Art. 78. Konstytucji

Art. 78
Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

ostatnia zmiana: 29-11-2017

Komentarze