Art. 84. Kodeks Wykroczeń

Art. 84. Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający
wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej,
jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu
znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może
zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Następne Artykuły

Art. 85. § 1. Kto samowolnie ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub
wyłącza znak, sygnał, urządzenie ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich
położenie, zasłania je lub czyni niewidocznymi,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa lub
ustawia znak turystyczny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec
obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo
obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 85a. § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg
wewnętrznych, podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe
dokonanie tej czynności.

Art. 86. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,
podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po
użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę
prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny
pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec
zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1

Art. 88. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez
wymaganego przepisami oświetlenia,
podlega karze grzywny.

Art. 89. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7,
dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu
szynowego,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?