Art. 93. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 93. Rozprawą kieruje wyznaczony do przeprowadzenia rozprawy
pracownik tego organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie.
Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym, rozprawą kieruje
przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego.

Art. 93. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze