Uchwalenie: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Wejscie w życie: 18 lipca 2011
Ostatnia Zmiana: 24 czerwca 2020
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
Art. 3. 1. Do kompetencji Rady należy:
1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach
sędziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach
powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych oraz na
stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych;
2) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków
o powołanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach
administracyjnych i sądach wojskowych oraz o powołanie asesorów
sądowych w sądach administracyjnych;
2a) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków
o mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji
prokuratorskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych;
3) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz
czuwanie nad ich przestrzeganiem;
4) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i asesorskiej;
5) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów
i asesorów sądowych, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy władzy publicznej lub organy
samorządu sędziowskiego;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa,
sędziów i asesorów sądowych, a także przedstawianie wniosków w tym
zakresie;
7) opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji sędziowskiej, zakresu
i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację sędziowską oraz
egzaminów sędziowskich;
8) opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakresie
dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów
sądowych i pracowników sądów.
2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach,
a w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów
normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów
i niezawisłości sędziów;
2) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku;
3) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko
sędziowskie;
4) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i asesorów
sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych;
5) wyraża opinię w sprawie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu
powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego;
6) (uchylony)
7) wskazuje jednego członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury;
8) wyraża opinię w sprawach powołania i odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury;
9) (uchylony)
10) sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez Trybunał
Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd
Administracyjny oraz sądy apelacyjne, w ramach prowadzonych przez nie
postępowań.
Art. 11. (uchylony).

Art. 11a. 1. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na sto dwadzieścia i nie
później niż na dziewięćdziesiąt dni przed upływem kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na członków Rady.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest
grupa co najmniej:
1) dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli
osiemnaście lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z
pełni praw publicznych;
2) dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.
3. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata na członka
Rady. Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć więcej niż jedno
zgłoszenie.
4. Kandydata na członka Rady zgłasza się Marszałkowi Sejmu, w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Zgłoszenie kandydata obejmuje informacje o kandydacie, pełnionych
dotychczas funkcjach i działalności społecznej oraz innych istotnych zdarzeniach
mających miejsce w trakcie pełnienia przez kandydata urzędu sędziego. Do
zgłoszenia dołącza się zgodę sędziego na kandydowanie.
6. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia
kandydata, zwraca się na piśmie do prezesa sądu właściwego dla zgłoszonego
kandydata, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy prezesa:
1) sądu rejonowego, sądu okręgowego albo wojskowego sądu garnizonowego –
do prezesa sądu wyższej instancji,
2) sądu apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego albo wojskowego
sądu okręgowego – do wiceprezesa albo zastępcy prezesa tego sądu
– z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie, w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania wniosku, informacji obejmującej dorobek orzeczniczy kandydata, w
tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje
dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i
lustracji.
7. W przypadku, gdy informacja, o której mowa w ust. 6, nie zostanie
sporządzona w terminie, o którym mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu zwraca się na
piśmie do kandydata na członka Rady o sporządzenie przez niego tej informacji, w
terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Marszałka Sejmu. Kopię
sporządzonej przez siebie informacji kandydat na członka Rady przekazuje,
odpowiednio, prezesowi sądu właściwego dla zgłoszonego kandydata, prezesowi
sądu wyższej instancji albo wiceprezesowi albo zastępcy prezesa sądu
apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego albo wojskowego sądu
okręgowego.
8. W przypadku niesporządzenia informacji, o której mowa w ust. 6, przez
kandydata na członka Rady w terminie, o którym mowa w ust. 7, Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi oraz kandydatowi na członka Rady.
9. Informację, o której mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu załącza do zgłoszenia
kandydata.

Art. 11b. 1. Zgłoszenia kandydata dokonuje na piśmie pełnomocnik.
Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych
piętnastu osób z wykazu.
2. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 1, załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich
imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i
własnoręcznie złożone podpisy.
3. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby
podpisów Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
zwraca się na piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy
złożono wymaganą liczbę podpisów.
4. Państwowa Komisja Wyborcza w postępowaniu stwierdza, czy złożono
wymaganą liczbę podpisów w terminie czternastu dni od dnia otrzymania pisma
Marszałka Sejmu.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 4, okaże
się, że liczba prawidłowo złożonych podpisów przez obywateli popierających
zgłoszenie jest mniejsza niż wymagana, Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia
zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się
niezwłocznie pełnomocnikowi.
6. Postanowienie może być zaskarżone przez pełnomocnika do Sądu
Najwyższego w terminie trzech dni od dnia doręczenia. Sąd Najwyższy rozpoznaje
skargę w terminie trzech dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie trzech
sędziów. W wyniku rozpoznania skargi Sąd Najwyższy zaskarżone postanowienie
zmienia albo utrzymuje w mocy. Od postanowienia Sądu Najwyższego nie
przysługuje środek prawny. W przypadku nierozpoznania skargi przez Sąd
Najwyższy w terminie trzech dni postępowanie przed Sądem Najwyższym umarza
się z mocy prawa, a postanowienie Marszałka Sejmu odmawiające przyjęcia
zgłoszenia jest wiążące.
7. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 2, załącza się wykaz sędziów popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona,
nazwiska, miejsca służbowe, numery ewidencyjne PESEL i własnoręcznie złożone
podpisy.
8. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia
kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2, zwraca się na
piśmie do Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania przez osoby
popierające zgłoszenie statusu sędziego. Minister Sprawiedliwości potwierdza
posiadanie przez osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego w terminie trzech
dni od dnia otrzymania pisma Marszałka Sejmu. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się
odpowiednio.
9. Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory wykazu obywateli i wykazu
sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady ustala, w drodze
zarządzenia, Marszałek Sejmu. Zarządzenie Marszałka Sejmu podlega
obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Art. 11c. Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b
Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej
wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Art. 11d. 1. Marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie,
w terminie siedmiu dni, kandydatów na członków Rady.
2. Klub poselski wskazuje, spośród sędziów, których kandydatury zostały
zgłoszone w trybie art. 11a, nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków
Rady.
3. Jeżeli łączna liczba kandydatów wskazanych przez kluby poselskie jest
mniejsza niż piętnaście, Prezydium Sejmu wskazuje, spośród kandydatów
zgłoszonych w trybie art. 11a, kandydatów w liczbie brakującej do piętnastu.
4. Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów wybierając, spośród
kandydatów wskazanych w trybie ust. 2 i 3, piętnastu kandydatów na członków
Rady, z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata
wskazanego przez każdy klub poselski, który działał w terminie sześćdziesięciu dni
od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu kadencji w trakcie której jest dokonywany wybór, o ile kandydat ten został wskazany przez klub w ramach wskazania, o którym mowa w ust. 2.
5. Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, na
najbliższym posiedzeniu Sejmu, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów, o której mowa w
ust. 4.
6. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady w trybie określonym
w ust. 5, Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę
kandydatów, o której mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w wyniku zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 16, nie
zostanie wybranych piętnastu członków Rady, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 11a–11d.

Art. 11e. 1. Jeżeli przed upływem kadencji członka Rady wybranego spośród
sędziów zajdzie potrzeba ponownego obsadzenia mandatu członka Rady,
Marszałek Sejmu niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na członka Rady w związku z potrzebą ponownego obsadzenia
mandatu. Przepisy art. 11a ust. 29, art. 11b i art. 11c stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wyboru członka Rady stosuje
się przepisy art. 9a ust. 1 i 2 oraz art. 11d.
3. Kadencja członka Rady wybranego w związku z potrzebą ponownego
obsadzenia mandatu upływa z dniem zakończenia kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów.
Art. 19. 1. Rada powołuje ze swego składu stałe komisje:
1) komisję do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów
sądowych, której zadaniem jest analizowanie wyroków sądów
dyscyplinarnych, składanie Radzie wniosków w przedmiocie żądania
podjęcia czynności dyscyplinarnych, zaskarżania orzeczeń sądów
dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych oraz żądania wznowienia
postępowania dyscyplinarnego;
2) komisję budżetową, której zadaniem jest coroczne:
a) opracowywanie projektu uchwały zawierającej plan dochodów
i wydatków Rady oraz uchwał zawierających wnioski, o których mowa
w art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) i art. 4 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1921),
b) badanie danych zawartych w oświadczeniach prezesów sądów
apelacyjnych oraz prezesów wojskowych sądów okręgowych o ich stanie
majątkowym celem dokonania przez Radę analizy tych oświadczeń do
dnia 30 czerwca każdego roku;
3) komisję do spraw wizytacji i lustracji, której zadaniem jest przygotowanie
projektów uchwał w sprawach przeprowadzenia wizytacji sądu albo jego
jednostki organizacyjnej, lustracji w sądzie albo lustracji pracy sędziego lub
asesora sądowego;
4) komisję do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, której
zadaniem jest przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zbioru zasad
etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz przestrzegania tych
zasad.
2. Rada może powoływać inne komisje problemowe.
Art. 20. 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. Obrady są
transmitowane za pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę
o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada wyłącza jawność posiedzenia w całości
lub części, jeżeli jawność mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji
podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000,
1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125) lub naruszyć ważny interes prywatny przez
ujawnienie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
2. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę
potrzeb, co najmniej raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenia plenarne Rady zwołuje się na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej członków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
3. Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego
zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na dzień przypadający nie później niż
w terminie 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska Przewodniczącego. Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego.
4. W przypadku gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób,
o którym mowa w ust. 3, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje najstarszy wiekiem
członek Rady będący sędzią albo sędzią w stanie spoczynku, na dzień przypadający
nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust.
3. Sędzia ten przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy nie doszło do zwołania posiedzenia Rady w sposób,
o którym mowa w ust. 4, obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady
przechodzi kolejno na najstarszych wiekiem członków Rady będących sędziami
albo sędziami w stanie spoczynku. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 31. 1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na
posiedzeniu Rady Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi
trzech członków Rady. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może
wyznaczyć zespół liczący więcej członków Rady niż trzech.
1a. Członkami zespołu nie mogą być wyłącznie:
1) sędziowie;
2) posłowie i senatorowie.
2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego działalnością
sprawa jest związana, oraz sądu działającego w tym samym okręgu sądowym.
2a. Wyznaczając zespół Przewodniczący Rady zawiadamia Ministra
Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz informuje o sprawach indywidualnych
przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu
Rady. Zmiany składu zespołu nie wymagają zawiadomienia Ministra
Sprawiedliwości.
2b. Minister Sprawiedliwości w terminie dwudziestu jeden dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, może przedstawić Radzie opinię
w sprawie indywidualnej. Przed upływem terminu na przedstawienie opinii przez
Ministra Sprawiedliwości zespół nie może przyjąć stanowiska, o którym mowa w
art. 34 ust. 1.
2c. Nieprzedstawienie przez Ministra Sprawiedliwości opinii w sprawie
indywidualnej, w terminie, o którym mowa w ust. 2b, nie wstrzymuje prac zespołu.
2d. Opinię, o której mowa w ust. 2b, albo informację o jej nieprzedstawieniu
dołącza się do dokumentacji postępowania w sprawie.
3. Wyznaczony członek Rady może zostać wyłączony ze składu zespołu.
O wyłączeniu decyduje Rada na wniosek członka.
Art. 37. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden
kandydat, Rada rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie.
W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia
w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego
w stosunku do wszystkich kandydatów.
1a. Jeżeli na stanowisko asesorskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada
rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku
Rada podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie
przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu asesora sądowego
w stosunku do wszystkich kandydatów.
2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady
wraz z uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 37a. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się asesor sądowy,
uchwała o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego
może zostać podjęta dopiero po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych przez asesora
uwag do oceny kwalifikacji w trybie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3. W takim
przypadku lustracji pracy asesora sądowego dokonuje trzech sędziów wizytatorów
wyznaczonych w drodze losowania spośród sędziów wizytatorów z obszaru innej
apelacji niż ta, na obszarze której ma siedzibę sąd, w którym asesor sądowy pełni
służbę, w terminie nie dłuższym niż sześćdziesiąt dni.
2. Sędziowie wizytatorzy po rozpatrzeniu uwag podtrzymują ocenę
kwalifikacji asesora sądowego, do której zgłoszono uwagi, albo dokonują oceny
odmiennej. Stanowisko sędziów wizytatorów sporządza się na piśmie wraz z
uzasadnieniem i doręcza się asesorowi sądowemu.
3. Uwagi asesora sądowego złożone po terminie, o którym mowa w art. 106xa
§ 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
pozostawia się bez rozpatrzenia.
Art. 44. 1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego
z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie
stanowią inaczej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach indywidualnych
dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego.
1a. (utracił moc)
1b. (uchylony)
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie
dwutygodniowym od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem.
2a. Wszystkie odwołania wniesione przez uczestników tego samego
postępowania podlegają łącznemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu w toku jednego
postępowania przed Sądem Najwyższym.
3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1360, z późn. zm.) o skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się.
3a. W sprawach dotyczących uchwał w przedmiocie powołania do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego Sąd Najwyższy dokonuje
doręczeń w sposób określony w art. 32 ust. 1a.
4. (uchylony)

Art. 44a. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na
stanowisko sędziowskie albo asesorskie wraz z oceną wszystkich kandydatów. Do
uchwały dołącza się dokumentację postępowania w sprawie.

Art. 44b. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o mianowanie na stanowisko asesora sądowego w sądzie
powszechnym wraz z uzasadnieniem. Do uchwały dołącza się dokumentację
postępowania w sprawie.
Art. 45. 1. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności Rada może
z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę.
2. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby
wskazanej we wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego, przedstawionym Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy może wystąpić również Prezydent.
3. O ponownym rozpatrzeniu albo jego odmowie Rada rozstrzyga w drodze
uchwały.

Art. 45a. Ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uchwały zawierającej
wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego lub wniosek o mianowanie na stanowisko asesora
sądowego w sądzie powszechnym jest niedopuszczalne w razie powołania jednej
z osób wskazanych w uchwale w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to
stanowisko. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 45,
w zakresie, w jakim dotyczy powołania na to stanowisko, pozostawia się bez
rozpoznania.

Art. 45b. W razie powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego postępowanie w sprawie odwołania od
uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie indywidualnej dotyczącej
powołania do pełnienia urzędu na tym stanowisku, w zakresie dotyczącym uchwały
zawierającej wniosek o powołanie na tym stanowisku, umarza się z mocy prawa.
W pozostałym zakresie w razie uwzględnienia przez sąd odwołania osoby, która
była uczestnikiem postępowania w sprawie dotyczącej kandydatów do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, osoba ta może ubiegać się o urząd w kolejnym postępowaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w tym samym lub
równorzędnym sądzie, zaś Rada obowiązana jest uwzględnić w tym postępowaniu
okoliczności, określone w orzeczeniu sądu.

Art. 45c. Wznowienie postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa lub
wzruszenie uchwały zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu
sędziego nie jest dopuszczalne, jeżeli osoba przedstawiona Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej spełnia w dniu podjęcia uchwały przez Krajową Radę
Sądownictwa warunki formalne wymagane do pełnienia urzędu, określone
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.