1. Prawo
  2. art 75 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 75. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 75. § 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojco-
stwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
Art. 75 1 . § 1. Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do
organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek
rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej
prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech
miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.
§ 2. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej pro-
kreacji, o której mowa w § 1, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.
§ 3. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym mężczyzną niż ten, który uznał ojco-
stwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
§ 4. Przepisów art. 73 § 1 i 4 oraz art. 74 nie stosuje się.

Art. 75. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze