Uchwalenie: Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Wejscie w życie: 1 stycznia 2000
Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2020
Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Art. 2. Przez użyte w ustawie określenia:
1) państwowa sfera budżetowa – rozumie się państwowe jednostki budżetowe,
które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11
i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
2) pracownicy – rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa
w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową
zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę
wojskową, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej – z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką – oraz
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celno-Skarbowej;
3) wynagrodzenia – rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające
ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa
w pkt 1, oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe
uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych
ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2;
4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – rozumie się wzrost
wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego;
5) (uchylony)
6) kwoty bazowe – rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie
w państwowej sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1135,40 zł,
odpowiednio przeliczone dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie
z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 695, 875 i 1291).
Art. 7. 1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których
mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu
Społecznego.
2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada
Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków
zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu
wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:
1) prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;
2) prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;
3) prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym
w sektorze przedsiębiorstw;
4) prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;
5) prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;
6) prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;
7) wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników
państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń.
3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii,
w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację
z prawa jej wyrażenia.
4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość
średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie
ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej
wysokości wskaźników.
5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi
uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do
projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe
od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.
6. Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego
zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio
do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568).