Wejscie w życie: 1 stycznia 2004

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2019

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Art. 1. Ustawa określa organizację nadzoru ubezpieczeniowego
i emerytalnego.

Art. 2. 1. Nadzorem ubezpieczeniowym i emerytalnym, zwanym dalej
„nadzorem”, jest objęta działalność:
1) ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w przepisach o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2) w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, o której mowa w przepisach
o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
3) w zakresie funduszy emerytalnych, o której mowa w przepisach o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
4) w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa
w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych;
5) w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w przepisach
o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Nadzorowi podlegają podmioty prowadzące działalność w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, w szczególności zakłady ubezpieczeń, zakłady
reasekuracji, pośrednicy ubezpieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzystwa
emerytalne, zwane dalej „podmiotami nadzorowanymi”.
3. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, o której mowa
w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 621, 650, 685, 1075, 2215 i 2243), zwana dalej „Komisją”.

Art. 3. Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków
funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Art. 4. 1. W celu realizacji ustawowych zadań organ nadzoru współpracuje
w szczególności z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
organami nadzoru innych państw.
2. Komisja współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Art. 5. (uchylony).

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. (uchylony).

Art. 8. 1. Zadaniem Komisji jest:
1) podejmowanie określonych w odrębnych przepisach działań mających na celu
zapewnienie zgodności działalności podmiotów nadzorowanych z przepisami
prawa;
2) kontrola działalności i stanu majątkowego podmiotów nadzorowanych;
3) podejmowanie innych zadań określonych ustawami.
2. Zakres nadzoru i szczegółowe zadania Komisji określają odrębne przepisy.

Art. 9. (uchylony).

Art. 10. (uchylony).

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. (uchylony).

Art. 13. (uchylony).

Art. 14. 1. Koszty nadzoru ponoszą:
1) zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do wysokości 0,14% zbioru
składek brutto;
2) powszechne towarzystwa emerytalne w wysokości stanowiącej iloczyn
średniej rocznej wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego
zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne i stawki
nieprzekraczającej 0,016%; średnią roczną wartość aktywów otwartego
funduszu emerytalnego wylicza się na podstawie wartości aktywów otwartego
funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca
danego roku kalendarzowego.
1a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pokrywa się także 1,5% wartości
kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 i 2243).
2. Należności, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy
uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1, oraz
sposób pokrywania z wpłat, o których mowa w ust. 1, kosztów nadzoru,
a w odniesieniu do wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, także sposób pokrywania
udziału w kosztach, o których mowa w ust. 1a, mając na względzie zapewnienie
skuteczności sprawowanego nadzoru.
4. (uchylony)

Art. 15. (uchylony).

Art. 16. (uchylony).

Art. 17. 1. Komisja może zawierać z organami nadzoru ubezpieczeniowego
i emerytalnego innych państw porozumienia o współdziałaniu w zakresie nadzoru.
2. Komisja może udzielać organom nadzorującym działalność instytucji
finansowych w innych państwach informacji posiadanych w związku
z wykonywaniem ustawowych zadań, jeżeli:
1) informacje zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonywanych
przez te organy zadań z zakresu nadzoru;
2) przekazywanie udzielonych informacji poza te organy następuje wyłącznie po
uprzednim uzyskaniu zgody Komisji.
2a. Komisja może występować do organów nadzorujących działalność
instytucji finansowych państw członkowskich Unii Europejskiej o udostępnienie
informacji potrzebnych do wykonywania zadań z zakresu nadzoru.
2b. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w ust. 2a, Komisja może:
1) wykorzystać wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań z zakresu nadzoru;
2) przekazać poza Komisję wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody organu,
który je udostępnił i w zakresie udzielonej zgody.
3. Komisja:
1) udziela właściwym organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich Unii Europejskiej informacji w sprawach dystrybucji
ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, w szczególności dotyczących
zastosowanych środków, o których mowa w art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243),
oraz informacji w zakresie art. 19 ust. 1 pkt 3 i 5 i art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. e i f
albo ust. 8 lub 9 tej ustawy;
2) może występować do właściwych organów innych niż Rzeczpospolita Polska
państw członkowskich Unii Europejskiej o udzielenie informacji w sprawach
dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, w szczególności
dotyczących zastosowanych przez te organy środków w zakresie
analogicznym do środków, o których mowa w art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, oraz informacji w zakresie
spełniania przez osoby wykonujące w tych państwach działalność w zakresie
pośrednictwa ubezpieczeniowego wymogów dotyczących posiadania przez
nie dobrej reputacji oraz wiedzy fachowej i kompetencji zawodowych.
4. W przypadku organów nadzoru państw niebędących państwami
członkowskimi Unii Europejskiej udzielanie informacji, na zasadach określonych
w ust. 2, może następować wyłącznie na zasadzie wzajemności.
5. Komisja może udzielać zagranicznym organom państw członkowskich
Unii Europejskiej informacji posiadanych w związku z wykonywaniem zadań
z zakresu nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
w zakresie związanym z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru uzupełniającego,
o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252 oraz z 2018 r. poz. 2243).
6. Komisja może udzielać informacji posiadanych w związku
z wykonywaniem ustawowych zadań bankom centralnym lub innym instytucjom
państw członkowskich Unii Europejskiej wykonującym zadania z zakresu polityki
monetarnej oraz innym organom publicznym wykonującym zadania z zakresu
nadzoru nad systemami płatności, jeżeli informacje te zostaną wykorzystane
wyłącznie na potrzeby wykonywanych zadań przez te podmioty. Przekazywanie
udzielonych informacji poza te podmioty następuje wyłącznie po uprzednim
uzyskaniu zgody Komisji.

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. (uchylony).

Art. 22a. (uchylony).

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i
Nr 241, poz. 2074) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 200:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem organu nadzoru jest:";
2) uchyla się art. 200a;
3) w art. 202:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do decyzji organu nadzoru stosuje się art. 127 ust. 3 Kodeksu
postępowania administracyjnego.",
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Organ nadzoru może nadać decyzji administracyjnej rygor
natychmiastowej wykonalności, również jeżeli wymaga tego interes
członków funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych
programów emerytalnych.";
4) uchyla się art. 203;
5) po art. 204 dodaje się art. 204a w brzmieniu:
Art. 204a. Organ nadzoru może być uczestnikiem postępowania
rejestrowego dotyczącego towarzystwa emerytalnego lub
funduszu emerytalnego.";
6) uchyla się art. 208.

Art. 32. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych (Dz.U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) w art. 20:
1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,";
2) uchyla się pkt 8.

Art. 33. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) w art. 51 uchyla
się pkt 2.

Art. 34. 1. Przewodniczący Komisji powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy pełni funkcję do czasu zakończenia kadencji, określonej w ustawie
z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11,
poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr
48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189, z 2002
r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 50, poz.
424 i Nr 60, poz. 535).
2. Powołanie Przewodniczącego Komisji na zasadach określonych w niniejszej
ustawie następuje po zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 1.

Art. 35. 1. Rzecznik powołany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję
do czasu zakończenia kadencji, określonej w ustawie, o której mowa w art. 34 ust. 1.
2. Powołanie Rzecznika na zasadach określonych w niniejszej ustawie następuje po
zakończeniu kadencji, o której mowa w ust. 1

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wyszukiwarka