Uchwalenie: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Wejscie w życie: 7 czerwca 2010
Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020
Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) danych przestrzennych – rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio
lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2) infrastrukturze informacji przestrzennej – rozumie się przez to opisane
metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne
organy administracji oraz osoby trzecie;
3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych – rozumie się przez to
możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług
danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób,
aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych
została zwiększona;
4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej – rozumie się przez to
informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych
danych i usług;
5) obiekcie przestrzennym – rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację
przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym
miejscem lub obszarem geograficznym;
6) organie administracji – rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na
podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących
środowiska;
7) organie wiodącym – rozumie się przez to:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu
danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do
ustawy,
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów
danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do
ustawy, w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1
pkt 9 załącznika do ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale
3 pkt 19 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c,
ea) ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1214 załącznika do
ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 1 pkt 17, rozdziale 2 pkt 13 oraz rozdziale 3
pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych,
o których mowa w rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika
do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do
ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do
ustawy,
l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie
tematu danych przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów
hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami
wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń
poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy
zagrożenia naturalnego, rozumianych jako obszary zagrożone,
charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk
atmosferycznych, hydrologicznych, które ze względu na swoją
lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ
na społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania
gruntu;
8) osobie trzeciej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem
administracji;
9) rejestrze publicznym – rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294);
10) usługach danych przestrzennych – rozumie się przez to usługi będące operacjami,
które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na
danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi
metadanych;
11) zbiorze danych przestrzennych – rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu
na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych
przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług
dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie,
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie
zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych
i zawartości metadanych;
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest
to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów
i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich
kombinacji:
1) słowa kluczowe;
2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3) jakość i ważność zbiorów;
4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności
zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których
mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu
i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych
uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod
względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też
zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż
jeden organ administracji;
2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;
4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój
infrastruktury;
5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych
o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską
i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się
dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury
informacji przestrzennej.
2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską
w sprawach określonych ustawą.
Art. 21. 1. Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury
Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów
aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych
i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod
względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu
tematycznego.
3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.
4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
1) plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy;
2) sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art. 22. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Główny Geodeta Kraju;
2) Główny Geolog Kraju;
3) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8) przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub
podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9) czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10) czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych
powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być
zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przez zainteresowane
instytucje i organizacje.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie
za udział w posiedzeniach Rady.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez
Radę zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10,
mając na uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych
zadań dla procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także
przyjmując, że wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie
może przekroczyć 50% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.