Uchwalenie: Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
Wejscie w życie: 23 czerwca 2005
Ostatnia Zmiana:
Ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
Art. 5. 1. Stronę samorządową w Komisji Wspólnej stanowią wyznaczeni
przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, w
tym:
1) po 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolskie organizacje reprezentujące
następujące kategorie jednostek samorządu gminnego:
a) gminy liczące powyżej 300 tysięcy mieszkańców,
b) gminy posiadające status miasta,
c) gminy, których siedziby władz znajdują się w miastach położonych na
terytorium tych gmin,
d) gminy nieposiadające statusu miasta i niemające siedzib swych władz w
miastach położonych na terytorium tych gmin;
2) 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki
samorządu powiatowego;
3) 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą jednostki
samorządu województw.
2. Ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, o których
mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące kryteria:
1) reprezentować jednostki funkcjonujące na danym stopniu podziału
terytorialnego państwa, a w przypadku jednostek samorządu gminnego - jedną
z kategorii tych jednostek, spośród wymienionych w ust. 1 pkt 1;
2) działać przez okres nie krótszy niż kadencja wybieranych w głosowaniu
powszechnym organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na
danym stopniu podziału;
3) reprezentować jednostki samorządu terytorialnego, których członkostwo w
danej organizacji wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia organu jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Wyznaczenie przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie i
na zasadach określonych w aktach statutowych właściwych organizacji samorządu
terytorialnego. O wyznaczeniu przedstawicieli organ statutowy właściwej organizacji
samorządu terytorialnego zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.