Uchwalenie: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Wejscie w życie: 1 stycznia 2002
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021
Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) (uchylony)
2) eksporcie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium
kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej;
3) imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium
państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu
wprowadzenia na terytorium kraju;
3a) (uchylony)
4) Narodowym Funduszu – rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) odzysk – rozumie się przez to inny niż recykling proces odzysku;
7a) (uchylony)
8) (uchylony)
9) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną
w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;
9a) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to posiadacza odpadów
w rozumieniu przepisów o odpadach;
9b) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz.
1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), dokonującego importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne,
oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;
9c) produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów
wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów;
10) recyklingu – rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów
o odpadach;
11) regeneracji olejów odpadowych – rozumie się przez to regenerację
w rozumieniu przepisów o odpadach;
11a) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11b) (uchylony)
11c) (uchylony)
11d) (uchylony)
11e) wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów – rozumie się przez to wywóz
produktów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej;
11f) wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz
produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
w celu wprowadzenia na terytorium kraju;
11g) (uchylony)
12) wojewódzkich funduszach – rozumie się przez to wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska;
12a) wprowadzenie na rynek krajowy – rozumie się przez to wprowadzenie na
terytorium kraju.
13) (uchylony)
Art. 3. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk,
a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady
powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej
w załączniku nr 4a do ustawy.
2a. (uchylony)
2b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium
kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć
do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych
z tego rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a
do ustawy.
3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w danym
roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy
odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub
recyklingowi w tym roku oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w
poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy, który w
poprzednim roku kalendarzowym nie wprowadzał na rynek produktów – w
stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w danym roku.
3a. (uchylony)
3b. (uchylony)
4. Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu
o ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11.
5. Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem
ust. 6 i 6a, w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na
terytorium kraju.
6. W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza
na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej.
6a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że
przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia
faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.
7. Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.
8. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne
poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych
w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca 2020 r.,
kierując się:
1) potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu
odpadów powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności;
2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.
9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego
przedsiębiorcę do masy odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi
dodaje się:
1) (uchylony)
2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium
kraju;
3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium
kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na
terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków
określonych w ust. 12 i 13.
9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów
opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9
i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).
9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2
R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego
przedsiębiorcę do masy olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się
masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju
olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium
kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych
w ust. 12 i 13.
11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się
produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów
wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze
wewnątrzwspólnotowej dostawy.
11a. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych
z produktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się
produktów, które zostały wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.
11b. Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów
powstałych z produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego
nabycia odpadów powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.
11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się
wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach
wpisanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
zwanej dalej „BDO”.
11d. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z
produktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów,
które przedsiębiorca w danym roku kalendarzowym wprowadził na terytorium
kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a następnie w tym
samym roku kalendarzowym wywiózł z kraju w drodze eksportu lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie dokumentów potwierdzających
eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.
12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem
wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je
włączyć do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:
1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu
regeneracji;
2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska;
3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych.
13. Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe
z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim:
1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych;
2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych;
3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach.

Art. 3a. (uchylony).
Art. 11. 1. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do
prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o:
1) masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na
poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy;
2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz masie
wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów,
z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji.
2. Informacje o:
1) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych
z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych
z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji
– są ustalane na podstawie odpowiednio dokumentu potwierdzającego
recykling albo dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy
odzysku.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, sporządza się za
pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, są sporządzane przez
prowadzącego odzysk lub recykling na wniosek złożony za pośrednictwem
indywidualnego konta w BDO przez przedsiębiorcę lub organizację,
przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia
wpływu wniosku.
5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług
innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu
wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa w ich imieniu posiadacz odpadów.
6. Prowadzący odzysk lub recykling udostępnia dokumenty, o których
mowa w ust. 2, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO,
przekazującemu odpady do odzysku lub recyklingu oraz marszałkowi województwa, w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zawierają odpowiednio:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, przedsiębiorcy albo organizacji odzysku, dla których
przeznaczony jest dokument;
2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer
rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, podmiotu prowadzącego odzysk albo recykling;
3) informacje o masie odpadów przyjętych do odzysku lub recyklingu
z podziałem na poszczególne ich rodzaje, o numerze karty przekazania
odpadów potwierdzającej ich przyjęcie, a także o sposobie ich odzysku
lub recyklingu.
7. (uchylony)
8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów
ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.
8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub
recyklingowi przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie,
że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same
wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.
9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów
poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów
prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.
10. Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do
przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz
dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 8a, przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, którego dotyczą.

Art. 11a. (uchylony).