego i prawa pracy.

Art. 14. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„W przypadku baz danych spełniających cechy
utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.”;
2) w art. 3 po wyrazach „bazy danych” dodaje się wyrazy „spełniające cechy utworu”;
3) po art. 17 dodaje się art. 171 w brzmieniu:
Art. 171. Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy
danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia autora bazy danych, jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normalnego korzystania z jej
zawartości. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do korzystania tylko z części
bazy danych, niniejsze postanowienie
odnosi się tylko do tej części.”;
4) w art. 23 w ust. 1 po wyrazach „architektoniczno-urbanistycznego” dodaje się wyrazy „oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego
użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym”;
5) po art. 30 dodaje się art. 301 w brzmieniu:
Art. 301. Do baz danych spełniających cechy
utworu nie stosuje się art. 28, art. 29
ust. 2 i 3 i art. 30.”;
6) po art. 771 dodaje się art. 772 w brzmieniu:
Art. 772. Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje
programów komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych
dostępnych przy pomocy środków elektronicznych.”

Art. 15. 1. Ustawę stosuje się także do baz danych istniejących w dniu jej
wejścia w życie w odniesieniu do korzystania z nich po tej dacie.
2. Dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy czynności prawne
odnoszące się do baz danych są skuteczne i podlegają ochronie według zasad
dotychczasowych.

Art. 16. 1. Przepisy art. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 9 ust. 2 stosuje się od dnia
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
2. Przepisy art. 5 pkt 1 i art. 9 ust. 1 tracą moc z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka