Wejscie w życie: 18 lipca 2011

Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

Art. 1. Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków, ustrój
i postępowanie przed Krajową Radą Sądownictwa, zwaną dalej „Radą”.

Art. 2. W postępowaniu przed Radą nie stosuje się przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Art. 3. 1. Do kompetencji Rady należy:
1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach
sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach
powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz na
stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych;
2) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków
o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach
administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów
sądowych w sądach administracyjnych;
2a) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków
o mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji
prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych;
3) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz
czuwanie nad ich przestrzeganiem;
4) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej;
5) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów
i asesorów sądowych, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy władzy publicznej lub organy
samorządu sędziowskiego;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa,
sędziów i asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym
zakresie;
7) opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej, zakresu
i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację sędziowską oraz
egzaminów sędziowskich;
8) opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie
dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów
sądowych i pracowników sądów.
2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach,
a w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów
normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów
i niezawisłości sędziów;
2) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;
3) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko
sędziowskie;
4) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów
sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych;
5) wyraża opinię w sprawie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu
powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego;
6) (uchylony)
7) wskazuje jednego członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury;
8) wyraża opinię w sprawach powołania i odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury;
9) (uchylony)
10) sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał
Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd
Administracyjny oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie
postępowań.

Art. 4. Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku następnego,
informację z rocznej działalności Rady oraz postulaty dotyczące aktualnych
problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Nad informacją w Sejmie
i Senacie nie przeprowadza się głosowania.

Art. 5. 1. Rada może zarządzić przeprowadzenie:
1) wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej;
2) lustracji w sądzie;
3) lustracji pracy sędziego lub asesora sądowego, którego indywidualna sprawa
podlega rozpatrzeniu przez Radę.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie mogą wkraczać w dziedzinę,
w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przez
członków Rady lub przez sędziów delegowanych do Biura Rady na podstawie
odrębnych przepisów.

Art. 6. Rada wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów
powszechnych i asesorów sądowych po zgłoszeniu kandydatów przez
zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych oraz rzecznika dyscyplinarnego
sędziów sądów wojskowych po zgłoszeniu kandydatów przez Zgromadzenie
Sędziów Sądów Wojskowych. Przepisy art. 18 stosuje się odpowiednio.

Art. 7. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości są członkami Rady przez okres
pełnienia tych funkcji.

Art. 8. 1. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni
swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana
w każdym czasie.
2. Mandat osoby powołanej przez Prezydenta wygasa najpóźniej w ciągu
trzech miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta albo opróżnieniu urzędu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 9. 1. Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres
czterech lat.
2. Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech
lat.
3. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do
czasu wyboru nowych członków.

Art. 9a. 1. Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków
Rady na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Dokonując wyboru, o którym mowa w ust. 1, Sejm, w miarę możliwości,
uwzględnia potrzebę reprezentacji w Radzie sędziów poszczególnych rodzajów i
szczebli sądów.
3. Wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów
rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru.
Członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia
wspólnej kadencji nowych członków Rady.

Art. 10. Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie
kadencje.

Art. 11. (uchylony).

Art. 11a. 1. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na sto dwadzieścia i nie
później niż na dziewięćdziesiąt dni przed upływem kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na członków Rady.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest
grupa co najmniej:
1) dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli
osiemnaście lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z
pełni praw publicznych;
2) dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.
3. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata na członka
Rady. Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć więcej niż jedno
zgłoszenie.
4. Kandydata na członka Rady zgłasza się Marszałkowi Sejmu, w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Zgłoszenie kandydata obejmuje informacje o kandydacie, pełnionych
dotychczas funkcjach i działalności społecznej oraz innych istotnych zdarzeniach
mających miejsce w trakcie pełnienia przez kandydata urzędu sędziego. Do
zgłoszenia dołącza się zgodę sędziego na kandydowanie.
6. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia
kandydata, zwraca się na piśmie do prezesa sądu właściwego dla zgłoszonego
kandydata, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy prezesa:
1) sądu rejonowego, sądu okręgowego albo wojskowego sądu garnizonowego –
do prezesa sądu wyższej instancji,
2) sądu apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego albo wojskowego
sądu okręgowego – do wiceprezesa albo zastępcy prezesa tego sądu
– z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania wniosku, informacji obejmującej dorobek orzeczniczy kandydata, w
tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje
dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i
lustracji.
7. W przypadku, gdy informacja, o której mowa w ust. 6, nie zostanie
sporządzona w terminie, o którym mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu zwraca się na
piśmie do kandydata na członka Rady o sporządzenie przez niego tej informacji, w
terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Marszałka Sejmu. Kopię
sporządzonej przez siebie informacji kandydat na członka Rady przekazuje,
odpowiednio, prezesowi sądu właściwego dla zgłoszonego kandydata, prezesowi
sądu wyższej instancji albo wiceprezesowi albo zastępcy prezesa sądu
apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego albo wojskowego sądu
okręgowego.
8. W przypadku niesporządzenia informacji, o której mowa w ust. 6, przez
kandydata na członka Rady w terminie, o którym mowa w ust. 7, Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi oraz kandydatowi na członka Rady.
9. Informację, o której mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu załącza do zgłoszenia
kandydata.

Art. 11b. 1. Zgłoszenia kandydata dokonuje na piśmie pełnomocnik.
Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych
piętnastu osób z wykazu.
2. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 1, załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich
imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i
własnoręcznie złożone podpisy.
3. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby
podpisów Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
zwraca się na piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy
złożono wymaganą liczbę podpisów.
4. Państwowa Komisja Wyborcza w postępowaniu stwierdza, czy złożono
wymaganą liczbę podpisów w terminie czternastu dni od dnia otrzymania pisma
Marszałka Sejmu.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 4, okaże
się, że liczba prawidłowo złożonych podpisów przez obywateli popierających
zgłoszenie jest mniejsza niż wymagana, Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia
zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się
niezwłocznie pełnomocnikowi.
6. Postanowienie może być zaskarżone przez pełnomocnika do Sądu
Najwyższego w terminie trzech dni od dnia doręczenia. Sąd Najwyższy rozpoznaje
skargę w terminie trzech dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie trzech
sędziów. W wyniku rozpoznania skargi Sąd Najwyższy zaskarżone postanowienie
zmienia albo utrzymuje w mocy. Od postanowienia Sądu Najwyższego nie
przysługuje środek prawny. W przypadku nierozpoznania skargi przez Sąd
Najwyższy w terminie trzech dni postępowanie przed Sądem Najwyższym umarza
się z mocy prawa, a postanowienie Marszałka Sejmu odmawiające przyjęcia
zgłoszenia jest wiążące.
7. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 2, załącza się wykaz sędziów popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona,
nazwiska, miejsca służbowe, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone
podpisy.
8. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia
kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2, zwraca się na
piśmie do Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania przez osoby
popierające zgłoszenie statusu sędziego. Minister Sprawiedliwości potwierdza
posiadanie przez osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego w terminie trzech
dni od dnia otrzymania pisma Marszałka Sejmu. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio.
9. Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory wykazu obywateli i wykazu
sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady ustala, w drodze
zarządzenia, Marszałek Sejmu. Zarządzenie Marszałka Sejmu podlega
obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Art. 11c. Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b
Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej
wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Art. 11d. 1. Marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie,
w terminie siedmiu dni, kandydatów na członków Rady.
2. Klub poselski wskazuje, spośród sędziów, których kandydatury zostały
zgłoszone w trybie art. 11a, nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków
Rady.
3. Jeżeli łączna liczba kandydatów wskazanych przez kluby poselskie jest
mniejsza niż piętnaście, Prezydium Sejmu wskazuje, spośród kandydatów
zgłoszonych w trybie art. 11a, kandydatów w liczbie brakującej do piętnastu.
4. Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów wybierając, spośród
kandydatów wskazanych w trybie ust. 2 i 3, piętnastu kandydatów na członków
Rady, z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata
wskazanego przez każdy klub poselski, który działał w terminie sześćdziesięciu dni
od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu kadencji w trakcie której jest dokonywany wybór, o ile kandydat ten został wskazany przez klub w ramach wskazania, o którym mowa w ust. 2.
5. Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, na
najbliższym posiedzeniu Sejmu, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów, o której mowa w
ust. 4.
6. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady w trybie określonym
w ust. 5, Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę
kandydatów, o której mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w wyniku zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1–6, nie
zostanie wybranych piętnastu członków Rady, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 11a–11d.

Art. 11e. 1. Jeżeli przed upływem kadencji członka Rady wybranego spośród
sędziów zajdzie potrzeba ponownego obsadzenia mandatu członka Rady,
Marszałek Sejmu niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na członka Rady w związku z potrzebą ponownego obsadzenia
mandatu. Przepisy art. 11a ust. 2–9, art. 11b i art. 11c stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wyboru członka Rady stosuje
się przepisy art. 9a ust. 1 i 2 oraz art. 11d.
3. Kadencja członka Rady wybranego w związku z potrzebą ponownego
obsadzenia mandatu upływa z dniem zakończenia kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów.

Art. 12. (uchylony).

Art. 13. (uchylony).

Art. 14. 1. Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji
w razie:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) wygaśnięcia mandatu posła albo senatora;
4) (uchylony)
5) wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego;
6) przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
2. Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia
o tym na piśmie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia
niezwłocznie organ, który dokonał wyboru członka.
3. Wybór nowego członka Rady spośród posłów lub senatorów powinien być
dokonany w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.

Art. 15. Organami Rady są Przewodniczący i Prezydium Rady.

Art. 16. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch
wiceprzewodniczących oraz trzech członków Prezydium Rady.
2. Kadencja każdego z członków Prezydium Rady trwa cztery lata.
Członkowie Prezydium Rady nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż dwie
kadencje.
3. Prezydium Rady kieruje pracami Rady oraz zapewnia właściwe
funkcjonowanie Rady między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności
przygotowuje projekty porządku posiedzeń plenarnych Rady.
4. W nagłych przypadkach, wymagających podjęcia działań między
posiedzeniami plenarnymi Rady, Prezydium Rady może w jej imieniu podejmować
czynności należące do kompetencji Rady, z wyjątkiem załatwiania spraw
indywidualnych.
5. W razie podjęcia przez Prezydium Rady czynności w trybie określonym
w ust. 4, Przewodniczący przedstawia Radzie sprawę na najbliższym posiedzeniu
plenarnym.

Art. 17. 1. Przewodniczący reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę,
a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich
przebiegiem;
2) podpisuje uchwały Rady;
3) wydaje zarządzenia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich
w uchwałach Rady i ich uzasadnieniach;
4) przedstawia Radzie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy;
5) wykonuje czynności zlecone przez Radę.
2. Wiceprzewodniczący Rady:
1) w czasie nieobecności Przewodniczącego wykonują w jego zastępstwie
czynności wymienione w ust. 1 i w art. 16 ust. 5;
2) wykonują inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego.
3. Podział czynności, o których mowa w ust. 2, między
wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący i informuje o tym Radę.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących,
posiedzeniom Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały Rady najstarszy
wiekiem członek Prezydium Rady.

Art. 18. 1. W razie zwolnienia stanowiska członka Prezydium Rady, Rada
dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.
2. Wybór Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i innych członków
Prezydium Rady przeprowadza się oddzielnie, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma
wymaganej większości głosów, w każdym kolejnym głosowaniu wyklucza się
kandydata, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Art. 19. 1. Rada powołuje ze swego składu stałe komisje:
1) komisję do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów
sądowych, której zadaniem jest analizowanie wyroków sądów
dyscyplinarnych, składanie Radzie wniosków w przedmiocie żądania
podjęcia czynności dyscyplinarnych, zaskarżania orzeczeń sądów
dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych oraz żądania wznowienia
postępowania dyscyplinarnego;
2) komisję budżetową, której zadaniem jest coroczne:
a) opracowywanie projektu uchwały zawierającej plan dochodów
i wydatków Rady oraz uchwał zawierających wnioski, o których mowa
w art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) i art. 4 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1921),
b) badanie danych zawartych w oświadczeniach prezesów sądów
apelacyjnych oraz prezesów wojskowych sądów okręgowych o ich stanie
majątkowym celem dokonania przez Radę analizy tych oświadczeń do
dnia 30 czerwca każdego roku;
3) komisję do spraw wizytacji i lustracji, której zadaniem jest przygotowanie
projektów uchwał w sprawach przeprowadzenia wizytacji sądu albo jego
jednostki organizacyjnej, lustracji w sądzie albo lustracji pracy sędziego lub
asesora sądowego;
4) komisję do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, której
zadaniem jest przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zbioru zasad
etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz przestrzegania tych
zasad.
2. Rada może powoływać inne komisje problemowe.

Art. 20. 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Obrady są
transmitowane za pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę
o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada wyłącza jawność posiedzenia w całości
lub części, jeżeli jawność mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji
podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000,
1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125) lub naruszyć ważny interes prywatny przez
ujawnienie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
2. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę
potrzeb, co najmniej raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenia plenarne Rady zwołuje się na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej członków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
3. Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego
zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na dzień przypadający nie później niż
w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska Przewodniczącego. Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego.
4. W przypadku gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób,
o którym mowa w ust. 3, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje najstarszy wiekiem
członek Rady będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku, na dzień przypadający
nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust.
3. Sędzia ten przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób,
o którym mowa w ust. 4, obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady
przechodzi kolejno na najstarszych wiekiem członków Rady będących sędziami
albo sędziami w stanie spoczynku. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 21. 1. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej
połowy jej składu.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu
jawnym. Na żądanie członka Rady głosowanie jest tajne.
2a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić
przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Przewodniczący Rady przekazuje materiały zawierające dane
osobowe w sposób zapewniający ich ochronę, a także zawiadamia członków Rady
o sposobie oddania głosu oraz nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie
o oddaniu głosu „za”, głosu „przeciw” albo wstrzymaniu się od głosu przekazuje
się na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady.
2b. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie
można zarządzić głosowania tajnego.
2c. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie
wyznaczonym na zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa składu Rady.
3. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad
postępowania, na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony najpóźniej w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posiedzenia.

Art. 22. 1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania,
z uwzględnieniem zastosowania systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziowskim, o którym mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.
1a. Rada, określając szczegółowy tryb swojego działania, kieruje się potrzebą
zapewnienia dostępności informacji o postępowaniu przed Radą oraz
wyczerpującej informacji o kandydatach i powodach, dla których przedstawiono
wniosek o powołanie danej osoby do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego.
2. Regulamin Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 23. Rada używa pieczęci z wizerunkiem orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 24. 1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, zwanego
dalej „Biurem”.
2. Biurem kieruje szef, którego powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady po
zasięgnięciu opinii Prezydium Rady.
3. Organizację i tryb działania Biura określa regulamin uchwalany przez
Radę.
4. Do pracowników Biura stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577), z
wyjątkiem wymogu odbycia stażu urzędniczego w sądzie lub prokuraturze,
o którym mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy.

Art. 25. 1. Rada może wyznaczyć do stałego wykonywania pracy w Biurze
członka Rady będącego sędzią, za jego zgodą. Wyznaczenie następuje na czas
określony.
2. Do sędziego delegowanego do pełnienia czynności w Biurze stosuje się
odpowiednio przepisy art. 78 § 2–4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wysokość dodatków ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek Przewodniczącego.

Art. 26. Członkowie Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie
otrzymują:
1) diety za każdy dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach
Rady w wysokości 20% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych;
2) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) według zasad
obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.

Art. 27. 1. Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa. Rada
zapewnia warunki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów
powszechnych i asesorów sądowych oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów
sądów wojskowych.
2. Dochody i wydatki Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa.
3. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej Radzie jest
Przewodniczący Rady.
4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę
Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu,
w celu włączenia do projektu ustawy budżetowej na podstawie art. 139 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077, z późn. zm.).

Art. 28. 1. Członek Rady jest wyłączony z mocy prawa w sprawach:
1) które jego dotyczą;
2) swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych
bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego
stopnia;
3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz
w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem.
2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je
małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Rada wyłącza członka na jego żądanie lub na wniosek osoby, której sprawa
podlega rozpatrzeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać
uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka w danej sprawie.

Art. 29. 1. W sprawach indywidualnych osoba, której praw lub obowiązków
dotyczyć ma uchwała Rady, jest uczestnikiem postępowania przed Radą.
2. Uczestnika postępowania informuje się o terminie posiedzenia, na którym
będzie rozpatrywana jego sprawa.

Art. 30. 1. W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku
dokumentów uniemożliwiającego rozpatrzenie sprawy, Przewodniczący zarządza
jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpatrzenia.
2. Jeżeli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy są niezbędne akta osobowe,
Przewodniczący zwraca się o ich przedstawienie Radzie. Właściwy organ lub
instytucja są obowiązane przedstawić akta Radzie w terminie 7 dni.
2a. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego sądu powszechnego Przewodniczący zwraca się
o przedstawienie akt osobowych kandydata oraz innych dokumentów do organów
i instytucji objętych systemem teleinformatycznym za pośrednictwem tego
systemu. Akta osobowe kandydata oraz dokumenty, o których przedstawienie
zwrócił się Przewodniczący, mogą być przedstawione za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Art. 31. 1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na
posiedzeniu Rady Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi
trzech członków Rady. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może
wyznaczyć zespół liczący więcej członków Rady niż trzech.
1a. Członkami zespołu nie mogą być wyłącznie:
1) sędziowie;
2) posłowie i senatorowie.
2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego działalnością
sprawa jest związana, oraz sądu działającego w tym samym okręgu sądowym.
2a. Wyznaczając zespół Przewodniczący Rady zawiadamia Ministra
Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz informuje o sprawach indywidualnych
przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu
Rady. Zmiany składu zespołu nie wymagają zawiadomienia Ministra
Sprawiedliwości.
2b. Minister Sprawiedliwości w terminie dwudziestu jeden dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, może przedstawić Radzie opinię
w sprawie indywidualnej. Przed upływem terminu na przedstawienie opinii przez
Ministra Sprawiedliwości zespół nie może przyjąć stanowiska, o którym mowa w
art. 34 ust. 1.
2c. Nieprzedstawienie przez Ministra Sprawiedliwości opinii w sprawie
indywidualnej, w terminie, o którym mowa w ust. 2b, nie wstrzymuje prac zespołu.
2d. Opinię, o której mowa w ust. 2b, albo informację o jej nieprzedstawieniu
dołącza się do dokumentacji postępowania w sprawie.
3. Wyznaczony członek Rady może zostać wyłączony ze składu zespołu.
O wyłączeniu decyduje Rada na wniosek członka.

Art. 32. 1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się
uczestnikom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
1a. Pisma i inne dokumenty w rozpatrywanych przez Radę sprawach
indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego sądu powszechnego, a także uchwały Rady podjęte w tych sprawach
doręcza się kandydatom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania się kandydata do systemu
teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie
teleinformatycznym.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do rozpatrywanych przez Radę
spraw indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, o ile pozwalają na to możliwości systemu teleinformatycznego.
2. Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro
Rady.
3. Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem
przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych
osobowych. Uczestnicy postępowania mogą przeglądać akta spraw oraz sporządzać
odpisy lub wyciągi z tych akt. Na pisemny wniosek uczestnik postępowania może
otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodności
z oryginałami.

Art. 33. 1. W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwały po
wszechstronnym rozważeniu sprawy, na podstawie udostępnionej dokumentacji
oraz wyjaśnień uczestników postępowania lub innych osób, jeżeli zostały złożone.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada może żądać osobistego stawiennictwa
uczestnika postępowania lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także
uzupełnienia materiałów sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego
oraz materiały uzupełniające mogą być składane także za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

Art. 34. 1. Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady
kandydatów na stanowiska sędziowskie lub asesorskie, zespół przyjmuje
stanowisko bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich swoich
członków.
2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest jawne, chyba że
zespół większością głosów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
3. Stanowisko zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga
uzasadnienia.
4. Posiedzenia zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, są
protokołowane.

Art. 35. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie zgłosił się więcej
niż jeden kandydat, zespół opracowuje listę rekomendowanych kandydatów.
2. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście zespół kieruje się przede
wszystkim oceną kwalifikacji kandydatów, a ponadto uwzględnia:
1) doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów
prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i
inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia;
2) opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia
ogólnego sędziów.
3. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie stanowi przeszkody do
opracowania listy rekomendowanych kandydatów.

Art. 36. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje
kandydatury zgłosiły osoby wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego,
notariusza albo zajmujące stanowisko prokuratora, radcy, starszego radcy lub
wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniu
zespołu zawiadamia się odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę
Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Prokuratorów przy
Prokuratorze Generalnym oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady
Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej,
Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może wziąć udział w posiedzeniu zespołu
z głosem doradczym.

