Uchwalenie: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Wejscie w życie: 7 marca 2006
Ostatnia Zmiana: 19 maj 2016
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Art. 7. 1. Z chwilą udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazów,
o których mowa w art. 3 i art. 4, albo – w przypadku gdy projekt nie był zawarty
w żadnym z tych wykazów – z chwilą udostępnienia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej, każdy może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu do
organu odpowiedzialnego za:
1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie
Ministrów;
2) opracowanie projektu rozporządzenia.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podlega udostępnieniu, z wyjątkiem
adresów osób fizycznych, w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczący prac nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy albo
projektem rozporządzenia.
4. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, podaje
w zgłoszeniu:
1) imiona i nazwiska oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania tego
podmiotu w pracach nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy
lub projektem rozporządzenia;
2) jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej – nazwę i siedzibę tej osoby;
3) jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna – odpowiednio, jego
imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę;
4) interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz
rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach
zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie
o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową;
2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby
prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo
oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym dotyczącym tej osoby prawnej.
5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
6. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem założeń
projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, są obowiązane
zgłosić zmiany danych podlegających zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia ich
wystąpienia odpowiednio organowi odpowiedzialnemu za:
1) przedłożenie projektu założeń projektu ustawy lub projektu ustawy Radzie
Ministrów;
2) opracowanie projektu rozporządzenia.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy,
projektem ustawy lub projektem rozporządzenia,
2) wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem
założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.
Art. 9. 1. Podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporządzenia
może przeprowadzić wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.
2. Informacja o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu
rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej
na 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
3. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w ust. 1,
ma każdy podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem
rozporządzenia co najmniej na 3 dni przed dniem wysłuchania publicznego.
4. Jeżeli ze względów lokalowych lub technicznych, w szczególności ze względu
na liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, nie jest możliwe zorganizowanie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, podmiot uprawniony do jego organizacji może:
1) zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Biuletynie
Informacji Publicznej przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce
wysłuchania publicznego;
2) odwołać wysłuchanie publiczne, podając w Biuletynie Informacji Publicznej
przyczyny odwołania.
5. Podmiot organizujący wysłuchanie publiczne w szczególności:
1) kieruje przebiegiem wysłuchania publicznego;
2) zapewnia niezakłócony przebieg wysłuchania publicznego;
3) udziela głosu uczestnikom wysłuchania publicznego.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania
wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń i sposób
dokumentowania jego przebiegu, mając na uwadze zapewnienie identyfikacji osób
uczestniczących w wysłuchaniu publicznym, swobody prezentacji racji i argumentów
uczestników wysłuchania publicznego oraz sprawnego przebiegu wysłuchania.
Art. 11. 1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na urzędowym formularzu
i podaje się w nim:
1) firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność
lobbingową albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej niebędącej
przedsiębiorcą wykonującej zawodową działalność lobbingową;
2) w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową
– numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki
numer posiadają, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub jego kopię;
2) kopie stron dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób
fizycznych niebędących przedsiębiorcami, wykonujących zawodową działalność
lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, braków
formalnych, organ prowadzący rejestr wzywa podmiot dokonujący zgłoszenia do
usunięcia braków.
5. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia lub nieusunięcia,
w terminie 7 dni, pomimo wezwania organu prowadzącego rejestr, braków
formalnych zgłoszenia, organ prowadzący rejestr odmawia dokonania wpisu do
rejestru. Odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
6. Wpis do rejestru jest odpłatny. Opłatę za wpis do rejestru uiszcza się,
dokonując zgłoszenia. Opłata nie może przekroczyć 100 zł.
7. Podmioty wpisane do rejestru mają obowiązek zgłosić organowi
prowadzącemu rejestr zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru w terminie
7 dni od dnia ich wystąpienia.
8. Organ prowadzący rejestr wydaje na żądanie podmiotu wpisanego do rejestru
zaświadczenie o wpisie do rejestru.
9. Organ prowadzący rejestr na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru
wykreśla ten podmiot z rejestru.
10. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze i ich aktualizacji, w tym
wzór formularza zgłoszenia,
2) (uchylony)
3) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru,
4) wysokość opłaty za wpis do rejestru, ustalonej na poziomie niestanowiącym
ograniczenia w zgłaszaniu zawodowej działalności lobbingowej do rejestru
– kierując się potrzebą ułatwienia dokonywania zgłoszeń.