Art. 70. Kodeks Wykroczeń

Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie
może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność
przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew
obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę
niezdolną,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości
znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie
działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub
służbowe.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec
podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Następne Artykuły

Art. 71. Kto przez wadliwe wykonanie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi
do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich
użytkowanie lub samowolne uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub
zdrowia człowieka,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 72. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 73. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego
organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu
człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 74. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub
napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka
albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty
równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzeczenia o ukaraniu do
publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 75. § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza
ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo
doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub
swawoli,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 76. Kto rzuca kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny
będący w ruchu,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?