Art. 58. Kodeks Wykroczeń

Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze
w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze
nagany.
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Następne Artykuły

Art. 59. (uchylony)

Art. 60. (uchylony)
Art. 601
. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności
regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do
ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych
oznaczeń, podlega karze grzywny.
§ 4. Kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych
dla określonego obszaru górskiego,
1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez
wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii
obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów
w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do
ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich
świadczenia,
[5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu
wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia]
<5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności w terminie 7 dni od
dnia tego zawieszenia>
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 5. (uchylony)
§ 6. (uchylony)
§ 7. (uchylony)
Art. 602. (uchylony)
Art. 603
. § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub
będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy
gminy,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec
przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności
sprawcy.

Art. 61. § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo
publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma
prawa,
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi:
godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz,
albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur,
na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie
popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych
w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do
popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety
wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 62. (uchylony)

Art. 63. § 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje działalność telekomunikacyjną,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Kto wprowadza do obrotu urządzenia radiowe i telekomunikacyjne
urządzenia końcowe podlegające obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi
wymaganiami, nieposiadające wymaganego znaku zgodności,
podlega karze grzywny.
§ 4. (uchylony)
Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym
ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok
publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły
własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.
Art. 63b. § 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z
2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych
w art. 42a tej ustawy, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane
z wyrobów innych niż dopuszczalne,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły
własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?