Wejscie w życie: 7 marca 2006

Ostatnia Zmiana: 19 maj 2016

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Art. 1. Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy
kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru
podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie
prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na
organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
2. W rozumieniu ustawy zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa
działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia
w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
3. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez
przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie
umowy cywilnoprawnej.

Art. 3. 1. Rada Ministrów prowadzi wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów,
zwany dalej „wykazem”, obejmujący:
1) projekty założeń projektów ustaw;
2) projekty ustaw;
3) projekty rozporządzeń Rady Ministrów.
2. Wykaz zawiera w szczególności:
1) zwięzłą informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które
planuje się zawrzeć w projekcie;
2) wskazanie istoty rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie;
3) wskazanie organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu;
4) imię i nazwisko oraz stanowisko lub funkcję osoby odpowiedzialnej za
opracowanie projektu;
5) wskazanie organu odpowiedzialnego za przedłożenie projektu Radzie
Ministrów;
6) informację o rezygnacji z prac nad projektem, z uwzględnieniem przyczyny tej
rezygnacji – w przypadku rezygnacji z prac nad projektem.
3. Wykaz podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 3a. 1. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może określić termin
planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów projektu objętego wykazem.
2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, raz na 6 miesięcy roku
kalendarzowego, wykaz w zakresie projektów ustaw, co do których określono
planowany termin ich przyjęcia przez Radę Ministrów.

Art. 4. 1. Prezes Rady Ministrów i ministrowie prowadzą odpowiednio wykazy
prac legislacyjnych obejmujące projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
i ministrów.
2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, określa się planowany termin wydania
rozporządzenia. Przepisy art. 3 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 6 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. Projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw oraz projekty
rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą
przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

Art. 6. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów,
o których mowa w art. 3 i art. 4, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty
w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej, udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają również
wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

Art. 7. 1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów,
o których mowa w art. 3 i art. 4, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty
w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do
organu odpowiedzialnego za:
1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie
Ministrów;
2) opracowanie projektu rozporządzenia.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem
adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo
projektem rozporządzenia.
4. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje
w zgłoszeniu:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego
podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy
lub projektem rozporządzenia;
2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej – nazwę i siedzibę tej osoby;
3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna – odpowiednio, jego
imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz
rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach
zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie
o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową;
2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby
prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.
5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane
zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich
wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:
1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie
Ministrów;
2) opracowanie projektu rozporządzenia.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy,
projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
2) wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem
założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.

Art. 8. 1. Po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu może zostać przeprowadzone,
na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wysłuchanie publiczne dotyczące tego
projektu.
2. Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może,
na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu
publicznym dotyczącym tego projektu.

Art. 9. 1. Podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia
może przeprowadzić wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.
2. Informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu
rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej
na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
3. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w ust. 1,
ma każdy podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem
rozporządzenia co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
4. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu
na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, podmiot uprawniony do jego organizacji może:
1) zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Biuletynie
Informacji Publicznej przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce
wysłuchania publicznego;
2) odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Biuletynie Informacji Publicznej
przyczyny odwołania.
5. Podmiot organizujący wysłuchanie publiczne w szczególności:
1) kieruje przebiegiem wysłuchania publicznego;
2) zapewnia niezakłócony przebieg wysłuchania publicznego;
3) udziela głosu uczestnikom wysłuchania publicznego.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania
wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń i sposób
dokumentowania jego przebiegu, mając na uwadze zapewnienie identyfikacji osób
uczestniczących w wysłuchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów
uczestników wysłuchania publicznego oraz sprawnego przebiegu wysłuchania.

Art. 10. 1. Tworzy się rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową, zwany dalej „rejestrem”.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej prowadzi rejestr
w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i
1579).
3. Rejestr zawiera następujące dane:
1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność
lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej
przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową;
2) w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową
– numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki
numer posiadają, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Rejestr jest jawny.
5. Informacje zawarte w rejestrze podlegają udostępnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, z wyjątkiem adresów osób fizycznych.

Art. 11. 1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu
i podaje się w nim:
1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność
lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej
przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową;
2) w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową
– numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki
numer posiadają, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię;
2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób
fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność
lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków
formalnych, organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do
usunięcia braków.
5. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub nieusunięcia,
w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków
formalnych zgłoszenia, organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu do
rejestru. Odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Wpis do rejestru jest odpłatny. Opłatę za wpis do rejestru uiszcza się,
dokonując zgłoszenia. Opłata nie może przekroczyć 100 zł.
7. Podmioty wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić organowi
prowadzącemu rejestr zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie
7 dni od dnia ich wystąpienia.
8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru
zaświadczenie o wpisie do rejestru.
9. Organ prowadzący rejestr na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru
wykreśla ten podmiot z rejestru.
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym
wzór formularza zgłoszenia,
2) (uchylony)
3) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru,
4) wysokość opłaty za wpis do rejestru, ustalonej na poziomie niestanowiącym
ograniczenia w zgłaszaniu zawodowej działalności lobbingowej do rejestru
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.

Art. 12. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana po
uzyskaniu wpisu do rejestru.

Art. 13. W przypadku wydania na podstawie art. 41 Kodeksu karnego lub art.
9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541),
prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności
lobbingowej, organ prowadzący rejestr wykreśla z rejestru przedsiębiorcę albo osobę
fizyczną, których dotyczy to orzeczenie. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze
decyzji administracyjnej.

Art. 14. 1. Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową ma prawo
wykonywać tę działalność także w siedzibie urzędu obsługującego organ władzy
publicznej.
2. Kierownik urzędu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia podmiotom
wykonującym zawodową działalność lobbingową wpisanym do rejestru dostęp do
kierowanego przez siebie urzędu w celu umożliwienia właściwego reprezentowania
interesów podmiotów, na rzecz których jest wykonywana ta działalność.
3. Zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu
i Senatu określają odpowiednio regulamin Sejmu i regulamin Senatu.

Art. 15. 1. Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową jest
obowiązany doręczyć organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu
obsługującego organ władzy publicznej, przed którym występuje, zaświadczenie albo
oświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 11, oraz oświadczenie
wskazujące podmioty, na rzecz których wykonuje tę działalność.
2. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, przepis art. 7 ust. 5a stosuje się
odpowiednio.

Art. 16. 1. Organy władzy publicznej są obowiązane niezwłocznie udostępniać
w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o działaniach podejmowanych wobec
nich przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze
wskazaniem oczekiwanego przez te podmioty sposobu rozstrzygnięcia.
2. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, każdy
w zakresie swojego działania, określą szczegółowy sposób postępowania
pracowników podległego urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność
lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności
z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania
podejmowanych kontaktów.

Art. 17. W przypadku stwierdzenia, że czynności wchodzące w zakres
zawodowej działalności lobbingowej są wykonywane przez podmiot niewpisany do
rejestru, właściwy organ władzy publicznej niezwłocznie informuje o tym na piśmie
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 18. 1. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej
opracowują raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych
wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową
działalność lobbingową.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była
podejmowana;
2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;
3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze
wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na
występowaniu przeciwko tym projektom;
4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność
lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, podlega niezwłocznie udostępnieniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 19. 1. Podmiot, który wykonuje czynności wchodzące w zakres zawodowej
działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości
od 3000 zł do 50 000 zł.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji administracyjnej
minister właściwy do spraw administracji publicznej.
3. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień wpływu
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na określone rozstrzygnięcie organu władzy
publicznej dotyczące stanowienia prawa oraz zakres i charakter podjętych przez ten
podmiot czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
4. Karę pieniężną można nakładać wielokrotnie, jeżeli czynności z zakresu
zawodowej działalności lobbingowej są kontynuowane bez wpisu do rejestru.

Art. 20. 1. Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art.
19, stanowią dochód budżetu państwa.
2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
ministra właściwego do spraw administracji publicznej stała się ostateczna, na
rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ.
3. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający.

Art. 21. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 446) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 18 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Przewodniczący klubu lub koła jest obowiązany podać odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu następujące dane dotyczące pracowników biura klubu lub koła oraz społecznych współpracowników:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura klubu lub kota albo społecznym współpracownikiem;
4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura klubu lub koła albo społecznym współpracownikiem;
5) informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura klubu lub koła albo społecznym współpracownikiem.
3b. Dane, o których mowa w ust. 3a, są jawne i są podawane do wiadomości publicznej odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego.”;
2) w art. 23 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Poseł lub senator jest obowiązany podać odpowiednio Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu następujące dane dotyczące pracowników biura oraz społecznych współpracowników:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem;
4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem;
5) informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została pracownikiem biura albo społecznym współpracownikiem.
4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, są jawne i są podawane do wiadomości publicznej odpowiednio przez Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu w formie zapisu elektronicznego.".

Art. 22. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) dodaje się art. 39a w brzmieniu:
Art. 39a. 1. Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów następujące dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
5) informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

Art. 23. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.”.

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wyszukiwarka