1. Prawo
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  3. art 99 kpa
Uchwalenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Wejscie w życie 1 stycznia 1961
Ost. Zmiana ustawy 18 kwietnia 2020

Art. 99. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 99. Organ administracji publicznej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 13a zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za załatwieniem sprawy.

Art. 99 kpa

ost. zmiana 24-09-2018

Komentarze