Art. 67. Kodeks Wykroczeń

Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione
publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub
też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu albo grzywny
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony
publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób
umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Następne Artykuły

Art. 68. § 1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak
instytucji państwowej, samorządowej albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć,
godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do odbioru,
podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub nabywa taką
pieczęć.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 pieczęć, godło lub
znak podlegają przepadkowi.

Art. 69. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni
bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia
tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie
może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność
przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew
obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę
niezdolną,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości
znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie
działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub
służbowe.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec
podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 71. Kto przez wadliwe wykonanie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi
do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich
użytkowanie lub samowolne uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub
zdrowia człowieka,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 72. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego
zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 73. Kto wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego
organu lub osoby o wiadomym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu
człowieka albo mieniu w znacznych rozmiarach,
podlega karze aresztu albo grzywny.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?