Wejscie w życie: 7 czerwca 2010

Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej;
2) organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.
2. Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej
dotyczą:
1) danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
2) usług danych przestrzennych;
3) interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych
przestrzennych;
4) wspólnego korzystania z danych przestrzennych;
5) współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

Art. 2. Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów
dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz dotyczących udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) danych przestrzennych – rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio
lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2) infrastrukturze informacji przestrzennej – rozumie się przez to opisane
metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne
organy administracji oraz osoby trzecie;
3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych – rozumie się przez to
możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług
danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób,
aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych
została zwiększona;
4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej – rozumie się przez to
informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych
danych i usług;
5) obiekcie przestrzennym – rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację
przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym
miejscem lub obszarem geograficznym;
6) organie administracji – rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na
podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących
środowiska;
7) organie wiodącym – rozumie się przez to:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu
danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do
ustawy,
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów
danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do
ustawy, w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1
pkt 9 załącznika do ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale
3 pkt 19 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c,
ea) ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12–14 załącznika do
ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 1 pkt 1–7, rozdziale 2 pkt 1–3 oraz rozdziale 3
pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych,
o których mowa w rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika
do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do
ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do
ustawy,
l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie
tematu danych przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów
hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami
wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń
poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy
zagrożenia naturalnego, rozumianych jako obszary zagrożone,
charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk
atmosferycznych, hydrologicznych, które ze względu na swoją
lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ
na społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania
gruntu;
8) osobie trzeciej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem
administracji;
9) rejestrze publicznym – rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294);
10) usługach danych przestrzennych – rozumie się przez to usługi będące operacjami,
które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na
danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi
metadanych;
11) zbiorze danych przestrzennych – rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu
na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

Art. 4. 1. Infrastruktura informacji przestrzennej, zwana dalej „infrastrukturą”,
obejmuje zbiory danych przestrzennych, zwane dalej „zbiorami”:
1) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;
2) występujące w postaci elektronicznej;
3) utrzymywane przez:
a) organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami
publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
b) osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury;
4) należące co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych
w załączniku do ustawy.
2. W przypadku gdy większa liczba identycznych zbiorów danych
przestrzennych jest w posiadaniu lub jest przechowywana w imieniu różnych organów
administracji, przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej,
z której uzyskano pozostałe kopie.
3. W przypadku zbiorów utrzymywanych przez osobę, o której mowa w ust. 1
pkt 3 lit. b, organ administracji może podejmować działania na mocy ustawy,
wyłącznie za zgodą podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do
tych danych.

Art. 5. 1. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych
infrastruktury, zwanych dalej „metadanymi”, jest zadaniem organów administracji,
odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów
publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy
tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do
infrastruktury.
2. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
1) zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych
przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
2) warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych
przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
3) jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12);
4) organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację
i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
5) ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych
oraz przyczyn tych ograniczeń.

Art. 6. Organy wiodące w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, są obowiązane do tworzenia i wdrożenia
systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu tworzenia,
aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków
budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Art. 7. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, wprowadzają,
w zakresie swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych
zbiorów.

Art. 8. Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom trzecim,
włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadań polegających
na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów
i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług.

Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych
przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług
dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie,
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie
zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych
i zawartości metadanych;
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest
to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów
i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich
kombinacji:
1) słowa kluczowe;
2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3) jakość i ważność zbiorów;
4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności
zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Art. 10. 1. Włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych
należących do osób trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego
organu wiodącego lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli
jest to zgodne z interesem publicznym, a włączane zbiory i usługi danych
przestrzennych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
i odpowiadają obowiązującym standardom technicznym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje dotyczące treści zbiorów oraz obszaru, do którego się odnoszą,
a także warunków, w tym finansowych, na jakich możliwe będzie korzystanie ze
zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3–5.
3. Odmowa włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych
należących do osób trzecich następuje w drodze decyzji właściwego organu
wiodącego.

Art. 11. 1. Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9
ust. 1, nie dotyczy danych, które ze względu na wiążące Rzeczpospolitą Polską
umowy międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo państwa
uznane zostały za niejawne lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2–
5, nie dotyczy danych, które, z innych powodów niż określone w ust. 1, uznane zostały za niejawne lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów dotyczących w szczególności:
1) działalności wymiaru sprawiedliwości;
2) działalności organów podatkowych;
3) statystyki publicznej;
4) ochrony środowiska;
5) ochrony danych osobowych;
6) prawa własności intelektualnej;
7) działalności gospodarczej.

Art. 12. 1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest
powszechny i nieodpłatny.
2. Dane dostępne za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2,
mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich wykorzystanie w celach
zarobkowych.
3. Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3–5, odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów
publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem art. 15.
4. Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych przepisów, opłaty
za usługi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3–5, zapewniają ich realizację
z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 13. 1. Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury
informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art.
9 ust. 1.
2. Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz
usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite
identyfikatory.
3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz
usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu
tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy
organ wiodący.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane
niejawne.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na
uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań
organów wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii
teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru
danych.

