1. Prawo
  2. art 50 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 50. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 50. Jeżeli wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko
jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku
osobistego dłużnika, gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona.
Art. 50 1 . W razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi
inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3.

Art. 50. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze