Uchwalenie: Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Wejscie w życie: 11 marca 1980
Ostatnia Zmiana: 1 września 2019
Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Art. 3. 1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności
w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych
należących do:
1) organów państwowych;
1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek
samorządu terytorialnego;
1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur
poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;
2) jednostek Sił Zbrojnych;
3) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
4) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych
oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.
1a. Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się
urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem
nazwy tego podmiotu.
1b. Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym,
obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej
Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło
czerwone, a litery napisu białe.
2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż
wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 4, w wypadkach
przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych, umieszczają godło
Rzeczypospolitej Polskiej także na obiektach stanowiących ich siedziby urzędowe.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary
urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich
umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod
uwagę czytelność i estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania.

Art. 3a. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji
kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018
r. poz. 1263 i 1669), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
Art. 8. 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji
na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych
w prawie i zwyczajach międzynarodowych;
2) cywilne lotniska i lądowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie przyjmującym,
określając sytuacje, w których podnoszenie flagi państwowej jest obowiązkowe, oraz
określając szczegółowo jej usytuowanie.
3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi sposób podnoszenia flagi
państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą.
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób używania
flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami
państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwzględniając charakter uroczystości.
Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na
przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu
handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub
artystycznie przetworzonej.

Art. 16a. Pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

Art. 16b. 1. Pieczęcią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Pieczęcią Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.
3. Pieczęcią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Art. 16c. 1. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła
zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania
urzędowej pieczęci.
2. Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku
jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa
w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa.
Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych
w sprawach z zakresu administracji rządowej.
3. Urzędowej pieczęci używają podmioty, o których mowa w art. 2a.

Art. 16d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymiary oraz
sposób używania i strzeżenia urzędowych pieczęci, a także tryb zamawiania i sposób
wyrobu urzędowych pieczęci oraz nadzór nad ich wyrobem, uwzględniając
w szczególności konieczność zapobieżenia utracie urzędowych pieczęci przez
uprawnione podmioty.