Art. 37. Kodeks Wykroczeń

Art. 37. Jeżeli wykroczeniem o charakterze chuligańskim została wyrządzona
szkoda, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego
albo na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany przez
organ orzekający.
Art. 37a. (uchylony)

Następne Artykuły

Art. 38. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne,
który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne
wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą
łagodniejszą.

Art. 39. § 1. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można
– biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste
sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia
kary lub środka karnego.
§ 2. Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej
granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju.
§ 3. (uchylony)
§ 4. W razie odstąpienia od wymierzenia kary można zastosować do sprawcy
środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywrócenie naruszonego
porządku prawnego lub naprawienie wyrządzonej krzywdy, polegający zwłaszcza na
przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej
takiego czynu albo zobowiązania sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego.

Art. 40. (uchylony)

Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu
pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków
oddziaływania wychowawczego.

Art. 42. § 1. Wykonanie kary aresztu można warunkowo zawiesić, jeżeli ze
względu na okoliczności popełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste
sprawcy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać,
że pomimo niewykonania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub
wykroczenia.
§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który
nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku. Okres próby biegnie
od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 3. Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, warunkowe
zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została
w całości naprawiona.

Art. 43. Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy,
który:
1) w ciągu 2 lat przed popełnieniem wykroczenia był już karany za podobne
przestępstwo lub wykroczenie albo
2) popełnił wykroczenie o charakterze chuligańskim
– chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności organ orzekający uzna zawieszenie
wykonania kary za celowe.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?