Wejscie w życie: 1 stycznia 2002

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty,
2) zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów,
3) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej
– w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów,
ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia
wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów.
2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami powstałymi
z produktów w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy o odpadach.
3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219, 1378 i 1565).

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony)
2) eksporcie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium
kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej;
3) imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium
państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu
wprowadzenia na terytorium kraju;
3a) (uchylony)
4) Narodowym Funduszu – rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) odzysk – rozumie się przez to inny niż recykling proces odzysku;
7a) (uchylony)
8) (uchylony)
9) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;
9a) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to posiadacza odpadów
w rozumieniu przepisów o odpadach;
9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), dokonującego importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne,
oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;
9c) produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów
wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów;
10) recyklingu – rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów
o odpadach;
11) regeneracji olejów odpadowych – rozumie się przez to regenerację
w rozumieniu przepisów o odpadach;
11a) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11b) (uchylony)
11c) (uchylony)
11d) (uchylony)
11e) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów – rozumie się przez to wywóz
produktów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej;
11f) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz
produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
11g) (uchylony)
12) wojewódzkich funduszach – rozumie się przez to wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska;
12a) wprowadzenie na rynek krajowy – rozumie się przez to wprowadzenie na
terytorium kraju.
13) (uchylony)

Art. 3. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk,
a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady
powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej
w załączniku nr 4a do ustawy.
2a. (uchylony)
2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium
kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć
do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych
z tego rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a
do ustawy.
3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym
roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy
odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub
recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w
poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w
poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – w
stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym roku.
3a. (uchylony)
3b. (uchylony)
4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu
o ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11.
5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem
ust. 6 i 6a, w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na
terytorium kraju.
6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza
na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej.
6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że
przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia
faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.
7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.
8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne
poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych
w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca 2020 r.,
kierując się:
1) potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności;
2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.
9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego
przedsiębiorcę do masy odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi
dodaje się:
1) (uchylony)
2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium
kraju;
3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium
kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na
terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków
określonych w ust. 12 i 13.
9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów
opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9
i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).
9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2–
R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego
przedsiębiorcę do masy olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się
masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju
olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium
kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych
w ust. 12 i 13.
11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się
produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów
wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze
wewnątrzwspólnotowej dostawy.
11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych
z produktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się
produktów, które zostały wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.
11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów
powstałych z produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego
nabycia odpadów powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.
11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się
wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach
wpisanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
zwanej dalej „BDO”.
11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z
produktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów,
które przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym wprowadził na terytorium
kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym
samym roku kalendarzowym wywiózł z kraju w drodze eksportu lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie dokumentów potwierdzających
eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.
12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem
wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je
włączyć do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:
1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu
regeneracji;
2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska;
3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych.
13. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe
z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim:
1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych;
2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych;
3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach.

Art. 3a. (uchylony).

Art. 4. 1. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany
przez przedsiębiorcę:
1) samodzielnie albo
2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej „organizacją”.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
2. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na
podstawie umowy.
3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych
czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów
spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
4. W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji
odzysku, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia
likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od
którego został on przejęty, w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych
przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.
5. (uchylony)

Art. 5. 1. Organizacja może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki
akcyjnej.
2. Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działalność
związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć
związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także
edukacja ekologiczna.
3. Firma organizacji zawiera oznaczenie „organizacja odzysku”.
4. Do używania oznaczenia wskazanego w ust. 3 są uprawnione wyłącznie
organizacje utworzone zgodnie z niniejszą ustawą.

Art. 6. 1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co najmniej
1 000 000 złotych, a ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej
subskrypcji, z zastrzeżeniem art. 43.
2. Kapitał zakładowy organizacji powinien być pokryty w całości wkładem
pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie
organizacji.
3. Kapitał zakładowy organizacji nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu
ani być obciążony w jakikolwiek sposób.
4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych
w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego
w ust. 1.
4a. Organizacja odzysku jest obowiązana, w terminie do dnia 15 marca
każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa właściwemu ze względu na
siedzibę tej organizacji, zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek
bankowy tej organizacji stwierdzające, że w ciągu całego poprzedniego roku
kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny
w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o którym
mowa w ust. 1.
5. Akcje organizacji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być
zamienione na akcje na okaziciela.
6. Organizacja nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.

Art. 7. Organizacja jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa,
w terminie dwóch tygodni od dnia jej zarejestrowania, odpis statutu
i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym
samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie lub zaświadczenie
albo oświadczenie o zmianach w rejestrze sądowym.

Art. 7a. Oświadczenia, o których mowa w art. 7, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 8. Organizacja jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich
danych przekazanych jej przez przedsiębiorców. Obowiązek zachowania tajemnicy
nie dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy oraz
przypadków, w których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy.

Art. 9. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu,
imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, przedsiębiorca
prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, a także
przedsiębiorca dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy
odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub
recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, w zakresie tej działalności,
wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany umieszczać
numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem
działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 10. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, i organizacja
odzysku są obowiązani do sporządzania sprawozdań zawierających informacje,
o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a–d i lit. f oraz pkt 3 lit. a–c ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej
ustawie.

