1. Prawo
  2. art 81 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 81. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 81. § 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający mężczyzna nie jest jego
ojcem.
§ 2. 11) Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po osiągnięciu pełnoletności w ciągu roku od dnia, w którym dowie-
działo się, że nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed
dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.
§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 81 1 . W przypadku gdy uznanie ojcostwa nastąpiło na podstawie art. 75 1 , ustalenie bezskuteczności uznania ojco-
stwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej
prokreacji, o której mowa w art. 75 1 § 1.

Art. 81. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze