Art. 8. Kodeks Wykroczeń

Art. 8. Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

ostatnia zmiana: 22-09-2018

Komentarze