Art. 11. 1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do
prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o:
1) masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na
poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy;
2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz masie
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów,
z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji.
2. Informacje o:
1) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych
z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych
z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji
– są ustalane na podstawie odpowiednio dokumentu potwierdzającego
recykling albo dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy
odzysku.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządza się za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, są sporządzane przez
prowadzącego odzysk lub recykling na wniosek złożony za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO przez przedsiębiorcę lub organizację,
przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia
wpływu wniosku.
5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług
innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu
wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa w ich imieniu posiadacz odpadów.
6. Prowadzący odzysk lub recykling udostępnia dokumenty, o których
mowa w ust. 2, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
przekazującemu odpady do odzysku lub recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, przedsiębiorcy albo organizacji odzysku, dla których
przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, podmiotu prowadzącego odzysk albo recykling;
3) informacje o masie odpadów przyjętych do odzysku lub recyklingu
z podziałem na poszczególne ich rodzaje, o numerze karty przekazania
odpadów potwierdzającej ich przyjęcie, a także o sposobie ich odzysku
lub recyklingu.
7. (uchylony)
8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów
ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.
8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub
recyklingowi przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie,
że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same
wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.
9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów
poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów
prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.
10. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do
przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz
dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 8a, przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, którego dotyczą.

Art. 11a. (uchylony).

Art. 12. 1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3,
następuje na koniec roku kalendarzowego.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy nie wykonali obowiązku, o którym
mowa w art. 3, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej
oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) odzysku;
2) recyklingu.
2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również
przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1.
3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między
wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na
wielkość wyrażoną w masie produktów.
3a. (uchylony)
4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla
wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Art. 13. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów
w kilogramach.

Art. 14. 1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,71 zł za 1 kg;
9) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,80 zł za 1 kg;
10) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,82 zł za 1 kg.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując
się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych
z produktów, kosztami ich zagospodarowania.

Art. 15. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są
obowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje,
o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. d ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

Art. 16. 1. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej w sposób
określony w art. 12, powstaje na koniec roku kalendarzowego.
2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu
marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku,
którego opłata dotyczy.

Art. 17. 1. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo
ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała
wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję,
w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek
województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową
w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
3. Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia,
w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. Do opłat produktowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423), z tym że uprawnienia
organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie
się marszałka województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na
siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub organizacji, a w przypadku
braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka
Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. 1. Urzędy marszałkowskie prowadzą odrębne rachunki bankowe
w celu gromadzenia i odpowiedniego przekazywania wpływów z opłaty
produktowej.
2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej,
o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania
rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich,
o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po
upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.
3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu
województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności
z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek
krajowy produktów wymienionych w poz. 3–5 w załączniku nr 4a do ustawy są
gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

Art. 33. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek
krajowy produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy są
gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

Art. 34. (uchylony).

Art. 34a. (uchylony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 36. (uchylony).

Art. 37. (uchylony).

Art. 37a. Kto, wbrew przepisom art. 11, prowadząc odzysk lub
recykling nie udostępnia dokumentu potwierdzającego recykling lub
dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku:
1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku albo nie udostępnia im
dokumentu w terminie lub udostępnia im dokument zawierający
informacje nierzetelne, lub
2) marszałkowi województwa albo nie udostępnia mu dokumentu w terminie,
podlega karze grzywny.

Art. 37b. Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę
polegającą na przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu
przedsiębiorcy lub organizacji odzysku, nie składa wniosku o wydanie
dokumentu potwierdzającego recykling lub dokumentu potwierdzającego
inne niż recykling procesy odzysku prowadzącemu odzysk lub recykling,
podlega karze grzywny.

Art. 38. (uchylony).

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37a i art. 37b
następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).

Art. 41. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z
1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr
162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz.
499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459 i Nr 56, poz. 580) w załączniku nr 6 „Wykaz wyrobów akcyzowych" skreśla się poz. 20 „Opakowania z tworzyw sztucznych, w tym również zastosowane do towarów w nich importowanych".

Art. 42. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz.
335, z 1996 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452 i
Nr 63, poz. 638) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt
12 w brzmieniu:
„12) kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.".

Art. 43. Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy spółek akcyjnych–
organizacji odzysku może wynosić 500 tys. zł.

Art. 44. 1. Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy wprowadza na rynek krajowy
produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty
wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest obowiązany bez wezwania zgłosić ten fakt marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2. Do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 9 ust. 4.

Art. 45. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do dnia 1 stycznia 2004 r. w stosunku do przedsiębiorców, którzy w 2000 r. spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych poniżej 500 tys. zł,
2) nie dokonywali do dnia 31 grudnia 2000 r. importu towarów używanych lub odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Przedsiębiorca, który osiągnie w 2001 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2002 r.
3. Przedsiębiorca, który osiągnie w 2002 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2003 r.

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Wyszukiwarka