Art. 32. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania.

Art. 32. KPA

ostatnia zmiana: 24-09-2018

Komentarze