Art. 37. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden
kandydat, Rada rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie.
W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego
w stosunku do wszystkich kandydatów.
1a. Jeżeli na stanowisko asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada
rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku
Rada podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie
przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu asesora sądowego
w stosunku do wszystkich kandydatów.
2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady
wraz z uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 37a. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się asesor sądowy,
uchwała o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego
może zostać podjęta dopiero po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych przez asesora
uwag do oceny kwalifikacji w trybie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3. W takim
przypadku lustracji pracy asesora sądowego dokonuje trzech sędziów wizytatorów
wyznaczonych w drodze losowania spośród sędziów wizytatorów z obszaru innej
apelacji niż ta, na obszarze której ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni
służbę, w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt dni.
2. Sędziowie wizytatorzy po rozpatrzeniu uwag podtrzymują ocenę
kwalifikacji asesora sądowego, do której zgłoszono uwagi, albo dokonują oceny
odmiennej. Stanowisko sędziów wizytatorów sporządza się na piśmie wraz z
uzasadnieniem i doręcza się asesorowi sądowemu.
3. Uwagi asesora sądowego złożone po terminie, o którym mowa w art. 106xa
§ 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 38. 1. Wniosek o przeniesienie sędziego w stan spoczynku powinien
zawierać uzasadnienie.
2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające okoliczności
stanowiące podstawę przeniesienia sędziego w stan spoczynku, a w szczególności:
1) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
komisji lekarskiej, jeśli zostało wydane;
2) szczegółowe zestawienie okresów niepełnienia służby ze względu na chorobę
i urlop dla poratowania zdrowia;
3) zaświadczenia lekarskie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia sędziego.
3. Jeżeli rozważenie sprawy wymaga wiadomości specjalnych Rada może
zwrócić się do biegłego sądowego lub kilku biegłych albo do odpowiedniego
instytutu naukowego lub naukowo-badawczego o wydanie opinii.
4. Do wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na
zmianę ustroju sądów lub zmianę granic okręgów sądowych powinny być dołączone dokumenty wykazujące te okoliczności wraz z wyjaśnieniem przyczyn nieprzeniesienia sędziego do innego sądu.

Art. 39. 1. Wniosek o powrót na stanowisko sędziego powinien zawierać
uzasadnienie. Do wniosku powinny być dołączone stosowne dokumenty. Art.
38 stosuje się odpowiednio.
2. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący zawiadamia
w terminie 14 dni Ministra Sprawiedliwości.

Art. 40. 1. O wszczęciu postępowania lub odmowie uwzględnienia wniosku
w przedmiocie stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1–5,
ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1998 r. poz. 607, z 2001 r. poz. 1070 oraz z 2011 r. poz. 714), Rada rozstrzyga
w drodze uchwały.
2. Odpis uchwały doręcza się wnioskodawcy oraz zainteresowanemu
sędziemu lub członkowi jego rodziny wraz z odpisem wniosku. Odpis uchwały
o wszczęciu postępowania doręcza się również jednostce organizacyjnej
wypłacającej uposażenie sędziowskie lub uposażenie rodzinne.
3. Doręczając sędziemu lub członkowi jego rodziny odpis uchwały
o wszczęciu postępowania, Rada udziela pouczenia o treści art. 7 ust. 3 ustawy,
o której mowa w ust. 1, wzywając do złożenia wyjaśnień na piśmie oraz wniosków
dowodowych, i wyznacza w tym celu odpowiedni termin.
4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, i po
przeprowadzeniu przez zespół postępowania wyjaśniającego, Rada podejmuje
uchwałę stwierdzającą okoliczności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1–5, ust. 2
i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, lub odmawiającą ich
stwierdzenia.

Art. 41. Rada umarza postępowanie, jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne
lub niedopuszczalne.

Art. 42. 1. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych wymagają
uzasadnienia.
2. Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie miesiąca od jej podjęcia.
3. Uchwały w sprawach indywidualnych doręcza się uczestnikom
postępowania wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie wniesienia
odwołania do Sądu Najwyższego.

Art. 43. 1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej
odwołanie.
2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie zaskarżyli wszyscy
uczestnicy postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej
rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu
sędziego tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania.

Art. 44. 1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego
z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie
stanowią inaczej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych
dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego.
1a. (utracił moc)
1b. (uchylony)
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie
dwutygodniowym od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
2a. Wszystkie odwołania wniesione przez uczestników tego samego
postępowania podlegają łącznemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu w toku jednego
postępowania przed Sądem Najwyższym.
3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1360, z późn. zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się.
3a. W sprawach dotyczących uchwał w przedmiocie powołania do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego Sąd Najwyższy dokonuje
doręczeń w sposób określony w art. 32 ust. 1a.
4. (uchylony)

Art. 44a. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na
stanowisko sędziowskie albo asesorskie wraz z oceną wszystkich kandydatów. Do
uchwały dołącza się dokumentację postępowania w sprawie.

Art. 44b. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego w sądzie
powszechnym wraz z uzasadnieniem. Do uchwały dołącza się dokumentację
postępowania w sprawie.

Art. 45. 1. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności Rada może
z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę.
2. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby
wskazanej we wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego, przedstawionym Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy może wystąpić również Prezydent.
3. O ponownym rozpatrzeniu albo jego odmowie Rada rozstrzyga w drodze
uchwały.

Art. 45a. Ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uchwały zawierającej
wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego lub wniosek o mianowanie na stanowisko asesora
sądowego w sądzie powszechnym jest niedopuszczalne w razie powołania jednej
z osób wskazanych w uchwale w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to
stanowisko. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 45,
w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to stanowisko, pozostawia się bez
rozpoznania.

Art. 45b. W razie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego postępowanie w sprawie odwołania od
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie indywidualnej dotyczącej
powołania do pełnienia urzędu na tym stanowisku, w zakresie dotyczącym uchwały
zawierającej wniosek o powołanie na tym stanowisku, umarza się z mocy prawa.
W pozostałym zakresie w razie uwzględnienia przez sąd odwołania osoby, która
była uczestnikiem postępowania w sprawie dotyczącej kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, osoba ta może ubiegać się o urząd w kolejnym postępowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w tym samym lub
równorzędnym sądzie, zaś Rada obowiązana jest uwzględnić w tym postępowaniu
okoliczności, określone w orzeczeniu sądu.

Art. 45c. Wznowienie postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa lub
wzruszenie uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu
sędziego nie jest dopuszczalne, jeżeli osoba przedstawiona Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej spełnia w dniu podjęcia uchwały przez Krajową Radę
Sądownictwa warunki formalne wymagane do pełnienia urzędu, określone
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 46. W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 1–5, ust. 2 i 3 w stosunku do sędziów
lub członków ich rodzin stwierdza Krajowa Rada Sądownictwa, w drodze
uchwały. Wniosek o podjęcie uchwały może złożyć Minister Sprawiedliwości, a także osoba represjonowana za działalność niepodległościową lub
obronę praw człowieka, a w razie śmierci tej osoby – jej małżonek, rodzeństwo lub dzieci.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr
98, poz. 1070, z późn. zm.) w art. 70 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
§ 3a. Od orzeczenia lekarza orzecznika, o którym mowa w § 1 i 2, zainteresowanemu sędziemu lub kolegium właściwego sądu przysługuje sprzeciw do
komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia tego orzeczenia.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.
U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z
2010 r. Nr 36, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
§ 1. Prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym powołuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
spośród sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu.”,
b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:
§ 3. W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej
opinii o kandydacie, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady
Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa
jest dla Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążąca.
§ 4. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od
dnia przedstawienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego zamiaru powołania sędziego na stanowisko prezesa sądu,
mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu, nie
wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.”;
2) w art. 21a w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Odwołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym następuje po zasięgnięciu opinii zgromadzenia
ogólnego tego sądu i Krajowej Rady Sądownictwa.”;
3) w art. 46 uchyla się § 3.

Art. 49. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz.
2052, z późn. zm.) w art. 31 § 7 otrzymuje brzmienie:
§ 7. Jeżeli z wnioskiem o przeniesienie sędziego w stan spoczynku
wystąpiło Kolegium Sądu Najwyższego, odwołanie przysługuje
także temu Kolegium.”.

Art. 50. Kadencja członków Rady i Prezydium Rady wybranych na
podstawie dotychczasowych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali
wybrani.

Art. 51. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa (Dz. U. z 2010 r. poz. 67).

Art. 52. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka