Uchwalenie: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty kredytów mieszkaniowych
Wejscie w życie: 1 stycznia 2001
Ostatnia Zmiana: 27 listopada 2015
Ustawa o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.
Art. 5. 1. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, podejmuje działania
zmierzające do odzyskania zadłużenia kredytobiorców wobec Skarbu Państwa z
tytułu wykonania umów poręczenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
1a. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach uzasadnionych
względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami
płatniczymi kredytobiorców oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa, na
wniosek kredytobiorcy, może zawierać z kredytobiorcami umowy odroczenia,
rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia wobec Skarbu
Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia.
1b. Minister, w imieniu Skarbu Państwa, w przypadkach gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, może umorzyć całość lub część zadłużenia wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia.
2. Banki, beneficjenci poręczeń, są obowiązane, na warunkach określonych w
odrębnej umowie z Ministrem, do podejmowania, za wynagrodzeniem, działań, o
których mowa w ust. 1, chyba że Minister podejmie działania we własnym zakresie
lub upoważni do tych działań, za wynagrodzeniem, inny bank.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w wysokości do 3%
wyegzekwowanej kwoty, nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów
uzasadnionych działań windykacyjnych. Wynagrodzenie potrącane jest z
wyegzekwowanej kwoty.
4. Sposób ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, określą umowy.
5. (uchylony)
6. Środki uzyskane przez banki w wyniku podjętych działań, o których mowa w
ust. 1, są przekazywane przez banki, w terminie 7 dni, na rachunek wskazany przez
Ministra.
Art. 8. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3, poz.
27) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
Art. 5a. Stopa oprocentowania kredytów mieszkaniowych objętych
przejściowym wykupieniem odsetek ze środków budżetu państwa jest równa, w
poszczególnych okresach kwartalnych, minimalnej stopie rentowności 28-
dniowych operacji otwartego rynku, ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej
w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego według stawki
obowiązującej w ostatnim dniu drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego
dany kwartał, powiększonej o 1 punkt procentowy.”;
2) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Z budżetu państwa są przekazywane bankom środki w wysokości
oprocentowania naliczonego według stopy procentowej określonej w art.
5a, pod warunkiem dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości
wynikającej z przepisów art. 7 i 8, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości
wynikającej z art. 7 i 8, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3, uważa się za
spełniony także wtedy, gdy spłaty za kredytobiorcę dokona Skarb Państwa
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu
poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310).”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
3a. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa są
oprocentowane w wysokości stopy oprocentowania kredytu, o której
mowa w art. 5a, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3.”;
3) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego
kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1 i art. 8a ust. 5, należy rozumieć
w szczególności złożenie przez kredytobiorcę oświadczenia o wysokości
dochodów jego gospodarstwa domowego ustalonych zgodnie z ust. 2, 2a i 2b;
w oświadczeniu kredytobiorcy powinno znaleźć się pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z przepisami Kodeksu
karnego.”;
4) w art. 9:
a) w ust. 2 wyrazy „w tym wysokość oprocentowania kredytów i odsetek”
zastępuje się wyrazami „w tym sposób oprocentowania odsetek
przejściowo wykupionych”,
b) w ust. 3 skreśla się pkt 1 i 2;
5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
Art. 9a. 1. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczną wysokość obciążających go spłat, określoną w art.
7 lub 11, bank zalicza dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę
zadłużenia kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez
Skarb Państwa umów poręczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2, ustawy o
objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów
mieszkaniowych, a w drugiej kolejności na spłatę skapitalizowanych odsetek od
kredytu, następnie zaś na spłatę kredytu.
2. Środki zaliczone na spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec Skarbu
Państwa z tytułu wykonania przez Skarb Państwa umów poręczenia, o których
mowa w ust. 1, nie stanowią nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4.
3. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczny poziom określony w art. 8, bank zalicza
dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu
wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.”;
6) w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 po przecinku dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art.
9a ust. 2,”.