1. Prawo
  2. art 6 kodeks-radcy
Uchwalenie: Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Wejscie w życie: 1 lipca 2015
Ostatnia Zmiana:

Art. 6. Kodeks Etyki Radcy Prawnego

Art. 6. Radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.

Art. 6. KODEKS-RADCY

zaktualizowano 21-09-2020

Komentarze