Art. 99. Kodeks Postępowania Administracyjnego

<Art. 99. Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej
w art. 97 § 1 pkt 13a zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni
równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego
prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej
samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes
społeczny przemawia za załatwieniem sprawy

Następne Artykuły

Art. 100. § 1. Organ administracji publicznej, który zawiesił postępowanie
z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego
organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do
wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się
w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.
§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1
pkt 4 mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo
poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi
sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo wezwania (§ 1) nie
wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo gdy zawieszenie
postępowania mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym
ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy od złożenia przez stronę
stosownego zabezpieczenia.

Art. 101. § 1. O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia
postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony lub jednej ze
stron (art. 98 § 1) organ pouczy je o treści przepisu art. 98 § 2.
§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy
podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.

Art. 102. W czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej
może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla
życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Art. 103. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych
w kodeksie.

Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo
w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 105. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi
o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się
temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?