Art. 72. Kodeks Wykroczeń

Art. 72. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Następne Artykuły

Art. 73. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego
organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu
człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 74. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub
napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka
albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty
równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzeczenia o ukaraniu do
publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 75. § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza
ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo
doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub
swawoli,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny
będący w ruchu,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje
się niebezpieczne,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?