Art. 14. 1. Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych,
prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym
organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań
publicznych.
2. Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy art. 15 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych
przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej na potrzeby zadań
publicznych, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów
dotyczących rejestrów publicznych, do których odnoszą się te zbiory i usługi.
2. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych
organom ustanowionym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach wzajemności
i równości, na potrzeby zadań, które mogą oddziaływać na środowisko,
z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te
zbiory.
3. Zbiory oraz usługi danych przestrzennych udostępniane instytucjom
i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie środowiska nie
podlegają opłatom.

Art. 16. Wspólne korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych oraz
udostępnianie zbiorów i usług danych przestrzennych na zasadach określonych
w art. 15 podlega wyłączeniu w zakresie usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych, jeżeli mogłoby ono stanowić zagrożenie dla:
1) realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
2) bezpieczeństwa państwa;
3) bezpieczeństwa publicznego;
4) działalności wymiaru sprawiedliwości.

Art. 17. 1. Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także
funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją organów wiodących,
innych organów administracji oraz osób trzecich.
2. Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze
porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na
względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury,
optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także
harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.

Art. 18. 1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest
koordynowane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje
i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których
mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu
i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych
uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod
względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też
zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż
jeden organ administracji;
2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;
4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój
infrastruktury;
5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych
o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską
i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się
dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury
informacji przestrzennej.
2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską
w sprawach określonych ustawą.

Art. 20. 1. Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują,
koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem
i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie przyporządkowanych im tematów danych
przestrzennych, mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych
działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami dotyczącymi
infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa plany
określające zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań, o których mowa
w ust. 1.

Art. 21. 1. Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury
Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów
aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych
i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod
względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu
tematycznego.
3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.
4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
1) plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy;
2) sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 22. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Główny Geodeta Kraju;
2) Główny Geolog Kraju;
3) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8) przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub
podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9) czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10) czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych
powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być
zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przez zainteresowane
instytucje i organizacje.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie
za udział w posiedzeniach Rady.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez
Radę zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10,
mając na uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych
zadań dla procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także
przyjmując, że wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie
może przekroczyć 50% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Art. 23. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) harmonizacji zbiorów danych - rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.”;
2) w art. 4: a) uchyla się ust. 1, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1e w brzmieniu:
„1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
1) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
2) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
5) państwowego rejestru nazw geograficznych;
6) ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;
8) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
9) obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu;
10) szczegółowych osnów geodezyjnych;
11) zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
1b. Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a. 1c. Dla zbiorów danych objętych bazami danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, oraz dla związanych z nimi usług tworzy się metadane opisujące te zbiory i usługi zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). 1d. Bazy danych, o których mowa w ust. 1a i 1 b, aktualizuje się i prowadzi w sposób zapewniający interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych i związanych z nimi usług, w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 1e. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi, tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych, o których mowa w ust. 1a i 1b, są:
1) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
2) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000;
3) mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
4) mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000;”;
3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
Art. 5. 1. Zbiory danych gromadzone w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, stanowią podstawę krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią składową infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. 2. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do danych, ich bezpieczeństwa i jakości. 3. Wymiana danych, zawartych w bazach, o których mowa w art. 4 ust. 1 a i 1b, między organami właściwymi do prowadzenia tych baz odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.”;
4) w art. 7a: a) pkt 4-6 otrzymują brzmienie:
„4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu;
6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych dotyczących: a) granic państwa, b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
- zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
- podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
- podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
- podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
- podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,
c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej;”,
b) pkt 13-15 otrzymują brzmienie:
„13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie merytorycznym i finansowym w ich realizacji;
14) tworzy, prowadzi i udostępnia: a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1 a pkt 9, b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;
15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące: a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;”,
c) dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:
„17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projekty rządowych programów realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami rzeźby terenu, opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu;
18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w realizacji tych szkoleń.”;
5) w art. 7b w ust. 1 uchyla się pkt 5;
6) w art. 7c: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3;”,
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części dotyczącej obszaru województwa.”;
7) w art. 7d: a) uchyla się pkt 4, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b, a także standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2.”;
8) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
Art. 9a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy realizacji tych zadań, mając na względzie potrzeby państwa i obywateli, a także odpowiednie wykorzystanie informacji zgromadzonych przez organy administracji publicznej.”;
9) w art. 19: a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 4,
- dodaje się pkt 6- 11 w brzmieniu:
„6) organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;
7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, oraz w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 b, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;
8) zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1 b;
9) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;
10) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny charakter w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;
11) standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b.”;
10) art. 24 otrzymuje brzmienie:
Art. 24. 1. Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
1) bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności: a) odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację, b) udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, c) wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
2) zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
2. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. 3. Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5) usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
4. Każdy, z zastrzeżeniem ust. 5, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. 5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.”;
11) po art. 24a dodaje się art. 24b w brzmieniu:
Art. 24b. 1. Główny Geodeta Kraju we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiający w szczególności:
1) prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
2) monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz całego kraju spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
3) wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między ewidencją gruntów i budynków a innymi rejestrami publicznymi, takimi jak: księga wieczysta, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w zakresie niezbędnym do prowadzenia tych rejestrów publicznych, a także przekazywanie w formie dokumentów elektronicznych zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
4) dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń, o których mowa w art. 6268 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego;
5) weryfikację zgodności danych ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w: księgach wieczystych, Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej oraz krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, a także pozyskiwanie danych zawartych w tych rejestrach na potrzeby ewidencji gruntów i budynków;
6) udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych, dotyczących w szczególności badań statystycznych, spisów powszechnych, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, środowiska, ewidencji podatkowej nieruchomości, kontroli państwowej, zwalczania korupcji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego;
7) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż jeden powiat.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z Głównym Geodetą Kraju zapewnią rozwiązania techniczne umożliwiające dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych przez te organy rejestrach publicznych. 3. Przy udostępnianiu, wymianie i weryfikacji danych za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stosuje się odpowiednio. 4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze usprawnienie funkcjonowania systemu informacyjnego państwa dotyczącego nieruchomości, przez tworzenie rozwiązań umożliwiających zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących nieruchomości, zawartych w różnych rejestrach publicznych, automatyzację procesów ich aktualizacji, a także jak najszersze wykorzystanie informacji zgromadzonych w tych rejestrach do celów publicznych, oraz uwzględniając stan informatyzacji tych rejestrów.”;
12) w art. 26 uchyla się ust. 2a;
13) w art. 40: a) uchyla się ust. 3b, b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c i 3d w brzmieniu:
„3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
1) prokuratury;
2) sądów działających w sprawach publicznych;
3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu: a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej, b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.”,
c) w ust. 5 w pkt 1 uchyla się lit. a, d) uchyla się ust. 6 i 7, e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części zasobu,
2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych,
3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych,
4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu,
5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych,
6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych
- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych.”;
14) rozdział 8a otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 8a
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Art. 47a. 1. Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym. 3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:
1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241);
5) dane adresowe określające: a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, b) kody pocztowe, c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). 8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda. 9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego. 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a ust. 6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, a także usprawnienie obsługi obywateli.”;
15) po art. 53a dodaje się art. 53b w brzmieniu:
Art. 53b. Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) w art. 102 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, są wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).”.

Art. 25. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) w art. 47:
1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego;”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w systemach, o których mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie danych przestrzennych udostępnianych z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2b. Rejestr terytorialny, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Badanie monitoringowe prowadzi się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją danych przestrzennych.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 113: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,
2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,
3) sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze
- z uwzględnieniem konieczności zapewnienia kompletnej i jednolitej informacji o formach ochrony przyrody w Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b) skreśla się ust. 2 i 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ, który utworzył lub ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9, przesyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.”;
2) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ, który ustanowił formę ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6-9, przesyła regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w terminie 30 dni od dnia jej utworzenia lub ustanowienia, kopię aktu o utworzeniu lub ustanowieniu danej formy ochrony przyrody oraz informacje, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1a, a także, w tym samym terminie, dokonuje wpisu tych informacji do centralnego rejestru form ochrony przyrody.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.) w art. 42 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) współrzędne geograficzne stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów.”.

Art. 29. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej tworzy się zgodnie
z następującym harmonogramem:
1) w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych
przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 1
i 2 załącznika do ustawy;
2) w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych
przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale
3 załącznika do ustawy.

Art. 30. Organy administracji zapewnią dostęp do zbiorów danych
przestrzennych oraz odpowiadających im usług, o których mowa w art. 9 ust. 1:
1) utworzonych po wejściu w życie niniejszej ustawy lub przeorganizowanych po
tej dacie, nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie przepisów
określających rozwiązania techniczne w zakresie interoperacyjności;
2) utworzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, nie później niż
w terminie siedmiu lat od dnia wejścia w życie przepisów w zakresie
interoperacyjności po uprzednim dostosowaniu tych zbiorów do obowiązujących
standardów.

Art. 31. Główny Geodeta Kraju zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii komunikaty o dniu wejścia w życie
przepisów, o których mowa w art. 30, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych przepisów.

Art. 32. 1. Organy administracji zgłoszą do ewidencji, o której mowa w art. 13
ust. 2, dotychczasowe zbiory danych przestrzennych w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zbiorów zawierających dane
niejawne.

Art. 33. Minister właściwy do spraw administracji publicznej powoła
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków pierwszej kadencji Rady
Infrastruktury Informacji Przestrzennej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Art. 34. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej
w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres
3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer
porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.

Art. 35. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 26 ust. 2a oraz art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienionej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 40 ust. 8 oraz art. 47b ust. 5 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka