1. Prawo
  2. Konstytucja
  3. art 97 k
Uchwalenie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wejscie w życie 17 października 1997
Ost. Zmiana ustawy 21 października 2009

Art. 97. Konstytucja

Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do
jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi roz-
strzyga sąd opiekuńczy.

Art. 97 k

ost. zmiana 17-08-2020

Komentarze