1. Prawo
  2. art 46 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 46. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 46. W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do
majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności
majątku spadkowego i o dziale spadku.

Art. 46. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze