Art. 32. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania.

Następne Artykuły

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca
podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji
publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu
strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów
wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując
odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpisy
pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie
uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać
pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania
w imieniu strony.

Art. 34. § 1. Organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem
o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności
prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony.
§ 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki organ
administracji publicznej wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela
uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej
przedstawiciela przez sąd.

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy
bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś
w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 3a. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ
administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny
zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do
wniesienia ponaglenia.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również
w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.
§ 3. Ponaglenie wnosi się:
1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego
postępowanie;
2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.
§ 4. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie
organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu
dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi
odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu
elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do
niego.
§ 5. Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni
od dnia jego otrzymania.
§ 6. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:
1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub
przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało
ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2) w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy,
wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest
niezakończone,
b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub
przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających
bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.
§ 7. Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o
którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli
wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody,
wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje
się. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący
postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i
ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także
podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności
porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w
przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie
lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

logoSzybkie wyszukiwanie

jak to działa?