1. Prawo
  2. art 69 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 69. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu roku od dnia,
w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje –
przeciwko dziecku.
§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 69. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze