1. Prawo
  2. art 34 krio
Uchwalenie: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wejscie w życie: 1 stycznia 1965
Ostatnia Zmiana: 30 listopada 2019

Art. 34. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością
ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub
darczyńca inaczej postanowił.
Art. 34 1 . Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego
oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez
drugiego małżonka.

Art. 34. KRIO

zaktualizowano 17-08-2020

Komentarze