Wejscie w życie: 11 marca 1980

Ostatnia Zmiana: 1 września 2019

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Art. 1. 1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są
symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem
każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych,
instytucji i organizacji.
3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa,
przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 2. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą
koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem
i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
2. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1.

Art. 2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:
1) organy władzy państwowej;
2) organy administracji rządowej;
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;
4b) związki metropolitalne i ich organy;
5) samorządy województw oraz ich organy;
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
7) samorządowe kolegia odwoławcze;
8) regionalne izby obrachunkowe;
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji
Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;
10a) Służba Ochrony Państwa;
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o
uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, uczelnie publiczne, uczelnie
niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku
orła.

Art. 3. 1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności
w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych
należących do:
1) organów państwowych;
1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek
samorządu terytorialnego;
1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur
poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;
2) jednostek Sił Zbrojnych;
3) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
4) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych
oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.
1a. Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się
urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem
nazwy tego podmiotu.
1b. Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym,
obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej
Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło
czerwone, a litery napisu białe.
2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż
wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 4, w wypadkach
przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych, umieszczają godło
Rzeczypospolitej Polskiej także na obiektach stanowiących ich siedziby urzędowe.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary
urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich
umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod
uwagę czytelność i estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania.

Art. 3a. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji
kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018
r. poz. 1263 i 1669), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.

Art. 4. 1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony,
ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których
górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
2. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym
kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
3. Wzór barw Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 2.

Art. 5. 1. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń,
z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
3. (uchylony)

Art. 6. 1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat
tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie.
2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1,
z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wzory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej
z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3.

Art. 6a. Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7. 1. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach
lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad:
1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
5) organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – w czasie ich sesji;
6) organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz
państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu
terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych – z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
2. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą również polskie statki
żeglugi śródlądowej.
3. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się podnosić lub
umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na
budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą lub
w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 2 – z okazji świąt i rocznic
państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym,
z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.

Art. 8. 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji
na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych
w prawie i zwyczajach międzynarodowych;
2) cywilne lotniska i lądowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie przyjmującym,
określając sytuacje, w których podnoszenie flagi państwowej jest obowiązkowe, oraz
określając szczegółowo jej usytuowanie.
3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi sposób podnoszenia flagi
państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą.
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób używania
flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami
państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwzględniając charakter uroczystości.

Art. 9. 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą
polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje
międzynarodowe.
2. Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę
oznaczającą pełnienie tej służby.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej ustala wzory flag na
oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunki ich
podnoszenia.

Art. 10. Przepisy wydane na podstawie ustawy mogą przewidywać obowiązek
podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej także w innych wypadkach
niż określone w art. 7–9.

Art. 11. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, w drodze rozporządzenia,
wprowadzić żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz
czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe
i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.
2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy
masztu.

Art. 12. 1. Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek
Dąbrowskiego”.
2. Tekst literacki hymnu państwowego zawiera załącznik nr 4.
3. Tekst muzyczny hymnu państwowego w układach: na jeden głos, na fortepian
oraz na głos i fortepian zawiera załącznik nr 5.
4. Minister Kultury i Sztuki zatwierdza tekst muzyczny hymnu państwowego
w układach: na zespoły chóralne, instrumentalne i instrumentalno-wokalne.

Art. 13. 1. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza publicznie w układach,
o których mowa w art. 12.
2. Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności
w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.
3. (uchylony)

Art. 14. 1. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego
obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego
wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek,
a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby
w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie
– oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub
odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.
2. Przepisy wydane na podstawie ustawy określają zachowanie się osób
w umundurowaniu, występujących w zorganizowanej grupie.

Art. 15. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im
należną cześć i szacunek.

Art. 16. 1. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na
przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu
handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub
artystycznie przetworzonej.

Art. 16a. Pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

Art. 16b. 1. Pieczęcią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Pieczęcią Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona pieczęć
okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Senat Rzeczypospolitej Polskiej”.
3. Pieczęcią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest metalowa, tłoczona
pieczęć okrągła średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla
godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej”.

Art. 16c. 1. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła
zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania
urzędowej pieczęci.
2. Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku
jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa
w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa.
Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych
w sprawach z zakresu administracji rządowej.
3. Urzędowej pieczęci używają podmioty, o których mowa w art. 2a.

Art. 16d. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymiary oraz
sposób używania i strzeżenia urzędowych pieczęci, a także tryb zamawiania i sposób
wyrobu urzędowych pieczęci oraz nadzór nad ich wyrobem, uwzględniając
w szczególności konieczność zapobieżenia utracie urzędowych pieczęci przez
uprawnione podmioty.

Art. 17. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia:
1) wydaje przepisy przewidziane w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,
2) może ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych
uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym
– biorąc pod uwagę uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym
zakresie zwyczaje, kierując się w szczególności potrzebami społeczności lokalnych.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób
i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając rodzaj jednostki Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 18. Traci moc dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. poz. 314,
z 1956 r. poz. 43 oraz z 1957 r. poz. 42) w części dotyczącej godła i barw Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wyszukiwarka