Uchwalenie: Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Wejscie w życie: 28 sierpnia 2006
Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019
Ustawa o dokumentach paszportowych
Art. 8. 1. Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), a także
współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach
opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków
stałych;
3) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz
z 2019 r. poz. 752 i 2020);
4) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku
szkolnego, uczniom i studentom;
5) członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) posiadającym ważną
Kartę Dużej Rodziny.
2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie
paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
3. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1 pkt 14, wynosi 50% kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.
4. Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi:
1) w przypadku dzieci 75%,
2) w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%
– kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.
Art. 13. 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście,
z wyjątkiem następujących przypadków:
1) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub
ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców
lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez
organ paszportowy lub notariusza;
2) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej
całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice,
a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez
sąd.
2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom,
o których mowa w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła
5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
3. (uchylony)
4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu
służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby
małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego
urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste
złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na
wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może
odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego
dokumentu.

Art. 13a. 1. Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zawierają:
1) numer PESEL;
2) nazwisko;
3) nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane;
4) imię (imiona);
5) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) płeć;
8) podpis osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3;
9) imię, nazwisko, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, podpisy
rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej oraz datę ich złożenia;
10) opcjonalnie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
11) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub
zatajenie danych;
12) miejscowość, datę i podpis osoby składającej wniosek;
13) datę i podpis osoby odbierającej dokument paszportowy;
14) adnotacje urzędowe.
2. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do
wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oprócz danych wskazanych
w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji, datę i podpis osoby odbierającej
anulowany, posiadany dotychczas, dokument paszportowy, a wniosek o wydanie
paszportu tymczasowego w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera
także adres miejsca stałego pobytu.
3. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do
konsula, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji
za granicą, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, posiadany dotychczas,
dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku,
o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także adres miejsca stałego pobytu.
4. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera
także:
1) adres do korespondencji;
2) aktualne miejsce pracy i stanowisko;
3) zobowiązanie posiadacza dokumentu paszportowego do zwrotu dokumentu
paszportowego niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do
korzystania z tego dokumentu.
Art. 18. 1. W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
1) nazwisko;
2) imię (imiona);
3) datę i miejsce urodzenia;
4) obywatelstwo;
5) płeć;
6) wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
7) datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
8) serię i numer dokumentu paszportowego;
9) numer PESEL;
10) nazwę organu wydającego;
11) dane biometryczne.
2. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie
ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.
3. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły
13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu
niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
3a. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły
12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
4. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii
papilarnych.

Art. 18a. 1. W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych
zamieszczonych w dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 13, 5 i 9, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana
wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od
dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia
sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego
zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem
zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym
mowa w ust. 1, wynosi 90 dni.
Art. 20. 1. Dokumenty paszportowe mają formę książeczki.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw zagranicznych,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów
paszportowych;
2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
o zatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu
paszportowego;
3) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach
paszportowych;
4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;
5) tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji,
o której mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2;
6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku:
a) okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego
unieważnionego, nieważnego lub zniszczonego,
b) ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym,
c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument
paszportowy.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności:
1) zróżnicowanie składanych dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu
paszportowego;
2) konieczność weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu danych
biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie;
3) konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza Straży Granicznej dokumentu
paszportowego, w przypadku gdy dokument ten jest unieważniony, został
zgłoszony jako utracony, zniszczony, zawierający wady lub sfałszowany.
4. W przypadku zmiany wzoru dokumentów paszportowych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 2, można określić termin ważności wzorów oraz terminy, do
upływu których mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.
Art. 46. 1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych
dokumentów paszportowych, zwaną dalej „centralną ewidencją”.
2. (uchylony)
3. W centralnej ewidencji przetwarza się:
1) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 15 i 9 oraz art. 25;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) podpis posiadacza;
5) dane biometryczne w postaci odcisków palców;
6) dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy;
7) serię, numer i datę ważności dowodu osobistego oraz oznaczenie organu, który
go wydał;
8) adres i datę zameldowania na pobyt stały;
9) kraj miejsca zamieszkania;
10) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
11) datę wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
12) adres i datę zameldowania na pobyt czasowy;
13) datę wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
14) datę zgonu;
15) dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:
a) numer wniosku,
b) nazwę organu realizującego wniosek,
c) status wniosku oraz datę jego aktualizacji;
16) dane dotyczące dokumentu paszportowego:
a) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 10,
b) status dokumentu paszportowego oraz datę jego aktualizacji,
c) dane dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1,
art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 3:
– dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,
– dane dotyczące organu, który wniosek złożył,
– sygnaturę i podstawę prawną wniosku,
– datę wpływu wniosku,
– datę wycofania wniosku przez uprawniony organ,
d) informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony
organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju
połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o
tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony
organ:
– dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek
zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu
paszportowego,
– dane dotyczące organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub
zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego,
– datę wpływu i sygnaturę akt sprawy,
– datę wydania oraz dane dotyczące organu, który uchylił lub zmienił
środek zapobiegawczy,
e) informacje o decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 1:
– datę i przyczynę wydania decyzji,
– nazwę organu wydającego decyzję,
– sygnaturę akt;
17) dane dotyczące książeczek paszportowych paszportów tymczasowych oraz
naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych utraconych przed
spersonalizowaniem lub wybrakowanych w procesie sporządzania:
a) serię i numer książeczki paszportowej paszportu tymczasowego,
b) serię i numer naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
c) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej paszportu tymczasowego
lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
d) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej paszportu
tymczasowego lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego;
18) dane dotyczące dokumentów paszportowych utraconych przed odbiorem przez
obywatela polskiego:
a) serię i numer dokumentu paszportowego,
b) datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego;
19) dane dotyczące książeczek paszportowych wybrakowanych w procesie
sporządzania:
a) serię i numer książeczki paszportowej,
b) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej w czasie
sporządzania;
20) dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek paszportowych:
a) serię i numer książeczki paszportowej,
b) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej.
4. Dane do centralnej ewidencji są przekazywane:
1) z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanych
dalej „ewidencjami paszportowymi”, w zakresie danych, o których mowa
w ust. 3 pkt 118;
2) bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie
danych, o których mowa w ust. 3 pkt 19 i 20.
Art. 47. 1. Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich zadań, ewidencje
paszportowe.
2.(uchylony)
3. W ewidencjach paszportowych przetwarza się dane, o których mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 119, oraz adres do korespondencji.

Art. 47a. 1. Danych przetwarzanych w centralnej ewidencji i ewidencjach
paszportowych nie usuwa się, z wyjątkiem danych, o których mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 5.
2. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej
ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ paszportowy
do ewidencji paszportowej potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu
paszportowego.
3. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania
dokumentu paszportowego dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ do ewidencji paszportowej informacji o odmowie wydania
dokumentu paszportowego z powodów, o których mowa w art. 17 ust. 1, oraz numeru
akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego.

Art. 47b. 1. Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu
paszportowego dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach
paszportowych, w centralnej ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
i 2294), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi zawartymi we wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego oraz w przedkładanej dokumentacji.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 15 i 9 oraz w art. 46 ust. 3 pkt 2, 3 i 714, w ewidencjach
i rejestrze, o których mowa w ust. 1, z danymi zawartymi we wniosku o wydanie
dokumentu paszportowego oraz przedkładanej dokumentacji organ, który stwierdził
niezgodność, podejmuje działania celem usunięcia niezgodności, zgodnie
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL,
o niezgodności, o której mowa w ust. 2, konsulowie niezwłocznie zawiadamiają
ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Art. 49. 1. Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone
w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony zbiór danych o osobie
i wszystkich sporządzonych dla tej osoby dokumentach paszportowych.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia
ewidencji paszportowych w postaci informatycznych wydruków lub w formie
pisemnej.
3. Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej, za pośrednictwem
ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji, dane z ewidencji paszportowych
niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub
wydaniu decyzji o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Art. 49a. 1. Utrzymanie i rozwój centralnej ewidencji, w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do centralnej ewidencji;
2) zapewnia integralność danych w centralnej ewidencji;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest
centralna ewidencja, dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym
prowadzona jest centralna ewidencja;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych centralnej ewidencji;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w centralnej ewidencji.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Art. 49b. 1. Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, za pomocą
którego organy paszportowe prowadzą ewidencje paszportowe, w celu realizacji
zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw wewnętrznych,
w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji
paszportowych;
2) zapewnia integralność danych w ewidencjach paszportowych;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są
ewidencje paszportowe, dla podmiotów przetwarzających dane w tych
ewidencjach;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym
prowadzone są ewidencje paszportowe;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych ewidencji
paszportowych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją
a ewidencjami paszportowymi.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją
a ewidencjami paszportowymi prowadzonymi przez konsulów.
4. Organy paszportowe wykonują obowiązki, o których mowa
w art. 15 rozporządzenia 2016/679.

Art. 49c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do
spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul oraz
wojewoda posiadają dostęp do centralnej ewidencji.
Art. 54. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób:
1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji;
2) przetwarzania danych i informacji zgromadzonych w tych ewidencjach;
3) przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej
ewidencji;
4) udostępniania danych i informacji z centralnej ewidencji.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności
uwzględniać:
1) terminy przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do
centralnej ewidencji;
2) możliwość udostępniania – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – danych
i informacji z centralnej ewidencji w formie pisemnej;
3) bezpieczeństwo przetwarzania i udostępniania danych i informacji.

Art. 54a. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane
zgromadzone w centralnej ewidencji, z wyłączeniem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców:
1) Policji,
2) Straży Granicznej,
3) Biuru Nadzoru Wewnętrznego,
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5) Agencji Wywiadu,
6) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
7) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
8) prokuratorowi,
9) sądom,
10) Służbie Więziennej,
11) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
12) Służbie Wywiadu Wojskowego,
13) Żandarmerii Wojskowej,
14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
15) Służbie Ochrony Państwa
– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Art. 54b. 1. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się w trybie:
1) pełnej teletransmisji danych;
2) jednostkowym.
2. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54c. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę,
w drodze decyzji administracyjnej, na udostępnienie danych zgromadzonych
w centralnej ewidencji, podmiotom, o których mowa w art. 54a, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji
administracyjnej, odmawia udostępnienia danych w trybie pełnej teletransmisji
danych, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.

Art. 54d. W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do
spraw informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza
z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy
wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub
w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Art. 54e. 1. Organy paszportowe udostępniają dokumentację, o której mowa
w art. 53 ust. 1, znajdującą się w ich posiadaniu.
2. Dokumentację paszportową, o której mowa w art. 53 ust. 1, udostępnia się na
uzasadniony wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy albo przez
podmiot, o którym mowa w art. 54a, jeżeli uzyskanie danych przez ten podmiot jest
uzasadnione zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach szczególnych.
3. Dokumentację paszportową udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54f. 1. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis
danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który podlega
przekazaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zaświadczenia
wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.

Art. 54g. 1. Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane
dotyczące dokumentu lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców, na jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa
w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54h. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia
wzór wniosku o:
1) udostępnienie danych z ewidencji paszportowych i z centralnej ewidencji
w trybie jednostkowym,
2) udostępnianie danych z centralnej ewidencji w trybie pełnej teletransmisji
danych,
3) udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania
danych oraz dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1.