Art. 98. Kodeks Wykroczeń

Art. 98. Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub
strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej
osoby,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 99. § 1. Kto:
1) (uchylony)
2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania,
przynależności lub urządzenia drogowe,
3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
4) (uchylony)
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy
prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii
kolejowych.

Art. 100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa
pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę
publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 101. Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków
dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie
ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów
z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 103. Kto bez ważnej przyczyny uchyla się od nałożonego obowiązku
świadczeń osobistych lub rzeczowych, mających na celu zwalczanie zagrożenia
przerwania komunikacji na skutek zasp śnieżnych, powodzi lub usuwisk, albo
wykonuje te świadczenia nienależycie,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 103a. (uchylony)

Art. 104. Kto skłania do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo
pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?